28 септември 1993


София, 28 септември 1993 година
Брой 189 /976/


София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ", ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


След обстойна политическа дискусия съвместното заседание на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /БСП/ и депутатите социалисти прие следните становища:


ТЕКУЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Цялостната оценка на БСП, формулирана в резолюцията на Общопартийната конференция от март 1993 г., запазва своята валидност. Същевременно са налице нови моменти в политическата обстановка:

- изострянето на кризата В Русия показва, че авторитарният модел, принципно неприемлив за БСП, продължава да бъде една от възможните опасности за демократичното развитие на процесите в Източна Европа;

- изборите в Полша показват загуба на доверие за дясната и потвърждават шансовете на лявата алтернатива;

- В България е налице процес на нарастваща политическа нестабилност, заплашващ с криза на държавността;

- задълбочават се негативните тенденции в икономиката;

- трагично е състоянието на здравеопазването, народното образование, националната наука и култура;

- силно се влошават условията на живот за мнозинството от населението, оправдано расте социалното недоволство, задава се тежка зима;

- драстични размери и форми взема престъпността, съдебната система не е в състояние да се справи с нея;

- ясно се обособиха обществени проблеми, чието решаване не търпи отлагане и изисква решителни действия от парламента и правителството.

Особено тежка и опасна е разрухата на българското село. По този въпрос съвместното заседание на Висшия съвет и парламентарната група приема отделна резолюция.


БСП И ВЛАСТТА

Пленумът категорично отхвърля опитите за инсинуации и подмяна на действителните позиции на БСП към властта. БСП оценява като груба манипулация твърдението за опасност от "рекомунизация". БСП не е реставраторска сила и както доказват изминалите четири години, тя е основен фактор на демократичните промени и реформи в страната. БСП не приема неправомерната намеса на президента по въпроси извън конституционните му правомощия.

БСП потвърждава принципната си и последователна политика на национално съгласие. Тази идея намира широка поддръжка сред хората и не може да зависи от конюнктурни промени в държавното управление. БСП изключва политиката на конфронтация и реванш като убийствена за националните интереси.

Като национално отговорна политическа сила БСП се стреми да получи нови възможности за реализиране на своите ценности, приоритети и програма. Това може да стане само чрез демократични избори. БСП е готова да поеме без колебание своите отговорности, съобразно вота на избирателите, на основата на своята политика за национално съгласие и демократични реформи.


БСП, ПРАВИТЕЛСТВОТО И МЕСТНАТА ВЛАСТ

Обстановката в страната сега е много тежка. Давайки си ясна сметка за това, БСП оценява като аморални несъстоятелните опити на десницата да прехвърли върху правителството на проф. Беров отговорността за плачевните резултати и трайните негативни последици на провежданата по време на управлението на СДС политика.

БСП и депутатите социалисти ще продължат своята подкрепа и ще засилят критичността си към правителството. Главен критерий за това да бъдат практическите резултати в:

- борбата с престъпността, политическите репресии и корупцията;

- съхраняване на производствения потенциал на нацията и създаване на условия за икономическо оживление;

- облекчаване на крайно тежките условия за живот на широките слоеве от населението със специално внимание към изхранването, отоплението, здравното обслужване, социалното подпомагане и комуналния транспорт.

БСП ще подпомага усилията на изпълнителната власт за укрепване на държавността, гарантиране на националната сигурност и възстановяване на уважението към институциите на държавата и гражданското общество. Социалистите намират за неприемливи всякакви опити за незаконно въздействие върху изпълнителната власт от страна на финансово-икономически и корпоративни структури. БСП няма да търпи продължаването на дискриминационни мерки на изпълнителната власт срещу нея.

Местната власт е силно затруднена от несъвършенството на законите, от съзнателното и целенасоченото й използване като средство за саботиране на правителството и за политически натиск. Представителите на БСП в органите на местното самоуправление да насочат своята дейност към решаването на посочените по-горе жизненоважни проблеми на населението, като в името на това търсят разбирателство и сътрудничество с всички конструктивни и демократични сили.


БСП И ПАРЛАМЕНТЪТ

БСП изразява сериозна загриженост от темповете, с които Народното събрание приема необходимите за страната закони. Законодателната дейност умишлено се блокира и необосновано се политизира. Това съществено затруднява хода на реформата.

Оформилото се ново мнозинство допринесе за намаляване на крайностите и конфронтацията. Но то не е основано върху общо виждане на приоритетните задачи на парламента. Това поражда нестабилност и подхранва политически спекулации.

Висшият съвет на БСП и депутатите социалисти смятат, че този парламент не е изчерпал своите възможности и може да осигури законодателна подкрепа на политиката на правителството в изпълнение на неговата програма, и което е особено важно - да вземе бързи мерки за по-безболезненото презимуване на страната.

Парламентарната група на БСП да отстоява приемане на приоритетните закони, а именно:
- пакет от икономически и данъчни закони;
- закони за пресичане на престъпността и корупцията, включително чрез радикална реформа на съдебната власт в съответствие с конституцията;
- най-належащите социални закони;
- закони /в това число и поправки/ за стабилизиране на централните и местните държавни институции за защита на интелектуалния потенциал на нацията.


БСП И ИЗБОРИТЕ

Предсрочните парламентарни избори остават най-вероятната перспектива за осигуряване на необходимите промени в законодателната и изпълнителната власт. За да не бъдат те преждевременни, трябва да се насрочат със съзнанието за ускоряване на демократичните процеси и реформи, а не от отчаяние или като заплаха. Затова БСП поставя ударението не върху самите избори, а върху проблемите в периода до изборите. Необходимо е достатъчно време, за да бъдат решени нетърпящите отлагане задачи.

София, 26 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РУСИЯ.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ изрази своето безпокойство от изострянето на обстановката в Русия и заплахата за гражданския мир в страната. Дестабилизацията на Русия, прекъсването на реформите и демократичните промени биха имали крайно негативно въздействие върху целия източноевропейски регион.

Бъдещето на Русия следва да се реши чрез свободни демократични избори. Източна Европа няма друга алтернатива освен продължаването на реформите и окончателната смяна на системата.

Ние сме убедени, че гражданите на Русия и хората на наемния труд няма да застанат на страната на консервативните сили в опита им да блокират промените. Надяваме се, че профсъюзните организации и членове ще подкрепят президента Борис Елцин и ще поемат своята отговорност за изхода от икономическата криза и отстояването на приемлива социална цена на прехода.

ИК на КНСБ подчертава, че събитията в Русия и някои други страни от региона налагат да се преразгледа икономическата, гражданската и търговската политика на Запада спрямо Източна Европа. Пасивната позиция или чисто моралната подкрепа дават шанс на реваншистки и консервативни сили да използват трудностите и недоволството на хората за спечелване на властта и реставриране на бившите тоталитарни режими.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЗЕМЛЕНАТА РЕфОРМА.


Обезпокоени сме от явно изявената напоследък практика да бъдат възстановявани под формата на "свободни" стопански кооперации фактическите структури на ТКЗС.

Приетият правилник за приложение на закона, чл. 30, ал. 2, който е актуализиран от Министepcтвoтo на земеделието, гласи: "Граничните точки получават координати в единната система". Той се използва от новоназначените в ликвидационните комисии хора да възпрепятстват връщането на земята в реалните й граници и извършване на юридическата смяна на собствеността й. Този процес допълнително се подпомага от прекаленото централизиране и умишлено администриране от страна на изпълнителната власт в лицето на Министерството на земеделието. По този начин се разрушава пряката връзка между ликвидационните съвети и съществуващите поземлени комисии, което от своя страна свежда контрола върху изпълнението на закона до минимум.

По този начин се обслужват интересите на БСП, възпрепятствайки създаването на реално пазарно стопанство. Ако тази тенденция продължи, остава под въпрос реалното провеждане на поземлената реформа в селското стопанство.

Настояваме да бъдат възстановени прерогативите на областните управители по отношение на ликвидационните съвети и оперативния контрол върху приложението на закона.

Призоваваме всички политически сили и обществени организации, заинтересувани от провеждане на реална поземлена реформа и установяване на пазарно селско стопанство, да реагират срещу започналата ретекезесация и да подкрепят тази наша декларация.

София, 23 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ, И НА ОБЛАСТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ПЛОВДИВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ.


По повод решението на Пловдивския общински съвет да се организира допитване до гражданите на Пловдив относно управлението на кмета на града г-н Гарабед Томасян Местният политически съвет на Български демократичен център /БДЦ/ и Областният председателски съвет на Демократическата партия - Пловдив, заявяват следното:

По същество формата на допитване до населението е перфектна форма на пряко упражняване на демокрацията от населението и тя има смисъл, ако не се използва за нечистоплътни политически цели.

Взетото решение от Пловдивския общински съвет за допитване до гражданите с въпрос: "Одобрявате ли управлението на кмета на община Пловдив Гарабед Томасян", би имало смисъл, ако към този въпрос има още един, а именно: "Доволни ли сте от досегашната дейност на неспособния да вземе каквото и да било разумно решение Общински съвет?"

Допитването ще бъде безпристрастно и ще отрази общественото настроение в града САМО, АКО СЕ ОТГОВАРЯ ЕДНОВРЕМЕННО НА ДВАТА ВЪПРОСА. В противен случай то неизбежно се превръща в силно политизиран жалък фарс.

Местният политически съвет на БДЦ и Областният председателски съвет на ДП заявяват категорично, че не смятат да си губят времето да дават отговор на глупави въпроси и ще призоват населението на град Пловдив масово да бойкотира тази силно политизирана комедия.

Защото за всички пловдивчани днес е ясно, че центърът на злото не е в общината, а в Общинския съвет. Необходимо е най-сетне така наречените народни избраници, както и г-н кметът, да се заемат сериозно със своите дела, а когато изтече техният мандат, ние ще помислим кого ще избираме в следващите избори.

Пловдив, 25 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21-23 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛЕВЕН.


След като изслуша информация на работната група по разделението на синдикалното имущество, отнето по Закона за имуществото на партиите и организациите /ЗИПО/,

Конфедеративният съвет реши:

1. Апелира към структурите на конфедерацията да предоставят необходима информация, касаеща работната група.

2. Настоява да се направи всичко възможно за приложение на ЗИПО и по отношение на имуществото на федерациите на КНСБ.

3. Натоварва Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" да сформира работна група, която да предложи концепция за управление на предоставеното имущество.

4. Натоварва Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" да се обърне към съответните институции /Народно събрание, Върховен съд/ за тълкуване на ЗИПО по отношение неговото приложно поле и върху имуществото на тоталитарните по същество подразделения /федерации/ на тоталитарната КНСБ.

Плевен, 22 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА/ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


С оглед на гореизложеното трябва да кажем още, че име и лидер на партия се сменят, когато има определени политически дивиденти от това. Политиката не е романтика, нито носталгия по миналото. Всички наши позиции са добре обмислени и молим тези, които не ги одобряват, да си направят изводи от това. Някой много му се иска да ни изведе на позиции, на които по-лесно да ни атакува, но ние няма да позволим това. Затова се отнасяме с подозрение към хора, които никога не са били легионери или бяха забравили, че са били такива, изведнъж стават по католици от папата. В края на краищата, който иска, нека си прави легионерска организация, ако може и има сили за това, разбира се, а не така наготово при изградена организация като БДФ да търси съмнителни политически дивиденти. Ние ще спечелим нашия народ с нашата социална програма, с нашата политическа последователност, с нашата морална чистота и най-вече с нашата твърдост и решителност, с нашата огнена любов към свободата. Именно БДФ реабилитира Съюза на българските национални легиони /СБНЛ/ и легионерите, което рано или късно ще завърши с научна сесия на тема "Какво всъщност е бил СБНЛ?" Но нашето общество започва да разбира това и без научни сесии.

В заключение на проблемите, няколко думи за нашето отношение по въпроса монархия-република. В програмните документи по този въпрос не е казано нищо, но когато през 1991 г. този въпрос бе поставен в парламента, в ЦР на БДФ дойде пратеник на Негово Величество Цар Симеон II в лицето на г-н Христо Дерменджиев и ЦР единодушно му даде утвърдителен отговор, защото монархистите са наши естествени съюзници и тъй като подавляващото мнозинство от членовете на БДФ са убедени монархисти, но самият цар Симеон II не иска да има партия, програмно ангажирана с монархията. Най-важното съображение за известно въздържане по този въпрос е, че докато БКП/БСП не бъде превърната наистина в модерна лява партия от западноевропейски тип, а това означава да получава между 5 и 10 % от гласовете при избори, ние не трябва да раздвояваме гласовете на антикомунистите. Защото, докато всички комунисти и техните евентуални съюзници са убедени републиканци, то в редовете на реалните антикомунистически партии има както монархисти, така и републиканци и ние не трябва да раздвояваме антикомунистите.

БДФ свързва своята съдба, а и тази на България със СДС, защото смята, че досега единствената политическа формация, способна да постигне частична, респективно пълна победа над комунизма в България, е именно СДС, с всичките му минуси и плюсове. БДФ ще остане верен на тази своя основна позиция, докато той не изпълни задачата, за която е утвърден в съзнанието на нашето общество. Проблемите в СДС според нас понастоящем са по-скоро личностни и като такива не са непреодолими. БДф ще направи всичко възможно за запазването на единството на СДС и спечелването и на негови извънпарламентарни засега съюзници. За тази цел ние подкрепихме двете правителства на Филип Димитров, без да участваме в тях, като единствена възможност по пътя за смяна на системата и в този смисъл ние не носим и пряка отговорност за тях. БДФ не ще допусне да стане недопустимото, докато историческата задача не е изпълнена. Апатията и бездушието трябва да бъдат преодолени, за да се вдигне отново нашият народ за решителна схватка с противника, който подготвя отново своето настъпление. Единственото средство за това са предсрочни парламентарни избори, които, колкото и да се удължават, ще дойдат, и времето до тях трябва да се използва най-рационално. Каквато и да е избирателната система, БДФ ще държи на две неща. Първо, всеки кандидат за общински съветник, кмет или народен представител да е длъжен да представи документ бил ли е агент на ДС или не и това няма да е пречка за неговото избиране, но избирателите да знаят за кого гласуват.

/Пресслужба "Куриер”/

 


10:30:00
28.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!