24 август 1995


София, 24 август 1995 г.
Брой 165 /1466/


София, 24 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /28 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1. Партията на демократичните промени /ПДП/ е самостоятелна и независима политическа партия, целяща всеобщ просперитет и развитие на демокрацията в Република България чрез икономическа свобода, политическо равенство и върховенство на закона.

Чл.2. ПДП има за своя основна задача осигуряване на политическа и икономическа свобода чрез закона и в рамките на закона посредством:
а/ утвърждаване на свободно, реално и равноправно участие в политическия живот на страната на всички български граждани
б/ създаване на условия за възможно най-голяма степен на свободни от държавна намеса изяви и участие на гражданите в икономическия живот на страната;
в/ гарантиране на равенство пред закона и право на защита.


II. ЧЛЕНСТВО

Чл.3. В ПДП може да членува всеки български гражданин, който не членува в друга политическа партия или организация, ползва се с добро име в обществото и работи за осъществяване на нейните цели и задачи.

Никой не може да членува в повече от една местна организация.

Кандидатите за членове подават писмена молба до местната организация, като приемането става в тяхно присъствие с обикновено мнозинство от състава на местната организация.

Чл.5. Всеки член на партията има право:
т.1. да участва в общото събрание на местната организация и да гласува при вземането на решения;
т.2. да изразява свободно становището си по поставените за разискване и решаване въпроси;
т.3. да избира и да бъде избран в ръководните органи на партията;
т.4. да участва в цялостния живот на партията, свободно да излага свои виждания и мнения по различните проблеми и въпроси, да ги поставя на обсъждане и да ги защитава;
т.5. да критикува слабостите в дейността на партията и ръководните й органи;
т.6. да иска и да получава информация от всички партийни органи.

Чл.6. Всеки член на ПДП е длъжен:
т.1. да спазва устава на партията, да популяризира и изпълнява нейните политически идеи и решения;
т.2. да посещава редовно събранията на съответната организация и на органа, в който е избран;
т.3. да следи партийния орган и партийните печатни издания.
т.4. да съдейства за издигане ролята и мястото на партията в обществото;
т.5. да спазва нормите на общочовешките ценности;
т.6. с поведението си да създава уважение към партията и членовете й;
т.7. да плаща редовно членския си внос.

Чл.7. Членството в ПДП се прекратява:
а/ по изрично желание на партийния член;
б/ по решение на местната организация, в която членува, когато загуби някое от качествата, установени за членуване в партията, или систематически нарушава задълженият си;
в/ грубо нарушава устава и решенията на партията;
г/ проповядва против нейните принципи;
д/ публично злепоставя партията, някои от нейните органи и организации;
е/ извършва неморални и явно увреждащи доброто име на партията деяния;
ж/ бъде приет за член на друга партия;
з/ не изпълнява отправени /отнасящи се/ лично до него партийни решения;
и/ не плаща членския си внос повече от 6 месеца.

Решението за прекратяване на членството се взема от общото събрание на местната организация с обикновено мнозинство от броя на членовете й.

Чл.8. За нарушения на този устав Общото събрание на местната организация, в която членува партийният член, може да му налага следните наказания: предупреждение, порицание и изключване.

Предложението за наказание се съобщава писмено на партийния член най-малко 5 дни преди деня на събранието.

Членовете на партийните органи се наказват само от органа, който ги е избрал. Предложение за това могат да правят и местните организации.

Наложените наказания могат да се обжалват пред съответната окръжна комисия по етика. Наказанието изключване може да се обжалва и пред конгреса на партията.

Местната организация, наложила наказанието, може да го отмени, когато се установят нови обстоятелства.

Чл.9. Изключеният член може да кандидатства за приемане в партията след срок от 2 години от изключването.

Ако изключеният поради неплатен членски внос внася дължимата сума, членството му може да се възстанови от събранието на местната организация въз основа на писмена молба.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТ /ЧАСТ ДЕВЕТА/ "ЗА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕНА ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ НА ОБЩОПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


2.5. Взаимодействие на ПГДЛ с другите парламентарни групи и политически сили

Основна политическа задача пред това направление е да не се допусне изолация на ПГДЛ, да се създаде практика на размяна на мнения, съгласуване на позиции и привличане на парламентарна и обществена подкрепа по някои инициативи на ПГДЛ.

Допълнителна задача пред това направление е регулярната връзка с представените в 37-то НС парламентарни групи и техните партийни централи, на основните извънпарламентарни сили, на най-значимите обществени организации /синдикати, правозащитни и други сдружения, вероизповедания и пр./, както и възможността постоянно да се поддържа диалог и съгласуваност на интереси.

И двете задачи изискват постоянно наблюдаване на процесите и тенденциите в парламентарните групи, партиите и обществените организации. Бе направено следното.

1. Постоянно се следи общественият живот, работата на парламентарните групи, позициите на органите и лидерите на обществено-политическите организации. Подготвен е справочник с основните данни за ПГ, партии и коалиции, обществени организации и прочие, който съдържа най-съществената информация за тях, адреси, телефони за връзки и други. След оформянето му във вид на брошура той ще бъде предоставен за ползване на ПГДЛ. Завеждащият направлението и експертът са готови да дават информация, справки и съвети на ръководството и членовете на ПГДЛ.

2. Извършено е наблюдение и е направен анализ на проведените важни форуми на СДС, Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/ и други политически формации. Аналитичната информация за техните резултати се предоставя на ръководството на ПГДЛ.

3. Безспорен успех в работата по това направление е формирането на постоянните комисии към 37-то НС. Освен удовлетворяващите ни крайни резултати и изключително кратки срокове, с които е изпълнена задачата /постоянните комисии са формирани и избрани за 2-3 дни, което при предишните парламенти отнемаше месеци/ най-важният успех е, че за пръв път след 7-то ВНС на една маса седнаха представители на всички основни политически сили в парламента. Срочното и безпроблемно избиране на тези комисии даде възможност за ползотворна работа на Народно събрание.

4. Като противоречиво и нуждаещо се от специален анализ и съответни политически решения може да се отчете сътрудничеството с парламентарната група на Българския бизнес блок. Не се допусна присъединяването на БББ към т.нар. обединена опозиция, Движението за права и свободи /ДПС/, СДС и Народен съюз /НС/, постигна се неговата подкрепа /изцяло или частично/ при важни и критични гласувания - избора на правителство, гласуването по върнати от президента закони и други. Предстоят трудности във взаимодействията, произтичащи от процесите на задълбочаващи се различия в БББ и започналата дезинтеграция в парламентарната група на Бизнес блока.

В съответствие с развитието на политическия процес преговорната политика на ПГДЛ получава своята определеност по форма и съдържание. В нея е обхванат разнообразен инструментариум, който се движи в диапазона от разговори между депутати от отделни парламентарни групи и политически партии до контакти на ниво ръководства по проблеми на парламентарното и извънпарламентарното партньорство и сътрудничество.

Ръководството на ПГДЛ трябва още отсега да има готовност да реализира основните задачи и предизборните ангажименти, поети от коалиционните партньори, в една нова обстановка, формирана след местните избори през есента.


2.6. Работа с избирателните райони

Сериозен и необходим раздел в работата на народните представители е така наречена "обратна връзка", без която е немислимо пълноценното протичане на законотворческия процес и политическата дейност на депутатите. Чрез постоянната връзка с избирателите, чрез системно взаимодействие със съответните обществени и политически структури по места се създава възможност да се обхванат и анализират пълноценно процесите, които протичат там, тенденциите на тяхното развитие, рефлексите и проекциите върху поведението на гражданите и т.н.

Няма съмнение, че бе абсолютно наложително създаването на една стройна система за връзки и взаимодействие на народните представители с избирателните райони. Такава система бе подготвена и обсъдена от ПГДЛ. Тя съдържа конкретни форми и средства за дейност в избирателните райони: периодични срещи с избиратели, срещи по интереси, срещи с партийни организации и клубове, със стопански дейци, участие в официални и местни прояви, в местните средства за масово осведомяване и др.

Съществен елемент на системата са планирането, координацията и отчетът на народните представители, както и начините за информационното осигуряване на тяхната дейност. Неразделна част от нея е карта-справка за проведените срещи, която по решение на ПГДЛ ще се попълва всеки месец. Така ще се оформя точна картина на извършеното в съответните райони, за най-актуалните въпроси, поставени от гражданите и, което е особено важно, ще се фиксират оценките и препоръките от страна на избирателите към политиката на ПГДЛ и Министерския съвет.

По решение на Общото събрание на ПГДЛ системата стана неразделна част от Правилника за организацията и дейността на парламентарната група.

Осъществената "обратна връзка" без съмнение ще бъде изключително полезна за нашата по-нататъшна работа, ще спомогне за коригиране на някои грешки и слабости и ще очертае онези проблеми, които биха имали приоритетно значение както за успешната дейност на ПГДЛ, така и за Министерския съвет, излъчен от Демократичната левица.

Връзките с избирателите бяха верен ориентир за взаимодействие с Министерския съвет и с отделните министри при решаване на проблемите в избирателните райони. Тази дейност ангажира усилията на всички народни представители.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 24 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


3. Нашите избиратели

ГОР е национална по характер политическа формация. На практика това означава, че ние сме за политика, която търси баланс на интересите между всички основни професионални, социални, етнически и религиозни групи. В рамките на тази постановка ние предлагаме Втората национална конференция да утвърди приоритети за защита на интересите на определени социални групи, съставляващи ядрото на досегашните ни и потенциални избиратели.

Първата от тези групи е групата на малкия и средния бизнес. Дълбоко сме убедени, че именно малкият и средният бизнес е в състояние да даде тласък в развитието на страната, да осигури "равновесно развитие" и социална стабилност. Ето защо подкрепяме приемането на Закона за малкия и средния бизнес, на Закона за занаятите и създаването на специализирани административни органи, занимаващи се с проблемите на малкия и средния бизнес. Най-важното, което може да се направи за неговото динамизиране, е развитието на специфични форми на приватизация, използването на цяла поредица от техники за разсрочени плащания, за обвързване на собствеността с реалните икономически резултати и т.н.

И за в бъдеще ГОР ще подкрепя организациите, стимулиращи развитието на малкия и средния бизнес. Високо ценим дейността на Българската търговско промишлена палата /БТПП/. Оценяваме като много перспективно и важно създаването на Национална икономическа асоциация, пред която се откриват широки простори за действия.

Особено важно е организациите на ГОР да подпомагат всячески развитието на малкия и средния държавен и частен бизнес - да разкриват пазари за техните стоки, да организират селскостопански и други стокови борси, да подкрепят новаторски инвестиционни и приватизационни проекти.

Извеждане на малкия и средния бизнес като приоритет означава и прилагане на специфичен подход към приватизацията. Ние сме обезпокоени от нейното забавяне, но особено от опасността т.нар. социална приватизация да се окаже заблуда за хората и вместо справедливо преструктуриране на собствеността да доведе до заграбване на националното богатство от няколко финансови групи.

Както и досега ГОР се стреми да работи много пряко с представителите на инженерно-техническата интелигенция. Няма прогрес без интелект. Няма развитие без съхраняване и възпроизводство на творческия потенциал на нацията. Няма производство и технологично обновление без добре подготвени директори, технически ръководители, инженери и висококвалифицирани работници. Ние съзнаваме колко голяма е отговорността от това, че голяма част от българската техническа интелигенция ни подкрепи на последните избори. Това ни задължава да продължим защитата на интересите на тези хора.

С особено внимание ГОР ще се отнася към представителите на наемния труд както в заводите, така и в българското село. Ние се обявяваме за определяне на минимално почасово заплащане във всички сфери на обществения живот, както и за гаранции, задължителни за всеки работодател. С особена наша грижа и внимание ще се ползват фермерите-собственици и кооперациите-собственици в българското село. Непосредствена наша задача ще бъде разкриването на пазари за селскостопански стоки в по-близки и далечни страни. Тук основен приоритет за нас са ускореното връщане на земята на хората, бързото организиране на различни производствени и търговски кооперации и борси, прилагането на нови механизми на финансирането на частните фермери и отрасъла като цяло.

Като досегашна слабост трябва да отчетем незадоволителната работа на ГОР сред българските пенсионери. Както и други политически сили и ние се обявяваме за отделянето на пенсионните фондове от държавния бюджет, както и за създаването на възможности за допълнително социално осигуряване. ГОР разполага с проект за насищането на пенсионните фондове с достатъчно средства за възстановяване на имуществото им и за превръщането им в мощни финансови акционерни дружества. Жалко е, че дискриминационната политика на Централната избирателна комисия не ни позволи да пропагандираме този наш проект преди изборите. Сега е необходимо да започне масово разяснителна и пропагандна работа, както и контакти с различни парламентарни сили за реализацията на този проект. Впрочем, ако той не се реализира, ако пенсионните фондове бъдат просто отделени от бюджета и оставени без средства, това ще означава, нов тежък удар върху българските пенсионери и превръщането им във все по-бедна социална група.

ГОР ще продължи своята работа за защитата на интересите на българските учители и лекари. Една немалка част от ядрото на Гражданското обединение за републиката се състои от хора, заети в тези професионални групи. Те не могат да бъдат повече превръщани в заложници на немощта на бюджета и зависещи от неговата, така наречена "остатъчна част". Ако искаме да отвоюваме достойно място за българските учители и лекари, е необходимо те да имат равноправно място в българския обществен живот, включително и в разпределението на бюджетните средства. Високо ценим положителния опит на наши членове за създаване на частни сдружения в областта на здравеопазването и образованието. Днешната ни конференция подкрепя станалите вече ежегодни форуми, организирани от комисията на ГОР по здравеопазването с оглед развитието на реформата в този сектор и създаването на модел на здравеопазване, отговарящ на новите реалности.

Националната конференция поздравява делегатите - представители на ГОР - "М" за постигнатите резултати в редица студентски секции в университетските градове на страната. За нас младежта е не просто обект на грижа, а естествена част с важно място в българското общество. Главното е да стимулираме младежката активност, да й помагаме да се реализира икономически, нейна собственост и отговорност да бъдат сферите на младежкия живот - спортът, забавата, веселието, играта. За ГОР е особено важно да бъде укрепена самостоятелността и увеличена силата на нейната младежка организация.

На изборите през декември 1994 година ГОР получи подкрепата на много видни представители на българската художествено-творческа интелигенция. И днес сред нас са много от тези хора. Това е чест, но и голяма отговорност за всички нас. Защото българската художествена култура продължава да бъде в упадък. Защото обещаните от БСП данъчни и други преференции за културата не се състояха. Защото ние сме длъжни да приложим друга културна политика, основана на стимулирането, държавната подкрепа и натрупването на средства, насочени към всичко това, което може да съхрани българския национален дух и стародавните ни културни традиции.

/Пресслужба "Куриер"/


15:15:00    
24.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!