22 септември 1993


София, 22 септември 1993 година
Брой 185 /972/


София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПО ПОВОД НА НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН.


Настъпва новият политически сезон.

Както никога досега, през лятото на 1993 г. Съюзът на демократичните сили /СДС/ разполагаше с почти два месеца, за да огледа вътрешното си състояние, да актуализира стратегията си, като се ангажира с общонационалните проблеми.

Трябва най-после да се прекрати спекулативното експлоатиране на темата "Взаимоотношенията в СДС", която се използва от силите, удовлетворени от днешната ситуация, за прикрита война срещу безкомпромисните антикомунисти и за подготвяне на общественото мнение за евентуалното им отстраняване.

След като се върна по покана на коалиционните си партньори през 1992 г. в СДС, Партия Либерален конгрес /ПЛК/ носи заедно с всички тях своята политическа отговорност за действията и бездействията на съюза в общонационалната политика на България.

При изработването на настоящия документ ПЛК изхождаше от следните принципни основания:
- СДС все още няма алтернатива в съвременния живот на страната;
- от идеите, състоянието и действията на СДС зависи бъдещето на България.

С оглед на това предлагаме:

1. След деветмесечен период на криза коалицията да актуализира целите си, като актуализацията бъде извършена до края на месец септември.

2. До средата на октомври 1993 г. да бъде подписано ново политическо споразумение между партиите и организациите в съюза, което:
- да гарантира равнопоставеност между партньорите;
- да очертае границите на претенциите помежду им, да централизира или децентрализира вътрешните им отношения;
- да регламентира използването на печатния орган на СДС;
- да предвижда една нова и непозната досега процедура - ОТЧЕТИ И ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ НИВА;
- да има като приложение Правилник за работата на Националния координационен съвет /НКС/, в който ясно да се определят правомощията на последния да ръководи и да контролира политическата, организационната, финансовата и информационната дейност, както и кадровата политика на коалицията;
- да определя структурите и апарата /включително областните координатори/ на СДС - функции и задължения, форми на отчетност и контрол.

3. След изясняването на целите и след подписването на новото политическо споразумение между партиите и организациите в СДС НКС да насрочи за края на октомври 1993 г. НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на СДС.

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ, ИЗЯСНЕНИ И РЕШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

1. За изпълнението на програмата на СДС за декомунизацията на България.

2. За резултатите от четиригодишното развитие на СДС.

От отговора на въпроса кой и как е финансирал и финансира СДС, зависят отговорите на всички останали въпроси.

Необходим е анализ на причините за провала на кадровата политика, фрапиращи са случаите с Желю Желев, Димитър Луджев, Николай Василев, Асен Мичковски, Стоян Ганев, Христо Иванов, Георги Марков и др. Нужен е ясен и категоричен отговор на обвиненията в пресата за корупция на лидери от СДС, за създаване и участие в комунистически фирми, на обвиненията в агентурна зависимост, за компрометиращото поведение на лидери в личния и обществения им живот, за обвързването на органи на партии и лидери от коалицията с червени перачници /Първа частна банка, фирмите "Трон", "Елпида", "Мариус", "Софис", фондацията "Сапио" и др./.

Не са официално отчетени и обсъдени причините за неизпълнение на решенията на Третата, Четвъртата и Петата национална конференция.

Избягва се разглеждането в СДС на въпроса за персоналната отговорност на членовете на всички правителства до днес за националната катастрофа. Куриозно, че до този момент СДС не е излязъл с официален документ, в който да изрази отношението си към т.нар. БКП/БСП, довела страната ни до катастрофа и цинично ползваща се от нея.

Не са анализирани: провалът на стачката на 39-те; допускането на членове на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ в законодателната и изпълнителната власт в противоречие с решението на НКС при приемането им в СДС; причините за разрива с КТ "Подкрепа" и последствията от него; фаталната грешка с коалиционното участие на Костов, Луджев и Пушкаров в комунистическото правителство на Димитър Попов; свалянето на правителството на СДС; компромисите с президента и прочее.

Нужно е да се изясни кой в СДС все още пречи за разкриване на истината за лошата организация, подбора на кандидатите и фалшифицирането на изборите.

3. Ръководството на Парламентарната група /ПГ/ да се отчете пред делегатите за двегодишната си работа в парламента. Да отговори кои от решенията и конкретно кои от ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ ПГ НА СДС, формулирани от Четвъртата национална конференция, са изпълнени и кои - не. Депутатите персонално да поемат вината си за провалите в законодателната и контролната си дейност, докато ПГ имаше мнозинство. Непростима е вината за неприемането на закони: за държавния служител /като основа за декомунизацията и пресичане на корупцията/; за разсекретяване на досиетата; за отмяна на Наредбата-закон за Народния съд; за забрана на БСП; за късното ратифициране и неприлагането на Международната конвенция относно изпирането на мръсните пари; за контрола и надзора над банковата и финансовата дейност /липсата на контрол доведе до спекулации с националното богатство в национален мащаб/.

Да се анализира организационното състояние на ПГ, която да даде отговор защо бяха толерирани откритите съглашатели, а привържениците на решителни действия - отстранени. Необходим е и отчет - как бе допуснато Парламентарната група да се превърне в механизъм за блокиране и компрометиране на изпълнението на решенията на СДС.

В съответствие с решението на Петата национална конференция ПГ да отчете дейността си за: предизвикване на предсрочни парламентарни избори; причините за оставянето на секретните служби на подчинение на президента; провала на масовата акция срещу президента. Необходим е отговор и на въпроса за бездействието на ПГ по установяването на пълната истина за изборите за ВНС.

Ръководството да представи стратегията на групата за предизвикване на предсрочни парламентарни избори, за поведението и мястото й в парламента до реализирането на тази основна цел.

4. Експремиерът Филип Димитров да отговори как бе съставен кабинетът, да направи критичен анализ на провалите в работата и персонално за дейността на всеки министър. Да посочи кои от препоръките за прилагане на законите, за структурни и персонални промени във връзка с декомунизацията, дадени от Четвъртата национална конференция към правителството, са изпълнени. Защо не беше разкрита истината за структурата и движението на държавния дълг, за отклоняването в чужбина на милиарди долари, защо престъпно беше ликвидиран финансовият и държавен контрол при 96 процента държавна собственост.

5. От името на кметовете и общинските съветници на СДС да бъде направен критичен анализ относно работата на местните органи на властта, като се посочат причините за неуспехите по прилагането на законите за земята, реституцията и приватизацията на общинската собственост. Кметът на София да представи отделен отчет за работата на Столична голяма община, включително и за бездействието му за премахване на комунистическите символи в София и изпълнение на програмата на СДС.

6. Конференцията да даде политическа оценка за работата на двамата председатели и заместник-председателя на Народното събрание /НС/, на ПГ, на президента и вицепрезидента, на кабинета на СДС, на областните управители, на кмета на София и на общинската власт.

7. Конференцията да приеме официално становище: за противоконституционния държавен преврат от 9 септември 1944 г. и всички последвали го противоправни действия /т.нар. "Народен съд", "референдума за република", и др./; за легитимността на Търновската конституция и нелегитимността на всички следващи "конституции".

8. Конференцията да определи параметрите на коалиционната политика, да приеме резолюция за близките и стратегическите цели на СДС.

9. Конференцията да приеме нова предизборна програма. В съответствие с политическата си стратегия ПАК е разработила обширна концепция за излизане от кризата, която ще бъде предложена на Националната конференция. В основата й е залегнал принципът на безкомпромисната декомунизация на България.

Във връзка с изложеното предлагаме НКС да обсъди и гласува следния ПРОЕКТ за

Р Е Ш Е Н И Е

на Националния координационен съвет на СДС

1. НКС на СДС насрочва Национална конференция за края на октомври 1993 г.

2. Отчети пред Националната конференция да подготвят:
- главният секретар на СДС;
- ръководството на ПГ на СДС;
- президентът и вицепрезидентът на България;
- Експремиерът и министрите от кабинета на СДС.

3. За Националната конференция НКС да утвърди, а партиите и организациите да подпишат ново политическо споразумение.


София, 30 август 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС:

Янко Янков

/Пресслужба "Куриер“/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "СТРАХЪТ И ГЛАДЪТ СЕ ВРЪЩАТ" НА КМЕТОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, ИЗБРАНИ С БЮЛЕТИНА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНИТЕ.


Ние, мажоритарно избраните кметове и председателите на общински съвети от Съюза на демократичните сили, се обръщаме към гражданите не само в нашите общини, но и към Всички онези, които милеят за настоящето и бъдещето на България.

Обръщаме се, за да споделим крайната си тревога от нарушаване на основните граждански права на хората на живот, здраве и образование. Обръщаме се също, за да предупредим за сетен път, че унищожителните рецидиви на комунистическото минало - страхът и гладът, се връщат. Обръщаме се, за да е ясно на всички, че цялата отговорност за това носи не местната, а централната власт.

Ето и нашите аргументи.

Правителството на Любен Беров и подкрепящото го мнозинство на БСП, ДПС и НСД в парламента гласуваха бюджет, който постави общините пред невъзможността да осигурят жизнения минимум на населението. Ние казахме това още когато бюджетът беше гласуван и животът сега потвърждава думите ни. Но кабинетът и прокомунистическото парламентарно мнозинство прехвърлят своята отговорност върху общините.

Бюджетът не позволява на общините да изплащат заплати на лекари и да се отпускат средства за лекарства и консумативи. Вследствие на това съществува заплахата да се затворят болници. Здравето на хората рязко ще се влоши.

Бюджетът силно затруднява общините да изплащат заплатите на учителите и да отпуснат средства за ремонт на училищата и детските градини, които вече започнаха учебната година. Децата ни са застрашени да мръзнат през зимата - дори по-лошо, изобщо да не получат образованието си. Елементарните норми за сигурност, набелязани от полицията и противопожарната охрана - не могат да бъдат спазени.

Общините са лишени от парите, които ще позволят на хората да презимуват, като получат средствата за социални помощи, за осигуряване на топливо, за подпомагане на сметките за електричество, които ще набъбнат от 1 октомври 1993 г.

Зимата на 1994 г. може да бъде като зимата на 1990 г.

Страхът настъпва. Той се насажда с изпитаните методи на комунистическия терор. Ето как става това:

* Посяга се на възстановената собственост на хората чрез промени в Закона за земята и реституцията.

* Уволняват се масово хора само защото желаят демократичното развитие на страната: типичен пример е посегателството върху членовете на ликвидационните съвети.

* БСП чрез своите агитатори и своето правителство води масова кампания за възстановяване на ТКЗС под формата на кооперации.

* Организират се чествания на комунистически празници, които парламентът зачеркна от календара на нацията.

* В нарушение на конституцията се възстановяват партийните организации по месторабота.

* Конфискуваното имущество на БКП, комсомола и други тоталитарни организации сега незаконно се връща, за да обслужва интересите на управляващите.

* Установява се цензура и се води открита комунистическа пропаганда в националните средства за масова информация.

* Инсценират се референдуми в нарушение на конституцията с цел да се саботира избраната с преки гласувания местна власт.

* Налагат се правителствени постановления и решения, които целят да задушат възраждащия се дребен и среден частен сектор в страната.

* Бездейства се за решителното пресичане на ширещата се и непрекъснато увеличаваща се криминална престъпност.

За всичко това ние пряко обвиняваме безотговорното правителство на Любен Беров и контролираното от БСП мнозинство в парламента. Вместо да събере данъците от обогатяващите се във вихрещото се беззаконие спекуланти, то съкращава средствата, с които се гарантират основните права на хората във всяка демократична държава.

Ние заявяваме, че в тази нетърпима за гражданите криза не можем повече да стоим с вързани ръце. Ние настояваме пред правителството, парламента и президента на републиката до 1 октомври 1993 г.да предприемат всички необходими мерки чрез актуализация на бюджетните субсидии на общините, за да се съхранят общочовешките права на гражданите на живот, здраве и образование.

Ако тe не сторят това, ние с цялата отговорност на хора, пряко избрани от народа, ще призовем гражданите към законни действия за самосъхранение пред настъпващата икономическа и политическа зима.

София, 19 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КРЪГ "ЗОРА" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВЕСТНИК "ПРАВА И СВОБОДИ" ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 1993 Г.


В броя си от 10 септември 1993 г. вестник "Права и свободи" публикува голям авторски материал за откриването в с.Трънак, Бургаско, на чешма "в памет на Емин Мехмедали, Абдула Чакър и Сафет Реджеб". Откриването на чешмата е било извършено лично от лидера на турските сепаратисти Ахмед Доган. Присъствали са и са държали речи още професор Татарлъ, кметът на община Гьонгьор в Истанбул Яхя Баш, водачът на мюсюлманите от Западна Тракия и депутат в досегашния гръцки парламент Садък Ахмед, ръководители на Движението за права и свободи /ДПС/ от областта и др.

Във въпросната статия Мехмедали, Чакър и Реджеб се наричат "герои" и "жертви на възродителния процес и... на набързо скалъпени процеси".

Каква е истината за тези трима български граждани? Те са осъдени на смърт заради категорично доказаното извършване на четири кървави терористични акта /при петия взривното устройство е било открито, преди да се задейства/: в чакалнята на гара Пловдив; на паркинга на аерогара Варна; във вагона за майки с деца на влака Бургас-София; в гардероба на сладкарницата на хотел "Сливен" в град Сливен и на плажа на комплекс "Дружба" край Варна, в резултат от които загинаха осем невинни граждани, сред тях и две деца. Ранените са над петдесет. Между пострадалите бяха и двама малолетни граждани на Република Турция.

Следва да се изтъкне, че първите два от четирите терористични акта са извършени на 30 август 1984 г., т.е. няколко месеца преди започване смяната на имената. С други думи, така нареченият "възродителен процес" не би могъл да бъде подтик към замислянето и извършването на терористичната дейност на тези трима убийци, които Движението за права и свободи се опитва да представи като "герои" и "мъченици".

Българските национално-патриотични кръгове категорично заявяват, че терористичните действия, извършвани срещу невинни граждани, не могат да подлежат на историческа преоценка и е абсолютно недопустимо да им се придава нова политическа окраска. Построяването и откриването на въпросната чешма в памет на справедливо наказани от съда терористи може и следва да се квалифицира само като кощунство с паметта на техните жертви, политическа провокация и подбудителство към терор срещу българската държава.

Ние се обръщаме към правителството на Република България и Главната прокуратура с искане за предприемане на решителни и конкретни мерки за пресичането на подобни действия, водещи към разединяването на нацията и подриващи авторитета на Българската държава. Необходимо е да се потърси незабавно съдебна отговорност от инициаторите на въпросната акция. В противен случай правителството едва ли ще може да убеди някого, че е в състояние да управлява България и да защитава нейните национални интереси.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

София, 20 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
КРЪГ "ЗОРА”:

Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА СКЛЮЧЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕСЕТПРОЦЕНТНОТО СЪКРАЩАВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ПРОСВЕТАТА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Във връзка с приложението на указание на Министерството на финансите /МФ/ за изчисляване и определяне на разходите по бюджетната и извънбюджетните сметки на министерствата, ведомствата и другите бюджетни организации и създалото се социално напрежение сред педагогическите колективи в резултат на предлаганото 10-процентно съкращаване на числеността на персонала Синдикатът на българските учители /СБУ/ изрази своето несъгласие и обяви стачна готовност. По настояване на синдиката на 15 септември ръководството на СБУ проведе разговор с министър-председателя г-н Любен Беров и заместник-председателя на Министерския съвет г-н Евгени Матинчев. Същия ден разговорите продължиха с екип на Министерството на финансите под ръководството на заместник-министъра г-н Никола Бабамов.

На 16 септември 1993 г. преговорите продължиха с участието на представители на Министерството на науката и образованието /МНО/. Беше постигнато споразумение за допълнително указание на МФ, с което драстичното 10-процентно съкращаване на персонала в сферата на просветата се преустанови. По този начин беше предотвратено механичното съкращаване на 23 000 просветни работници.

Определянето на числеността на персонала в системата на просветата ще се извършва в пълно съответствие с действащите нормативни актове.

"Тези общини /министерства и ведомства/, които са представили в Министерството на финансите проектобюджета за 1994 г. и при разработването му не са се съобразили с изискванията на посочените нормативни актове, да направят необходимите корекции и ги представят допълнително в Министерството на финансите по установения ред" - се казва в допълнителното указание на МФ, подписано от министър Стоян Александров на 17 септември 1993 година.

София, 17 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: Иван Йорданов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРОЧЕТЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОфИЯ.


Само 9 дни след конгреса, точно на 9 септември 1991 г., БДФ е приет за редовен член на СДС, и то със 17 от 18 възможни гласа. Това бе една нова отправна точка в неговото развитие. За съжаление това стана само 4 дни преди регистрирането на кандидатите за местните и законодателните избори, състояли се на 13 октомври 1991 г., което затрудни едно по-успешно наше представяне. В листите на СДС от името на БДФ бяха избрани за народни представители Васил Златаров, д-р Владимир Абаджиев и Стефан Чанев, към които след съставянето на първото демократично правителство у нас след 9 септември 1944 г. се присъедини и г-н Слав Данев от Ямбол. Избраният като безпартиен кандидат г-н Дако Михайлов, председател на Адвокатския съвет в гр. Стара Загора, стана член на БДф, а г-н Видьо Видев от Сливен, избран от името на Движение "Гражданска инициатива"/ДГИ/, ни оказва финансово и оперативно съдействие, но предпочете да застане на безпартийни позиции в парламента, разбира се в рамките на СДС. След избирането му за директор на Агенцията за чуждестранна помощ обаче г-н Стефан Чанев трябваше да напусне парламента. Същото стана и с г-н Слав Данев, сега наш посланик в Канада, след завръщането на Димитър Луджев в парламента, когото той заместваше, докато беше министър на отбраната. Нашите народни представители представляват монолитна част от Парламентарната група на СДС и вземат участие в парламентарната дейност на всички нива - в самата Парламентарна група, в комисиите и в пленарните заседания. Васил Златаров е председател на Анкетната комисия за установяване на нарушения на принципа на доброволността при определянето на етническата принадлежност на учащите се в община Якоруда и община Гоце Делчев, чрез което БДф изпълнява своя национален дълг във връзка с опита за цялостното турцизиране на българомохамеданите. Същият като член на парламентарната Комисия по национална сигурност е и председател на подкомисията за разсекретяване на досиетата към нея. Д-р Владимир Абаджиев е член на Икономическата комисия и на Комисията по труда и социалната политика, на които бе член и г-н Стефан Чанев, докато бе в парламента. Г-н Дако Михайлов е член на комисиите по национална сигурност и по земеделието. Докато бе в парламента, г-н Слав Данев бе член на комисиите по външната политика и по науката и образованието. Избрани бяха и редица общински съветници в страната от името на БДФ. Освен това двама областни управители в Пловдив и Варна и заместник-областният управител в Хасково бяха от средите на БДФ. Особено се прояви в процеса на връщането на земята пловдивският областен управител г-н Стефан Стоянов. Може би затова като областен управител засега остана само г-н Кирил Йорданов в гр. Варна.

От 19 септември до 16 октомври 1991 г. в България гостува делегация на Българския национален фронт /БНФ/, организацията на българската национална емиграция, начело с нейния почетен председател г-н Иван Дочев. С него пристигнаха и най-близките му сътрудници инж. Александър Дърводелски от Чикаго и г-н Лука Арсов от Ниагара фолс /Канада/. Преди това бяха пристигнали д-р Ангел Тодоров от Торонто /Канада/, Атанас Панайотов от Гамбия, Георги Антонов от щат Аризона /САЩ/, Симеон Семов от щат Южна Каролина /САЩ/, Михаил Михайлов от щат Калифорния /САЩ/, Христо Попов /САЩ/ и Енрико Делбело, италианец, голям приятел на България, където е роден и отрасъл. Делегацията, особено нейният ръководител, даде своя принос за успеха на СДС на изборите на 13 октомври 1991 г., което се изрази в организирането на редица събрания в различни градове на страната. Проведени бяха и редица срещи с ЦР на БДФ, на които бе констатирано пълно взаимно разбиране по всички въпроси. От друга страна, седемчленна делегация в състав Васил Златаров, Петър Киров, Йордан Тонев, Пенка Златарова, Милка Кирова, Йорданка Чапърова и Веса Червенкова взе участие в 23-я конгрес на БНФ, състоял се на 6 и 7 юни 1992 г. в гр. Чикаго, на който бе решено вниманието на БНФ да се насочи главно към България и да се помага с каквото може на БДФ. С това връзката между двете братски организации, всъщност две половини на едно цяло, се задълбочиха още повече, което се изрази в размяна на представители в двете ръководства - г-н инж. Георги Лазаров от Мюнхен, представител на БНФ в ЦР на БДФ , и г-н Петър Киров от София, представител на БДФ в Управителния съвет на БНФ.

/Пресслужба "Куриер"/

 


10:00:00
22.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!