20 септември 1993


София, 20 септември 1993 година
Брой 183 /970/


София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Току-що приетите решения на Народното събрание във връзка с разискванията по доклада на Временната анкетна комисия за проучване и установяване на факти, свързани с нарушаване на доброволността при определяне на етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев, представляват грубо нарушаване на правата на човека и човешките общности. И то именно в определянето на етническата и религиозната идентификация. Този акт на Народното събрание е в сериозно противоречие с договореностите на ООН и останалите международни политически организации, третиращи проблема на правата на човека и човешките общности.

Налице е крещяща намеса на законодателната власт в проблеми, които са от компетенцията на структури на изпълнителната и съдебната власт.

Цялата световна общественост е убедена, че България в продължение на 3 години се е превърнала в остров на мира и стабилността на Балканите и на Европейския континент. Говори се вече за български модел за решаването на сложните етнически въпроси. Точно в един такъв решителен етап от демократизацията на страната двата мастодонта в нашия парламент, обединявайки се, поставят под съмнение основния капитал, получен в резултат на реалните демократични процеси, развиващи се в Република България.

Парламентарната група на Движението за права и свободи/ПГ на ДПС/ съзира в този акт на парламента опит за възстановяване на политика, свързана с насилствената асимилация на малцинствата в страната.

Вместо да бъдат насочени усилията на парламент, правителство и съдебна власт в посока да се търсят виновниците за възродителния процес в периода 1972-1973 г., 1984-1989 г., ние сме свидетели на рецидиви от близкото тоталитарно минало.

София, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЕ ПОСЯГАЙТЕ НА НАШАТА СВЕТИНЯ" НА ДРУЖБАТА НА ВЕТЕРАНИТЕ-ЗЕМЕДЕЛЦИ - СОфИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ СЪЮЗНИЯ ДОМ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".


На поредното си събрание, проведено в Съюзния дом на 13 септември 1993 г., ветераните сдружени земеделци, членове на дружбата на ветераните в София, разгледахме решението на Министерския съвет /МС/ за изваждане на Постоянното присъствие на БЗНС с главен секретар д-р Анастасия Димитрова-Мозер от собствения ни дом и настаняване в същия на самозваните групи разколници лъжеземеделци.

Ние, ветераните на съюза, изпитали беззаконието и жестокостта на комунистическото управление, ви призоваваме, Господин Министър-председателю!

Спрете! Не наливайте в огъня масло.

Не посягайте върху собствения ни дом - наша светиня.

Не наранявайте повече и по-дълбоко БЗНС от Цанковите и комунистическите палачи.

Кой да бъде собственик и да обитава Съюзния дом "Ал. Стамболийски", реши историческият Възстановителен конгрес на БЗНС, проведен на 7 и 8 ноември 1992 г.

Това решение ние ще браним с всички сили и средства и няма да позволим да се отнеме домът ни.

В наша защита са конституцията и законите.

Не ги нарушавайте.


София, 16 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ - МИХАЙЛОВГРАД, ПО ПОВОД НА ВАНДАЛСКИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ.


От известно време неофашистките сили в Съюза на демократичните сили /СДС/ - Михайловград, предприеха вандалски действия - промениха имената на улици и площади и разрушиха паметници, свързани с антифашистката борба на народа. В нарушение на законите, без решение на Общинския съвет, общинската администрация "демонтира" бюст-паметниците на ръководителите и командирите през Септемврийското въстание 1923 г. Гаврил Генов, Замфир Попов, Георги Дамянов, Асен Греков, Иван Михайлов. А също и на други смели борци против фашизма и капиталистическата експлоатация, за свобода и социална справедливост като: Аврам Стоянов, Цеко Тодоров, Ненка Илиева, Митко Палаузов.

Общинската администрация твърди, че "демонтираните" паметници са поставени "на съхранение" в с.Липен. Фактите обаче показват, че повечето от тях са изчезнали и никой от управниците не казва къде са.

Общинският съвет на Българския антифашистки съюз и цялата демократична общественост в Михайловград протестират най-остро против незаконните безотговорни действия на тъмносините "демократи" и настоятелно искат да знаят къде са паметниците, какво е станало с тях. Това е тяхно право и управляващите са длъжни да дадат публично ясен отговор на този законен и справедлив въпрос.

Общинският съвет на Българския антифашистки съюз смята, че е правилно прокуратурата да привлече към отговорност виновните лица за незаконното разрушаване и за неопазването на паметниците, които са обществено имущество.

Михайловград, 7 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС на БАС: Иван Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА ЧАСТНИТЕ ТАКСИМЕТРОВИ ШОфЬОРИ "АВТО" - ВАРНА, КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ С ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ N 102 И N 128. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Искаме отмяна на 102-о ПМС и 128-о ПМС в частта им, отнасяща се за таксиметрови превози с леки автомобили. Такива искания предявихме на митингите, проведени на 6 юли 1993 г. и 26 август 1993 г. с писмо от 29 юни 1993 г. и с декларация от 26 август 1993 г. На 3 септември 1993 г. в Министерството на финансите се срещнахме с представител на ведомството Ви. Възмутени сме от подхода на представляващия Министерския съвет заместник-министър на финансите г-н Димитър Костов, който се яви на срещата, без да е запознат с исканията ни от протестните декларации. Същият отказа да бъде воден протокол за разговорите и изрази мнение, че не той е трябвало да участва в срещата. Г-н Костов се опита да ни препрати към тристранната комисия, а се знае, че тъй като сме структура на НПС, който не е представителен, това не може да стане. Аргументите, които г-н Костов изтъкна в отговор на нашите въпроси "На какво основание са приети постановление N 102 и 128 и защо таксите за таксиметровата дейност са многократно по-високи от обикновените?", са несъстоятелни. Като аргумент ни беше изтъкнато, че улиците и пътищата са държавни и следва за експлоатацията им да плащаме такси. По същата логика господа министрите следва да плащат такса за това, че експлоатират кабинетите си, които са държавни и построени с труда ни. Над 45 години работихме ангария да ги построим, а сега трябва и да плащаме за това. Таксите по Постановление 102-о и 128-о не са нищо друго освен един феодален данък. Размерът на таксите не е прецизиран, не е направен баланс на приходите и разходите от таксиметровата дейност. Няма анализ. Документите, които ни представиха в доказателство, че е извършен анализ по вид, форма и съдържание, са срам за Министерството на финансите. Размерът на таксите са еднакви за цялата страна, а приходите от таксиметрова дейност в различните селища са различни. Постановления N 102 и 128 са насочени срещу малкия и средния бизнес. Постановления N 102 и 128 правят дейността ни безпредметна и ни изпращат пред бюрата за социална помощ. За да оцелеем, вдигаме тарифите, губим клиенти. Тези постановления са антисоциални. Те засягат потребителите ни.

Искаме отмяна на постановления N 102 и 128 в частта им, засягаща таксиметровите превози с леки автомобили - ако това не стане, ще продължим протестните си действия. Протестни действия и шествия по улиците - до дупка.

Варна, 14 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ "АВТО": В.Ценев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЖАЛБА ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОф. ЛЮБЕН БЕРОВ. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Не отговаря на историческата истина отговорът, който получихме от началника на отдел "Обща канцелария" на Министерския съвет Веселин Даков на наш N 260/18 август 1993 г., с писмо N 01-00-71 от 1 септември 1993 г. Становището, което той ни изпраща, също не издържа на никаква историческа достоверност.

Партийният дом на площад "Лъвов мост" е конфискуван от фашисткото правителство на Александър Цанков не през 1934 г., а през 1924 г. въз основа на Определение N 1 на Върховния касационен съд, углавно отделение, в заседанието му от 2 април 1924 г., с което се забранява - разтуря се Българската комунистическа партия и нейните поделения и институти. С това решение е конфискувано цялото партийно имущество на БКП през 1924 г., в това число и партийният дом на "Лъвов мост". Един завеждащ на правния отдел в МС би трябвало да знае и да познава нормативните документи, когато дава становища, а не да подвежда и да заблуждава министър-председателя и началника на "Общата канцелария" в МС.

Няма никакви причини да не бъде реституиран и да не бъде върнат партийният дом на площад "Лъвов мост" на притежателя му - БКП.

Ние чуждо имущество не желаем. Искаме си имуществото на БКП. БКП няма друг наследник, защото тя продължава съществуването си. БСП е нова буржоазна партия, която няма нищо общо с БКП и не може да претендира за никакво наследство на БКП.

Докато се решат всички подробности по реституирането и предаването на партийния дом на "Лъвов мост" на БКП, са ни необходими на първо време за нормалното функциониране на БКП 11 стаи и 3 стаи за редакцията на вестник "Комунистическо дело", плюс една заседателна зала и поне два клуба в София, които могат да бъдат съвместими с други политически партии.

Молим за спешната намеса на министър-председателя и на президента за решаването на тези въпроси.

София, 3 септември 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДРУЖЕСТВО "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" - СОфИЯ, ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящето писмо искаме да ви уведомим за един грозен инцидент, извършен вчера, 14 септември 1993 г. в 17 часа на бул."Цариградско шосе" в близост до кино "Изток". Със съдействието на униформени служители на МВР цивилно лице застреля спокойно лежащо куче порода авганска хрътка, носещо нашийник с медальон.

Ние сме обезпокоени от факта, че действието се разигра пред очите на множество граждани и най-важно - на ДЕЦА!

Не претендираме за защита на правата на животните, защото в България все още няма подобен закон. Но такъв инцидент се отразява трайно върху формиращата се детска психика.

Ние, членовете на Дружество "Зелени балкани" - София, настояваме в подобни ситуации да не се прибягва до "публичен разстрел", а да се използват мрежи или упойки.

Убедени сме, че ще вземете отношение и ще ни отговорите на въпроса защо се процедира по този начин.

София, 15 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО
"ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" - СОфИЯ: П.Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ - ВИДИН, ДО РЕДАКЦИЯТА НА В. "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. Документът е адресиран и до Изпълнителното бюро на Отечествения съюз, и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повод за настоящия протест е статията от 9 септември 1993 г. във в. "ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК". Разбираме ви за това, че има опасност да изпуснете печалбите, които ви носи "Отечествен вестник" - приемник на вестник "Отечествен фронт", който пък се полага да бъде на членовете и симпатизантите на нашата организация - Отечествения съюз. Хилядите наши членове, които дадоха името му, всеки ден очакват от него наистина да бъде обективен и независим, но за съжаление той не е. Не знаем с какво ви дразнят думите на нашия уважаван председател г-н Г.Ганев за толерантност, търпимост и разбирателство. Трябва да Ви кажем, че вашият вестник не пише в този стил. Той наистина е опозиционен, но със силно политическо пристрастие. Вестникът, който заграбихте от нас, е частен и не отразява мненията и вижданията на членовете на ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ - не е наша трибуна.

Дискретността около "авторитетното ведомство" ни кара да смятаме, че то е проявило висока отговорност и принципност в свой, а не в чужд стил.

Ние си искаме вестника и в името на това изразяваме несъгласие с редакцията на в."ОТЕЧЕСТВЕН ВЕСТНИК" и подкрепяме г-н Г.Ганев в усилията му да ни върне вестника.

Видин, 13 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:50:00
20.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!