25 февруари 1993

София, 25 февруари 1993 година
        Брой 39 /826/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ.


След програмната декларация с интерес очаквахме обещаната програма за дейността на правителството на проф.Беров през 1993 г. Предложения ни текст приемаме като документ с безспорна важност, в който се открояват добрите намерения на правителството да продължи демократичните реформи в обществото. Като положителна страна на програмата оценяваме ясното определяне на целите и предвидените в повечето случаи действия за тяхното реализиране. Програмата има комплексен характер, с добре откроени и правилно избрани приоритети както в глобалната ориентация на правителството, така и в отделните направления по министерства. Показано е ясно разбиране за реалните проблеми, от които страда икономиката на страната, но в недостатъчна степен е конкретизирано как ще се премине от концептуалното към практическото решаване на тези проблеми. Правителството е предвидило необходими за провеждане на реформата нормативни актове, които ще се внесат за обсъждане и приемане в Народното събрание. Малко вероятно е тази амбициозна законодателна инициативност да бъде изцяло реализирана, поради което правителството трябва да съсредоточи своята настойчивост за приемане на най-нужните и неотложни за реформата закони.

Още в самото начало правителството обявява, че ще осъществява икономическата си политика при едни твърде оптимистични според нас очаквания за равнище на основните макроикономически показатели. На първо място възникват сериозни съмнения за възможностите за задържане на бюджетния дефицит в границите на 6-8 процента. От една страна, е предвидено увеличение на бюджетните разходи по линия на осигуряване на необходимите средства за приватизация, преструктуриране и саниране на отделни предприятия и цели подотрасли, повишаване на разходите за социално подпомагане и т.н., а от друга, липсва конкретност на действията за ограничаване на същите тези разходи. В това време пакетът от данъчни закони едва ли ще влезе в сила до края на 1993 г., или най-малкото няма да може да гарантира фискалните постъпления в бюджета. При това липсва ясна стратегия по отношение на дейностите за осигуряване на външното финансиране на бюджетните разходи.

Очакванията на правителството за инфлационни изменения в рамките на миналогодишните също едва ли ще се оправдаят. Основания за този извод ни дават меротприятията, залегнали в програмата за по-нататъшно либерализиране на цените на селскостопанските продукти, за повишаване на цените на горивата, електроенергията и топлоенергията. Същевременно липсват мерки за разбиване на монопола над производството на силно инфлационни стоки и за стимулиране на конкуренцията. По-големият размер на планирания бюджетен дефицит /в сравнение с отчетения за миналата година/ също ще бъде генератор на силни инфлационни тенденции.

Ние приветстваме намеренията на правителството да насочи усилията си към ускоряване на приватизация, но не одобряваме продължаващото администриране на процеса. Успешното осъществяване на приватизацията е немислимо без превръщането на този процес в обществено-икономически. В тази връзка очаквахме да видим по-нататъшно развитие на идеите за масова приватизация и преодоляване на пречките пред раздържавяването.

Като цяло програмата изпълнява политическото си и пропагандно предназначение, но не е достатъчно убедителна поради:
- липса на каквато и да е обосновка за ресурсна обезпеченост на дейностите;
- слаба обвързаност и синхрон в действията на отделните ведомства по отношение на законодателната инициатива и провеждането на съвместни дейности;
- недостатъчна конкретизация на сроковете за изпълнение на значителна част от мероприятията и сроковете за подготовка на нормативни актове.

София, 24 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ-ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ СОФИЯ КЪМ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖБАТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР, ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ.


Най-важният въпрос в организационно и политическо отношение за нас, ветераните-земеделци, си остава пълното и неподлежащо на съмнение обединение на всички истински земеделски сили в нашата страна.

Тревогата ни е основателна. Нашето общество преживява преломен исторически момент. БЗНС е призван от историята да даде своя достоен принос за пълното и необратимо развитие на демократичния процес, започнал в нашата страна. Всякакъв разнобой, и най-малкият в нашите редици, е наливане на вода в мелницата на нашите политически противници. В този момент това е равно на престъпление.

Едва приключи възстановителният конгрес на съюза, предизвикал оправдан подем в нашите редици и вярата ни, че най-после е настъпил великият момент на пълна консолидация на различните направления в съюза, започнаха да се пръкват като по диктовка нови съюзчета-фантоми, завоалирали целта си под маската на "доброжелатели" и "спасители на единството" на съюза.

Ветераните, минали през горнилото на комунистическата преизподня, ние много добре и бързо можем да различим нашите истински доброжелатели и внедрени провокатори.

Ето защо ние, ветераните на земеделското движение от София, се обръщаме към нашите братя ветерани от цялата ни страна, към всички от огромната армия редови честни земеделци с апела да не се поддават на внушенията и манипулациите на разни псевдовождове марионетки и отявлени кариеристи.

Запомнете, БЗНС е най-демократичната и истинска народностна организация в България. От нея са черпили опит и най-демократичните партии в Европа и в Америка. Нашата демократична организационна структура дава прекрасната възможност всеки непредубеден честен земеделец да изказва смело, без страх своите виждания, становища, колкото и да са критични не само по отношение на съюзния ни живот, но и персонални, независимо от поста, който заема дадена личност.

Последна дума има мнозинството при възникнали спорни становища, но това не означава, че малцинството трябва да бъде анатемосвано. Чуждото мнение трябва да бъде уважавано. Напротив, в духа на критиката, на щракане на противоположни мнения се ражда истината. Именно това плаши нашите политически противници и те се стремят чрез подставени лица да всяват разкол в нашите редици. Но на тези господа и на техните вдъхновители ще кажем: "Всуе се морите, не се гаси това, що не гасне". Историческият път на съюза е доказал тази истина.

Ние, ветераните земеделци от София, а не се съмняваме и нашите братя ветерани от цялата ни страна се обръщаме към ръководствата на тези нови формирования, ако все още има нещо земеделско, останало у тях, да седнем, ако трябва, и на "кръглата маса" и да изясним своите позиции. Няма време за отлагане. "Ние сме във времето и времето е в нас", както беше изрекъл крилатата фраза великанът на революционното ни движение Васил Левски.

Не сторим ли това сега, незабавно, идните поколения ще ни проклинат.

Клеймото на позора ще бъде лепнато на челата на тези, които не откликнат на този наш последен призив.

София, февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 20 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В КЪРДЖАЛИ ПО ПОВОД НА НАПУСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


На 20 февруари 1993 г. в гр. Кърджали се проведе заседание на Националния съвет /НС/ на Българската партия либерали /БПЛ/.

Приети бяха основните документи на Либералния интернационал. С това стана възможно кандидатстването на Българска партия либерали за редовен член на Интернационала. НС възложи на ръководството на партията да подаде документите за членство.

Националният съвет на Българска партия либерали, разбирайки националната отговорност за формиране на широко обединение на всички разумни демократични политически сили в България и като има предвид, че Българският демократичен център /БДЦ/ е изчерпал своите възможности в тази насока, реши:

1. Българска партия либерали напуска коалицията Български демократичен център.

2. Призовава останалите партии от БДЦ да сторят същото, като незабавно се започнат разговори с всички разумни политически сили за формиране на по-широка коалиция, алтернатива на политическите полюси.

Националният съвет на БПЛ преценява, че БДЦ изигра изключително важна роля по времето на ожесточеното политическо противопоставяне след изборите на 13 октомври 1991 г.

Националният съвет на БПЛ прие разгънато становище по Програмата за дейността на правителството на проф. Любен Беров.

Националният съвет на БПЛ упълномощи ръководството на партията да започне разговори с други политически сили по възможностите за създаване на Консултативен съвет по политиката на правителството на Л.Беров.

Кърджали, 20 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ.


Днес Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ се запозна с исканията на демократичните синдикати /Националния професионален синдикат "Подкрепа", Асоциацията на демократичните синдикати, Геология, металургия, химия "Подкрепа" - НПС "Подкрепа", АДС, ГМХ "Подкрепа" и др./.

Във връзка с това заявяваме следното:

1. Определяме техните синдикални искания като законни и справедливи.

2. Считаме за недопустимо правителството на Беров да се разпорежда със синдикално имущество, отнето по силата на закона от БКП и другите сателитни организации, разпределяйки го само между казионните синдикати КТ "Подкрепа" и КНСБ преди провеждане на синдикални избори, които да определят националната легитимност на всички синдикални организации.

3. Участието само на два синдиката в Националния съвет за социално сътрудничество е недопустимо, тъй като нито един от тях не е доказал, че отговаря на изискванията за такова участие.

За нас това е акт на синдикална дискриминация и ние и в бъдеще ще подкрепяме демократичните синдикати в борбата им за равнопоставеност при социалния диалог.

София, 23 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставениаят за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕС /9 И 10 ЯНУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


По повод оспорването от отделни лица на правомерността на съществуване на БКП /марксисти/, Изпълнителният съвет е упълномощен от ЦК на БКП /м/ да огласи, че на 9 и 10 януари 1993 г. е проведен първият редовен конгрес на БКП /м/. Конгресът е свикан по решение на Пленум на ЦК на БКП /м/ от 7 ноември 1992 г. Това решение е взето и осъществено при стриктно спазване на регистрирания в Софийски градски съд устав /Раздел пети, член 25/ на БКП /м/. В работата на конгреса взеха участие 42 редовно избрани делегати от цялата страна. Като гости присъстваха и поднесоха приветстия представители на други партии и организации.

Конгресът внесе изменения и допълнения в устава на партията, прие Програма и Политическа декларация, избра нов състав на централните органи на БКП /м/.

В докумените, приети от конгреса, се изразява решителното несъгласие на членовете на БКП /м/ с провежданата от управляващите среди политика на реставриране на капиталистическата система в България. Според делегатите на конгреса тази политика обрича широки трудещи се маси на експлоатация, нищета и безправие. В същото време посредством реституцията и приватизацията на собствеността се съсредоточава националното ни богатство и властта в ръцете на привилегировано малцинство. Стопанството на България преминава под контрола на чуждестранни финансово-монополистични капитали.

Отхвърляйки антинародните последици от тази политика, конгресът посочи, че в съвременните условия проблемите, пред които е изправено българското общество, могат да бъдат решени единствено по пътя на създаване на безкласова организация на обществото, характеризираща се с планова икономика, разпределение на националния доход според труда, участие на всички трудещи се в управлението на стопанския и на обществения живот.

Конгресът постави като първостепенни задачи на комунистите в България на този етап:

1. Организационно обединяване и укрепване на комунистическото движение, изграждане на единна комунистическа партия на България.

2. Подготовка за създаване на единен фронт на левите сили.

3. Безкомпромисна, системна, настъпателна и организирана работа за разобличаване на илюзиите, предразсъдъците, фалшификациите, разпространявани от буржоазната пропаганда, с цел да оправдаят реставрирането на капиталистическия строй.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦК НА БКП /м/:
        Пенка Бетовска

София, 22 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /22-24 ФЕВРУАРИ 1992 Г., ПЛЕВЕН/. Документът е предоставен за публикуване от архива на конфедерацията.


Извънредният конгрес на КНСБ споделя тревогата на земеделските производители от забавянето на аграрната реформа. В резултат на бездействието на държавните органи се очертават крайно негативни тенденции в земеделието:

- непълно използване на обработваемата земя и намаляване броя на селскостопанските животни, което води до голям спад на производството на земеделски продукти и изправя целия народ пред глад;

- увеличаване на безработицата и в този отрасъл, който се очакваше да поеме безработните от промишлеността;

- нарушаване на социалния мир и там, където работят традиционно мирни производители - земеделските.

Приемането и приложението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като основен елемент на аграрната реформа, не решава проблемите на земеделското производство.

Конгресът възлага на ръководните органи на КНСБ да настояват пред правителството за осигуряване на нормално развитие на земеделието чрез създаване на следните икономически условия:

1. Отпускане на кредити за земеделска дейност с лихвен процент не повече от 10 на сто, поради характера и особеностите на това производство.

2. Гарантирани, защитни изкупни цени на основните селскостопански продукти, осигуряващи минимална рентабилност.

3. Пълно разграждане на монопола на изкупвателните организации на селскостопански продукти в прехода към пазарна икономика.

4. Надбавки за изкупена селскостопанска продукция от полупланински и планински райони.

5. Стимулиране на вноса на съвременни средства за производство и износа на селскостопански продукти.

6. Бюджетно осигуряване на необходимите средства за развитие на науката, хидромелиорациите, ветеринарното и племенното дело и борбата с градушките.

7. Уреждане от държавата на задълженията към банките на съществуващите в селското стопанство структури.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ.


На 19 февруари 1993 г. цяла България живееше със светлия образ на своя "най-голям син" - ЛЕВСКИ, цяла България търсеше опование и надежда в спомена за АПОСТОЛА.

И именно в този ден групичка от 30-40 лумпени дръзна да освирка не само правителството, но и националния химн. Още по-срамно бе, че на няколко крачки от тях депутатите от СДС /движение/ Стефан Савов, Филип Димитров, Иван Куртев, Златка Русева и др. слушаха, без да реагират срещу срамната сцена. По-късно те дори отправиха поздрав към "героите", осквернили паметта на АПОСТОЛА и с този акт доказаха своето съпричастие, плод на злобата и истерията от загубената власт.

А в редиците на официалните лица бе цялото дипломатическо тяло - целият свят!

Изпълнителното бюро на БСДП изказва своето дълбоко възмущение от поредния удар срещу националното ни достойнство и изисква да бъде потърсена строга съдебна отговорност от хулиганите и техните подстрекатели.

София, 22 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, ОГЛАСЕНА ПРЕД ГРАЖДАНИ НА МИТИНГ В ЮЖНИЯ ПАРК - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА СНИМАНЕТО НА ФИЛМ ЗА ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ.


Запасните офицери, сержанти и войници от Гранични войски, подкрепени от хилядите граждани и гости на столицата, събрани на митинг в Южния парк, изразяваме решително нашия протест против снимането на филма "Граница".

Филмът "Граница" от начало до край е гавра с ролята, функциите и отговорността на гранични войски за охраната на държавната граница и с техния принос за националната ни сигурност.

Филмът "Граница" е цинизъм и създава превратна представа за моралния лик и войнските добродетели на пазителите на България.

Този филм е политически абсурд и появата му по екраните ще взриви вълна от социално напрежение с непредсказуеми последици.

Затова ние настояваме пред президента, Министерския съвет, Народното събрание, Съюза на филмовите дейци и пред Националния филмов център филмът да бъде спрян и да се върнат на бюджета близо четирите милиона лева държавна субсидия, изразходвана за неговото снимане, и се потърси отговорност от създателите му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СОСЗ: Генерал-лейтенант о.з. А.Ангелов

София, 16 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ ПРИ НЕФТОХИМ - АД, БУРГАС, ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНИ СИМВОЛИЧНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.


Следейки с тревога подетата кампания срещу НЕФТОХИМ - АД от страна на правителството в лицето на господата Беров, Матинчев и Биков, която ние считаме за целенасочена и обслужваща интересите на горепосочените лица, длъжни сме да заявим: Работническият свободен синдикат /РСС/ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ:

1. Стремежът на някои непризнати политически групи, синдикати, обслужващи фирми, нелоялни към Нефтохим /като "ЕЛПИДА", "ПЛАНЕТА’999" и други/ да обсебят Нефтохим.

2. Назначаване на ново ръководство на Нефтохим, обслужващо споменатите по-горе фирми, политически групи и синдикати.

3. Престъпване към намаляване на досега съществуващия състав на Нефтохим - без да мислят, че е по-важно да се модернизират инсталациите и да се намали себестойността на горивата.

4. Да се посегне върху заплатите на нефтохимиците, а не те вече да са на 74-о място в България.

Предупреждаваме, че до решението на Министерския съвет обявяваме символични стачни действия от 24 февруари 1993 г.

Бургас, 23 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 25 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА

Програмата на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ е изготвена върху основните негови исторически принципи и отразяваща както съвременността, така и развитието на Република България в близкото бъдеще. Тя обхваща всички области на идейното, социално-икономическото и обществено-политическото устройство на нашата държава.

Програмата е съставена в динамичен план, създаващ възможнстта за нейното доразвива не и усъвършенстване. Същата отразява в окрупнен аспект нейния проект, представените писмени препоръки и изказванията на делегати при нейното разискаване на извънредния Възстановителен конгрес на БЗНС, състоял се в София на 7 и 8 ноември /Архангеловден/ 1992 г.

Работната група изслуша внимателно изказванията на конгреса и прочете всички направени писмени предложения по програмата, като оценява достойните и дълбокосмислени препоръки. Прочитайки внимателно програмата, ще установите, че в контекста на постановките вашите препоръки са обхванати.

Достойнствата на вашите препоръки са отражение на близките до вас проблеми, съдържащи политическа значимост за собствеността на земята, имуществата на тоталитарните икономически структури, бъдещата организация на всички призводства и на първо място на земеделието, професионалната и социална защита на земеделския стопанин и работник. Създаване на реална жилищна основа са земеделско-производствената дейност на стопаните, като се стигне до специфичността на добруджанските проблеми по тъй наречената "третина". Всички материали са съхранени и ще бъдат препрочитани при изготвяне становища на БЗНС по възникнали проблеми.

Тези проблеми са предмет на специфични законодателни разрешения, които в своето детайлиране не могат да бъдат отразени в един всеобхватен документ, какъвто е Програмата на БЗНС.

Изготвяйки своята програма, Българският земеделски народен съюз вярва, че тя е гаранция за фундаменталното утвърждаване на демокрацията в Република България и издига нейния международен авторитет.

Работна група
по изготвяне Програмата на БЗНС


X X X

Българският земеделски народен съюз е обществена и политическа организация, обвързана още от самото си създаване и в едновековното си развитие с осигуряването на по-добър живот на българския народ. Наша опора са хората на честния труд от села и градове, които, преминали през десетилетни и често пъти кървави изпитания на преврати и диктатури, са подготвени за осъществяването на високите идеали на демокрацията. Бидейки политическа сила, която никога не е отделяла своята съдба от съдбата на българския народ, Земеделският съюз неведнъж в тежки и критични моменти е спасявал страната чрез смели и радикални реформи. Сега, когато страната излиза от полувековната политическа, икономическа, демографска и духовна разруха, предизвикана от жестоката комунистическа диктатура, със сплотяване усилията на целия народ си поставя високоотговорната историческа задача да съдейства за извеждането на страната към всестранно и дълбоко обновление.

В условията на рухването на тоталитаризма повече от всякога Земеделският съюз се обвързва с благородния стремеж да съдействува за изграждането в нашата страна на хуманно, демократично и благоденстващо общество, за неговото развитие и непрекъснато усъвършенстване.

Тази основна програмна цел се допълва от траен и ярък стремеж към изграждане и усъвършенстване на демокрацията в страната, към възраждане и преутвърждаване на морално-етични норми на междучовешки отношения. Приобщаване към общодемократическите и християндемократическите движения, усвоявайки и споделяйки техните ценности.

Земеделският съюз е възникнал в името на хуманно и демократично осмисляне на човешките и обществените ценности и се заема да преутвърди тези ценности в съвременните условия. На първо място, това означава да се осигурят всемерни възможности за изява на човешката личност в условията на свобода и сигурност, да се изгради човешка общност без привилегии, разграничения и дискриминации. По този начин ще допринесе за повишаването на благосъстоянието на всички в условията на справедливост. Ще осъществи своя значим принос във формирането на национална, балканска, европейска сигурност и солидарност, на единство и сплотеност на демократичните обществени сили в целия свят.

За постигането на всичко това изхожда от реални преценки за конкретно историческите социални, икономически, политически и други условия.

Българският земеделски народен съюз ще се стреми към осъществяване на високите си цели, основавайки се на своите изпитани и проверени принципи, чийто съдбовен смисъл е да се удовлетворят въжделенията на българския народ.

Тази програма разработва земеделските принципи в практически план, служи на народа и защищава неговите интереси.


ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ

1. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА БЗНС СА:

Мир, свобода, демокрация и социална справедливост.

Създаването на високо издигнато в духовно и материално отношение общество от свободно изявени и конституционно защитени, равноправни личности.

Активно участие в обществено-политическия живот на страната при пълна равнопоставеност, откритост и гласност на дейността си.

При общи цели и сходни принципи - широки взъможности за сътрудничество и влизане в коалиции с други демократични политически и обществени сили.

Съблюдаване на тези основни принципи в програмата, заложени от неговите създатели и получили историческо потвърждение в многолетната му история.

Непрестанно обогатяване на своята програма, принципи и форми на работа съобразно актуалните проблеми на общественото развитие.

Изграждането и поддържането на динамичен политически, икономически и социален съюз между демократичните строители на съвременното, свободно и благоденстващо общество земеделци, интелигенция от града и селото, собственици, служещи, занаятчии, работници и други.

Утвърждаване на националиото единство и запазване териториалната цялост на Република България.


2. ПРИНЦИПИ И ЗАДАЧИ НА БЗНС:

Възникнала като предтеча и основа за развитие у нас на широко популяната в Западна Европа християндемократична теория, земеделската идеология въплъщава в себе си нейните основни принципи.

Изграждането на държава с развита пазарна икономика, закриляща както производителя, така и потребителя и подпомагаща социално слабите слоеве на населението - децата, майките, възрастните, болните, инвалидите и други.

Конституционни гаранции за защита правата на човека съгласно Международната харта за правата на човека и свързаните с нея документи, ратифицирани от Република България.

Гарантиране по конституционен път сигурността на личността и уважението към човека независимо от неговата политическа, професионална, етническа и религиозна принадлежност.

Утвърждаване на народовластието и изграждането на конституционно-парламентарна форма на управление като верен път за създаване на демократична и правова държава.

Подкрепа за самоуправлението на общините и другите териториални единици.

Защита на свещената и неприкосновена частна собственост във всички сфери на обществения живот.

Пълна поддръжка на кооперативното движение като свободен съюз на свободни собственици във всички области на обществения живот с изграждането на земеделски, потребителски, промишлени и други кооперации.

Съдействие за развитието на националната икономика въз основа на научнообосновани технологии в целия спектър на производството съобразно с природните дадености на страната.

Подчертано внимание за развитието на промишлеността с приоритет на тези отрасли, които съдействат за изграждането на развито земеделие и животновъдство с оглед природосъобразното използване на земните блага в съответствие с интересите на обществото и държавата.

Подкрепа за дейността и развитието на Земеделския младежки съюз като възможност за осъществяване на приемственост между поколенията.

Дейно участие в съхраняването и развитието на националната идентичност във възраждането на нравствените и духовните добродетели на народа, на националните и религиозните традиции, способстващи за единението на българската нация.

Изграждане на здрав морал и здраво семейство, възпитание на поколенията в основните човешки добродетели и любов към Отечеството.

Активно участие в процеса за установяване на траен мир в света и за разрешаването на всички спорове и разногласия с мирни средства.

Утвърждаване на сътрудничеството с всички политически партии и движения по света със сходни идеи.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:10  
25.02.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!