26 февруари 1993

София, 26 февруари 1993 година    
        Брой 40 /827/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ.


Във връзка с обръщението на Комисията по енергетика и енергийни ресурси при Народното събрание от 19 февруари 1993 г. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ изразява следното становище:

1. Липсата на правителствена концепция по въпросите на енергетиката е само част от проблема за липса на правителствена програма за цялостното социално-икономическо развитие на страната.

2. Оценява като политически извършваниите кадрови промени и счита, че същите водят до спиране на демократичните процеси в страната.

3. Намира, че в страната протича процес на трайно настаняване на близки до правителството синдикални структури в управлението.

Особено обезпокояваща в това отношение е последната докладна записка на заместник министър-председателя и министър на транспорта Нейчо Неев, с която се иска освобождаването на ръководството на Комитета по енергетика и е предложен проект за създаване на Дирекция на мините в България, която да бъде оглавена от експерта на КТ "Подкрепа" и съветник на президента г-н Евгени Ангелов.

Тази докладна записка Парламентарната група на СДС оценява като грубо незачитане на приетата от парламента декларация като акт на нежелание проблемите на този отрасъл да се обсъдят на една по-широка основа.

4. Запазвайки опозиционното си отношение спрямо това правителство, все пак заявяваме готовност да подкрепим усилията му да се противопостави на опитите и за синдикален тероризъм, за което предупреждавахме при сформирането му.

5. Като изразява тревогата си от дестабилизационната политика на правителството, Парламентарната група на СДС декларира, че ще се противопостави с всички законни средства на действията, с които се цели прилагането на подобни сценарии и в други стратегически отрасли на икономиката, включително и спрямо най-голямото нефтопреработвателно дружество - "Нефтохим", Бургас, и които поставят държавната власт в услуга на групови мафиотски интереси.

София, 24 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.


Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ изпрати своя декларация до средствата за масова информация още на 19 февруари 1993 г. по повод поругаването на светлата памет на Апостола пред паметника му в гр. София.

Но пред народния амвон на България - нейното Народно събрание, което току-що изживя един космически висок миг, ние, депутатите от ПССД, и милиони българи очакваме да се извинят онези, които бяха моралните подбудители на истерията - господата Стефан Савов, Филип Димитров, Златка Русева, Георги Петров, Христо Събев.

Нашата съвременна история не познава такова срамно петно. Оскверняването на национални светини е отровният плод на политиката на конфронтация, която това Народно събрание се стреми да отрече. Но нека господата не забравят, че българският народ винаги е имал силна историческа памет и е заклеймявал подлеците и предателите. Това е най-страшният съд за тези, които забравят завета на Апостола за "чиста и свята република", която се пази само със съзиданието на всички ни.

ГОСПОДА,
Ако има гражданско съзнание у независимата съдебна власт, то волята на огромна част от българите е прокуратурата да се занимае с този грозен акт, а днес Народното събрание да заклейми посегателството срещу светеца, който се роди в недрата на същия този народ.

ПССД подкрепя Декларацията на министър-председателя и също счита, че Народното събрание трябва да изрази "ясното си отношение към това позорно деяние на шепа депутати".

София, 24 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ ЗА РАЗДЕЛА ЗА ОТБРАНАТА, СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.


Българска партия либерали /БПЛ/ подкрепя като цяло раздела за отбрана, сигурност и обществен ред по всичките мероприятия за провеждане на правителствената политика в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната /МВР и МО/ през 1993 г.

1. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И МВР:

Наложителни са намеренията на правителството за изготвяне на пакета от закони, жизнено необходим на МВР, за да действа ефективно.

Изключително важни са и намеренията за обединяване на усилията с други министерства, за да бъде изготвена /за първи път в новите обществени условия!/ обща наказателно-правна концепция.

Заслужава внимение обещанието за прозрачност и за правната регламентация на детективските фирми.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА СМЯТАМЕ:

1. За целесъобразно при изготвянето на посочените проектозакони широко да се използва опитът на страните с развити демокрации. Участие в този процес да вземат добри професионалисти от всички централни и национални служби на министерството, както и да се вземе мнението на парламентарните и на извънпарламентарните сили.

2. По възможност проектите на закони за Националната полиция и за Националната служба за сигурност да бъдат готови до средата на м.април 1993 г.

3. За необосновано и нецелесъобразно съществуването на Централната служба за борба с организираната престъпност /ЦСБОП/ изобщо или в сегашния й вид, тъй като тя в определени случаи изпълнява ролята на политическа полиция. В дейността си тя дублира редица функции на Дирекция на националната полиция и на Националната служба за сигурност. В тази връзка предлагаме чрез съответен нормативен акт, структурно, кадрово и бюджетно тя да премине към посочените две служби.

4. За необходимо в програмата да се предвидят мерки и механизми за гарантиране независимостта на МВР от политическите партии. Да се осигури издигането на кадрите изключително съобразно техните професионални и лични качества.

5. За уместно в най-кратък срок ръководството на МВР да проведе задълбочена проверка и да излезе с комплексна оценка за състоянието на Министерството и дейността на предишното ръководство.

6. За целесъобразно да препоръчаме укрепване на връзките между МВР и президентската институция. Да се разшири обхватът на ръководните кадри, назначавани с президентски указ.

7. В програмата би трябвало да се отразят и мерките на правителството за изграждане и укрепване на национален орган с широки правомощия, координиращ цялостната дейност по осигуряване сигурността на страната с участието на МВР, МО, МФ, Националната разузнавателна служба, Президентството и др.

2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТБРАНАТА И МО:

За първи път след 1989 г. се залагат законови и финансови механизми за материално-техническо осигуряване на Българската армия /БА/, за модернизация, за превъоръжаване, за предислокация на частите.

Набелязани са насоки за спасяване на военнопромишления комплекс. За първи път в програмата на правителстовото се предвижда подобряване на бита, храненето, здравеопазването и отдиха на войнишкия състав в съответствие със средните за страната стандарти, а така също и проекта за нова ценностна система на БА и връщане на имотите на МО.

Същевременно е наложително да се обърне повече внимание на офицерите и сержантите: жилища; права; за юридическа закрила от преследване; гаранции за нормално протичане на службата. Осигуряване работа на съпругите или обезщетение при живот в далечни гарнизони.

Да се положат реални усилия за недопускане на реполитизация на БА. Необходими са инициативи от правителството за разработване на военна доктрина, на програма за стабилизиране и обновяване на офицерския корпус.

София, 24 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. ЛЮБЕН БЕРОВ.


Националният политически съвет на Съюза за Търновска конституция обръща внимание на българската общественост, че новото отечественофронтовско правителство на Любен Беров тласка страната към остро политическо противопоставяне и граждански размирици.

Неспособно да разреши с икономически мерки обвръзката на държавния бюджет, правителството на новия отечествен фронт прибягва към пладнешки грабеж спрямо българския народ чрез подготвянето на ново драстично увеличение на цените, данъците и таксите.

Съюзът за Търновска конституция предупреждава правителството и Движението за права и свободи, с чийто мандат то беше избрано, че ще носят всички тежки отговорности за националната разруха, към която с безумната си политика тласкат страната.

Много скоро събитията неминуемо ще изведат болшинството от българския народ масово на улиците и площадите и ние ще бъдем там и ще си кажем гръмогласно думата!

София, 24 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Попов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА КРИЗАТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ с тревога следи ескалацията на войната в бивша Югославия. Налице е опасност конфликтът да прерасне в нова балканска война.

Ние считаме, че особено висока отговорност за разрешаване на кризата в бивша Югославия носят ООН, Парламентарната асамблея на Европа, Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, САЩ, Русия и другите европейски страни.

Своя отговорност носят и всички международни и европейски обединения на политическите сили, измежду които водещо място заема Социалистическият интернационал.

Необходими са усилията на всички, на които е скъп мирът на планетата и бъдещето на човешката цивилизация.

Българската социалдемократическа партия подкрепя тази политика и ще продължи своите действия за поддържането на траен мир и добросъседство на Балканите.

София, 20 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНТЕРВЮ "КОМУНИЗМЪТ НЕ СИ ОТИДЕ, ТОЙ БЕ ТРАНСФОРМИРАН ОТ ТЪМНИТЕ СИЛИ В НЕОКОМУНИЗЪМ" С ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАР НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ТРИФОН СИЛЯНОВСКИ, НАПРАВЕНО ОТ ЖУРНАЛИСТ НА В. "НОВ ДЕН".
Материалът е предоставен от ръководството на партията.


1. Г-н Силяновски, Вие сте един от десетките хиляди репресирани интелектуалци, в кои лагери и затвори бяхте и какво обезщетение получихте през изминалите три години от "разкаяните се" комунисти - днес "социалисти" и от "измъчените дисиденти" - днес СДС-демократи за преживените от Вас страдания, професионалната безпътица и пропиляното житейско време?

- Комунистите не обичат образовани и с независим дух личности и затова в момента, в който решиха, че имат достатъчно утвърдена власт /след 1948 г./, започнаха неподлежаща на описание разправа и преследване на всички, които не са с тях или не са с ОФ-то им. Бил съм в комунистическите лагери Куциан, Богданов дол и Белене, след което веднага бях изселен във Враца. През 1961 г. бях в Централния софийски затвор за 4 месеца, където получих условна присъда за година и половина. Цели 7 години /1952-1959 г./ не получих никаква постоянна работа и трябваше да се издържам с частни уроци по старогръцки и латински и всякаква друга случайно намерена работа. При всичко това, което съм преживял /а вече съм без малко на 70 години/, не мисля, че може да се говори за някакво морално или материално обезщетение, което ДЕЙСТВИТЕЛНО ДА КОМПЕНСИРА съсипания ми от комунистите живот. След 10 ноември 1989 г. - втория поред комунистически преврат, който преживях, станах внезапно обект на внимание от страна на някои социалистически културтрегери, които по-рано се правеха, че не ме познават, или пък не са изявявали каквото и да е желание да се запознаят с мен. Не мога да смятам техните телефонни обаждания и посещения за морална компенсация! Моята душевна нагласа, духовна същност и лична изповед СА КОНСТАНТНИ и не са се променили от 1941 г., когато във Виена започнах да следвам история на изкуствата и стилистика при проф. Ханс Зеделмайер. Колкото до материалната "компенсация" - за такава от моя страна досега не е ставало дума.


2. През 1943-1944 г. Вие, г-н Силяновски, сте следвали и във Виенската консерватория, защо се завърнахте в България?

Баща ми настояваше, виждайки какъв е развоят на войната, зачестилите бомбардировки в обединените тогава Австрия и Германия и пр. При други обстоятелства бих останал в Австрия и вероятно жизненият ми път би бил съвсем различен. Аз вече имах няколко концертни изяви във Виена, най-забележителната от които бе участието ми като солист в концерт през м. май 1942 г., на който заместих внезапно разболелия се пианист Ойген Линц и свирих с Виенския симфоничен оркестър Четвъртия сол мажорен концерт на Бетховен.


3. Като политически секретар на Независимата демократична партия /НДП/ бихте ли ми отговорили защо партията участва самостоятелно на 13 октомври 1991 г. в изборите за 36-о Обикновено народно събрание /ОНС/?

Г-н Жеков, ето Докладната записка на нашия организационен секретар г-н Стоимир Минков от 10 септември 1991 г., прочетете я и я публикувайте. Тя обяснява подробно в 10 точки причините за решението ни САМОСТОЯТЕЛНО да участваме в изборите за 36-о ОНС, а и г-ца Здравка Маринова - координатор към политическия екип на НДП, в интервю с нея, взето от Вас на 15 февруари 1993 г., също мотивирано излага някои от обстоятелствата, предхождащи това наше решение. За нас, независимите демократи от НДП, още в началото на м. декември 1989 г. стана ясно КОЙ Е СЪЗДАЛ и КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СДС, което отразихме в политическия ни документ от 19 декември 1989 г. "Внимание, неокомунизъм в България!". Вестник "Нов ден" няма да сбърка, ако след това интервю публикува Докладната записка и "Внимание, неокомунизъм в България!" в следващите си броеве, за да разберат читателите му ВИСОКОТО НИВО на обществено-политическа манипулация, на която са подложени. Независимата демократична партия е категорична в становището си, че възстановяването на българската политическа сцена може да стане САМО от партии, а не от коалиции, и затова в телевизионния клип на НДП /за 36-о ОНС/, който Българската национална телевизия излъчи "кой знае" защо един-единствен път, написахме с големи букви: "Не" на коалициите - те са колективна безотговорност! "Да" на партиите, които поемат морален и политически ангажимент към българския народ!".

На 13 октомври 1991 г. разчитахме, че българският избирател за две години /1989-1991 г./ е успял да разбере "това-онова" от договорения, организиран и наложен начин за "промяна" на системата, чрез който комунистите изведнъж - за една седмица /10 ноември 1989-18 ноември 1989 г./ - се превърнаха в "демократи"! Простичко казано: синият балон на демокрацията го спукаха тези, които го надуха - комунистите!... Много от това, което се случи след 13 октомври 1991 г. и особено след м. август 1992 г. /Боянския "канкан" на "франкофона" Желев/, НЯМАШЕ ДА ГО БЪДЕ, ако Независимата демократична партия бе получила от българските избиратели поисканите от председателя ни г-н Петър Гогов 500 хиляди гласа. А от общия брой избиратели в България, представете си в какъв политически момент, около 1 200 000 души не гласуваха!


4. Г-н Силяновски, откога познавате председателя на Независимата демократична партия г-н Петър Гогов?

Още от 1969-а или 1970 г. Не си спомням точно. След излизането му от затвора в Стара Загора в края на 1985 г. заедно с Ники Попов и Вано Банчев учредиха "Комитета на репресираните безпартийни интелектуалци", в който работих аз, по-късно Боби Йоцов и други репресирани, повечето от които през тези 3 години се разочароваха от това, което става у нас, и напуснаха страната ни. Събирахме се на различни места, в градинки, кафенета и най-често в мазето-ателие на Попов - улица "Белчев" 43. За мен Петър Гогов е човек с волеви характер и предприемчив дух. Много коректен и точен, с проницателен и дисциплиниран ум, винаги с добро намерение да услужи на човека. Комуникативен и всеотдаен към организацията ни, с високо чувство за отговорност. Той е роден интелектуалец, със задълбочени познания по отношение на българската духовна култура, политическа история и геополитиката на Балканите, Европа и света. Знам, че има хора, които не мислят като мен, но те не познават Петър Гогов. Тяхното мнение за него се базира на мимолетните им повърхностни впечатления от телевизията и на нелепи слухове, целенасочено разпространявани от Държавна сигурност. А има и разни "политици" /парламентарни и непарламентарни/, които от завист и користолюбие ги подхранват допълнително. За членовете на Политическия екип на НДП той е един перфектен анализатор и широкомащабен политически стратег. Изминалите години само потвърдиха тези му качества.


5. Какво е отношението на Независимата демократична партия към правителството на Беров, г-н Силяновски, необходими ли са нови парламентарни избори, защо и кога?

За нас това правителство е ОФ-правителство, което без съществуващата ОФ-коалиция - СДС, не би могло да бъде формирано, защото членовете му са или бивши седесари, или лица, свързани с някои от първите "величия" на СДС - баш демократите от периода ноември 1989 - юни 1991 г. Правителството на г-н Беров има за задача за 4-5 месеца ДА УЗАКОНИ проведената досега от комунистическата мафия СКРИТА приватизация и ... ние с вас, г-н Жеков, ще си останем на ниво коментар... Колкото до това дали са необходими избори за ново, 37-о ОНС, отговорът на НДП е "да"! И то веднага, преди Великден, най-късно през м.май 1993 г. Новите парламентарни избори са необходими, за да спрем наглостта на комунистите със заграбеното от българския народ да продължават да превръщат себе си, синовете и внуците си в банкери, фирмаджии, издателски групи и в новоизпечени ларж-капиталисти, "подпомагащи" разни народополезни дейности. Новите избори биха предотвратили създаването от Желев през летните месеци на СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО, което при определени обстоятелства /външни или вътрешни/ може да прерасне в неокомунистическа диктатура.

Около 4000 са фирмите, банките и подставените лица, които работят за комунистите у нас, в Европа и по света. И това бе постигнато безболезнено от тях още на "кръглата маса", заедно с КС на СДС ... Комунизмът не си отиде, той бе трансформиран от тъмните сили в неокомунизъм!


6. Г-н Силияновски, Вие споменахте, че сте почти на 70 години, бихте ли казали на читателите ни какво място заемаше религията във вашето семейство и лично Вие вярвате ли в Бога?

Да, аз вярвам в Бога и съм католик, защото българското православие и свещениците му след патриарх Кирил /починал на 7 март 1969 г./ се нагодиха към комунистите, с изключение на малцина, които отдавна вече не са между живите. Баща ми и майка ми също бяха вярващи хора, добри християни. Баща ми беше православен, а майка ми - католичка. Независимо от многото клерикални недостатъци на католицизма, критикувани през вековете, аз мисля, че католическата вяра е единствена от християнските конфесии, която убедително отстоява своята догматика. Тя действа възпитателно върху енориашите си, и то не в елементарния дидактичен смисъл. Имам усещането, че и към сърцето на католицизма - Ватикана, тъмните сили на разрушението са протегнали хищно ръце.


7. В края на 1992 г. излезе от печат философската Ви книга "Идея и вяра", първия от многобройните Ви - над 80 - теоритични трудове в различните области на хуманитарното познание, който видя бял свят. Какви духовни цели сте се стремили да постигнете чрез тази книга?

Опитал съм се да ситуирам и да приближа към рационално-дискурсивното осмисляне езотеричната същност на понятията "идея" и "вяра". Проблемите, поставени в книгата ми "Идея и вяра", са от такова глобално естество, че само по конкретни въпроси, свързани с нея, бих могъл да отговоря в рамките на отделна статия. Във връзка с това искам да Ви кажа, г-н Жеков, че съм член на Кембриджския централен биографичен инситут, а и наскоро бях поканен от Американския биографичен център в Северна Каролина, но каква е ползата от това, след като комунистите продължават да владеят и управляват образованието и науката в България.


8. Имате ли предчувствие, г-н Силяновски, за нещо лошо, което може да се случи с нас, българите?

Да, имам... Ако желаните от повечето българи нови парламентарни избори станат през юни, есента или през 1994 г. /което е направо държавно-политическа катастрофа/ и ако в новия парламент не влязат най-малко 170-180 личности, каквито има например в Независимата демократична партия, то мизерията и социалните противоречия в българското общество ще се задълбочат до непоносими измерения.

София, 25 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


ДЪРЖАВНО И ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО

I. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ЗА:

Парламентарна демократична република, при която властта произтича от народа, принадлежи и служи на народа.

Независима една от друга законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

Постоянно действащ върховен орган на държавната власт - Народното събрание, упражняващо законодателната власт, избрано по пропорционална избирателна система чрез свободни, преки и тайни избори.

Държавен глава - президент - български гражданин, избран пряко от народа, олицетворяващ единството на нацията, стабилитета на държавата и националната сигурност.

Министерски съвет - изпълнително-разпоредителен орган на властта, избран от Народното събрание, членовете на който отговарят общо и лично пред върховния орган на държавната власт.

Съдебна власт - упражнявана от съдилищата, при свобода на съвестта и равенство на гражданите пред законите на републиката, при изборност на съдиите.

Двумандатност и отчетност на избираемите държавни органи.

Независими прокуратура, адвокатура и следствен апарат.


II. ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ЗА:

Осигурени права и свободи на гражданите в съответствие с международно признатите и ратифицирани от върховния орган на държавна власт документи на всички международни организации.

Деяния, погазващи правата и свободите на личността, да се считат за престъпления против човечеството и за тях давност да не тече.

Многопартийна система, при равни възможности за политически изяви на всички обществени сили, без привилегировано положение на която и да е било и против срастване на политически формации с държавната власт.

Забрана на политически организации, изградени на националистическа и етническа или верска идеология, проповядващи расова вражда или с тоталитарни и авторитарни възгледи, или насочени срещу обществения и държавен строй.

Създаване на силно местно самоуправление, съответстващо на специфичните географски, икономически и исторически реалности на регионите.

Недопускане цензура по отношение телевизонни и радиосредства.

Гласност на всички държавни и обществени проблеми, с изключение на представляващите държавна тайна.

Демократичен закон за всички средства за масово осведомяване, гарантиращ свободата на журналистите, при точно определяне на техните права, задължения и отговорности.

Възраждане на нравствените и духовните добродетели на народа, на националните и на религиозните традиции и обичаи, съхранили българските и общочовешки ценности.

Уреждане на въпросите на вероизповеданията със закон, даващ възможност за възпитанието на младежта във верска търпимост, както и създаване на условия за факултативно обучение по основите на религията.

Религия, независима и отделена от държавата.


ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

Унищожаването на частната собственост и социалистическо планово стопанство доведоха националната ни икономика до катастрофално състояние. За да изведе страната от това положение, БЗНС си поставя за цел да изгради коренно нови икономически взаимоотношения, като реши следните основни стратегически проблеми:
*частната собственост - основа на пазарното стопанство;
*радикална структурна икономическа реформа;
*нова финансова, бюджетна и данъчна политика.


ПРОБЛЕМИ НА СОБСТВЕНОСТТА

Основа и двигател на икономическото развитие на обществото е частната собственост. Пазарното стопанство се развива на базата на двете форми на собствеността - частната и обществената, в двете й лица - държавна и общинска.

БЗНС защитава проявяването, функционирането и равнопоставеността на различните форми на собственост, както и свободната воля на собствениците за нейната изява - кооперативна, акционерна, еднолична и смесена.

Основа на стопанската дейност да бъде частната собственост. Немислимо е провеждането на реформа без нейния преобладаващ дял, гаранция за поява на конкуренция и привличане на чуждестранни капитали. Възраждането й ще се осъществи чрез приемането на пакет от реституционни и приватизационни закони, които не само да регламентират механизмите, но и да дадат гаранции срещу използването на т.нар. "мръсни пари".

Подземните богатства, водите, горският фонд и други от национално значение трябва да бъдат направлявани и контролирани от държавата. С оглед запазването на националните интереси определени форми на собственост могат да бъдат поставени под особените разпоредби на закона, както и случаите при придобиването и ползването им от чуждестранни физически и юридически лица.


СТРУКТУРНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА

За да има Република България ефективна и конкурентоспособна икономика, е необходимо нейното глобално и радикално преструктуриране. Основа на този процес трябва да бъде приоритетното развитие на онези стопански отрасли и дейности, за които са налице материални и природни дадености, традиции, готовност за чуждестранни финансови инвестиции и възможности за раздържавяване. Като начало са необходими децентрализация и демонополизация на общата стопанска дейност, което би довело до гъвкавост по отношение на пазара и освобождаване от излишни административни бариери.

Необходими са закони, изключващи нелоялната конкуренция и изграждането на държавен и частен монополизъм, особено в областта на изкупуване, преработване и реализиране на земеделска продукция.

Структурната реформа на икономиката към условията на пазарното стопанство е необходимо да започне веднага със следната ориентация:
*Сформиране приоритет на земеделието, като особено внимание се отдели на леката и хранителната промишленост и туризма;
*отговорно и рационално използване натрупания съвременен производствен потенциал;
*преструктуриране на промишлеността, реконструкция и развитие на енергетиката, съобщенията, пътната мрежа и транспорта.

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:00:00    
        26.02.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!