20 декември 1991

София, 20 декември 1991 година
        Брой 250 (525)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ЕДИНЕН), ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Върховният съюзен съвет оценява положително работата на групите за земеделско единство и на резултатите от съвместното заседание на двете постоянни присъствия.

2. Одобрява и приема постигнатите резултати от работата на комисиите за земеделско единство, отразени в протокола от 11 ноември и допълненията към него от 3 декември 1991 година, направени на заседанието на Управителния съвет на БЗНС - Никола Петков, на 16 и 17 ноември 1991 година. А така също и протокола от 12 ноември 1991 година.

3. Върховният съвет на БЗНС - единен изразява готовност да отмени провеждането на своя насрочен конгрес за 25 и 26 януари 1991 година, в случай че БЗНС - Никола Петков, също отмени своя насрочен конгрес за 15 и 16 февруари 1992 година, на заседание на Управителния съвет от 22 декември 1991 година, и вместо провеждането на два конгреса да се проведе един ОБЩ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОНГРЕС, датата на който да се определи от съвместно заседание на двата управителни съвета.

4. Върховният съвет на БЗНС - единен задължава Постоянното присъствие на БЗНС - единен да запознае обществеността в България за приетите решения от днешното заседание и продължи публикацията на приетите протоколи и преговорите за обединение на двата земеделски съюза.


ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Върховният съюзен съвет оценява, че включването на БЗНС - единен като правоприемник на БЗНС в Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, САБПФК и БПС е недоброжелателен акт спрямо най-демократичната българска политическа организация.

Земеделският съюз винаги е поддържал и отстоявал твърдо принципната си позиция, че всички взаимоотношения в обществото следва да се уреждат на основата на едно демократично законодателство.

Заедно с това Върховният съюзен съвет счита, че спорните и сложни политически и имуществени отношения в демократичното общество трябва да се решават единствено по съдебен ред.

Предвиденият чл. 6, ал. I от Закона за имуществото застрашава правомощията и независимостта на съдебната власт, което е в пълно противоречие с принципите на правовата държава.

Ето защо Върховният съюзен съвет оценява, че законът е продължение на една порочна обществена практика, която доказа тази си същност в годините на тоталитарно управление в българската държава.

Върховният съюзен съвет се обръща към президента на Република България и настоява той да упражни предвидените в Конституцията правомощия по отношение на гласувания от Народното събрание Закон за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, САБПФК и БПС.


ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Върховният съвет на БЗНС - единен утвърждава решението на Постоянното присъствие на БЗНС - единен за подкрепяне кандидатурата за президент на Република България на д-р Желю Желев и призовава сдружените земеделци да окажат необходимата подкрепа.


ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Върховният съвет на БЗНС - единен се запозна с информацията за дейността на Иван Глушков, Борис Спиров, Христо Домозетов и Иван Станев и техните противоуставни действия, свързани с дейността им в т.нар. "БЗНС и бъдещето" и направените от тях публични изявления за отказ от членство в БЗНС (е) и участието в работата на Управителния съвет, и на основание чл. 37 и във връзка с чл. 33 от Устава реши:

Изважда от състава на Управителния съвет на БЗНС - единен Иван Запрянов Глушков и Христо Домозетов.

Препоръчва на местната земеделска дружба, в която е членувал Иван Запрянов Глушков, да удовлетвори изявленията му за напускането на БЗНС - единен и го заличи от списъка.

На основание чл. 37, във връзка с чл. 33 от Устава изважда от състава на Контролно-ревизионния съвет Борис Спиров поради напускането му от редиците на БЗНС - единен.

Местната земеделска дружба, в която членува Борис Спиров, да удовлетвори желанието му за напускане редиците на БЗНС - единен, като го заличи от списъците.

14 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: СТАНОВИЩЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ИЗЛОЖЕНО НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КРЪГЛАТА МАСА "НАЦИОНАЛНИ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ - ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО НОРМАЛИЗИРАНЕ" С УЧАСТИЕТО НА: БНРП, БББ, БЗНС (Е), БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ, ДПС, ПССД, КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", СДС, СДС (Л), СДС (Ц).


Зелената партия схваща националния проблем в най-широк смисъл - Като единство на нацията, изразяващо се в движение към обща цел и чувство за обща родина - България. Затова той е проблем именно на цялата нация, а не на една или друга етническа група и може да бъде решен само чрез интегриране, а не чрез обособяване на етнически общности. Водена от своята либерална програма, Зелената партия поставя на преден план отделната личност и вижда в защитата на нейните интереси главната задача на обществото. Тук тя вижда и пълното решение на националния проблем: когато гарант за правата и свободите на личността стане цялата нация, когато индивидът благодарение на своята собственост стане по-силен от всякакви партии, колективи и дори от държавата, тогава той ще почувства, че е част от нещо, което също е негово - собствената му родина. Следователно въпросите около етническото самосъзнание, макар и да са най-шумно повдиганите, не са най-главният и във всеки случай не са единственият елемент на националния проблем.

Заедно с икономическата програма, която дава трайно решение, но изисква дълъг период от време, Зелената партия има свои виждания и по чисто етническата страна на националния проблем. Преди всичко тя зачита правото на етническо самосъзнание, като изхожда от два принципа: никой не може да забрани на някого да чувства принадлежността си към даден етнос и обратно, никой на никого не може да налага дадена етническа принадлежност. Зелената партия зачита и всички елементи на етническата самобитност - изяви в културата, в бита, право на име и право на майчин език, което включва използването му в неофициалната сфера и правото да бъде изучаван в държавното училище. В случая страховете от разширяващи се искания за автономия са неоснователни, защото именно изнасянето на обучението извън държавното училище ще породи автономна образователна система. В същото време Зелената партия подчертава, че злоупотребата на друг език не трябва да накърнява конституционно определената сфера на официалния език - българския, който би трябвало да бъде задължителен и в случаите, когато без него се нарушава комуникацията. Потвърждавайки еднонационалния характер на българската държава, Зелената партия не вижда поле за разговори около обособяването на автономни райони или въвеждането на втори език със статут на официален. Освен това не трябва да се забравя, че владеенето на българския език е необходимо условие за професионалното и социалното издигане на всеки, който живее и работи в България. Що се отнася до изучаването на майчиния език, то в никой случай не може от право да се превръща в задължение: само родителите трябва да решават за децата си, но Зелената партия категорично възразява против въвличането на ученици в блокади на училища, бойкот, стачки и т.н. Правото на вероизповедание също трябва да е без насилствени отражения върху етническото самосъзнание и, разбира се, без вярата да се превръща в още една линия на подчинение на личността от страна на религиозни или политически институции.

Макар че изложените принципи важат за българските граждани с произволен етнически произход, положението на българските турци налага няколко допълнителни бележки. Преди всичко сред голяма част от населението, а и у някои политически сили, цари пълна бъркотия поради смесването на три теми: българските турци, Движението за права и свободи и Република Турция. Поради тази бъркотия - често съзнателно поддържана - недоволството от една политическа организация се прехвърля върху част от българския народ, а страхът от съседната нам държава, също съзнателно подклаждан, отново се свързва с тази част от народа. В резултат в районите със смесено българско и турско население етническите взаимоотношения добиват политическа окраска, а икономиката в тези райони получава неочаквани етнически спънки. Вина за това имат главно политическите сили: БСП, която още в битността си на БКП организира етническия конфликт, но все не може да открие виновните; пак БСП, която породи две огледални етнически организации, като напоследък с изборна цел открито се кооптира с едната; СДС, която пак с изборна цел се кооптира с другата. По такъв начин политическото разделение на нацията задълба в етническо. Естествено, своя дял внасят и националистическите партии, които под лозунга за защита на националните интереси не си дават сметка, че националните интереси не свършват с границите на България. В последно време обаче ръководството на ДПС очевидно оказва най-силно влияние върху етническата атмосфера, понеже все по-определено превръща ДПС в политическа партия на етническа основа, при това монополизира защитата на един етнос. Косвено доказателство е фактът, че лидерите на ДПС заплашват с етническо напрежение, ако организацията им бъде забранена (едва ли в подобна ситуация нормална партия би прибягнала до такъв аргумент), а пряко доказателство е, че досега не е излязла с никакви икономически, екологични или външнополитически виждания, а само с конкретни искания за имената и за турския език. Всичко щеше да бъде наред, ако ДПС защитаваше правата на българските турци, но без да се изгражда като политическа партия само на тази основа. Докато останалите политически партии отговарят по своите програми на някакво - засега въображаемо - имотно разслоение на населението, ДПС предизвиква допълнително разделение по етнически принцип.

В заключение Зелената партия смята, че трайните решения на националния въпрос ще дойдат заедно с икономика, която да донесе благоденствие и независимост на личността, икономика, която да направи България привлекателна и сигурна за всички свои граждани, и със законодателство, което да гаранитра най-широки свободи по принципа "равни права - равни задължения".

10 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ" ПО ПОВОД НА 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕРОЯ.


"Има Дрангов - има хляб!"

Познато ли ви е отнякъде? Не? Тогава попитайте бащите си. Попитайте дядовците си, за които Булаир, Тутракан, Дойран и завоя на Черна не са само исторически понятия, далечни като Баренго и Поатие? Заровете се в семейните албуми и родовите хроники. Истината, която ще откриете там, е една - няма българско семейство, няма български дом без герой, без безименен офицер или войник, паднал за обединението и защитата на българските земи.

Сливница, Гургулят и Три уши...
Бунархисар и Люлебургас...
Криволак и Каймакчалан...
Баладжа и Кубадин...
Драва Чехи и Балатон...

Имена, имена от различни войни. Имена в различни посоки. Ако потърсим обединяващия символ, той е Борис Дрангов. Полковникът, педагогът, българинът. Командирът на български полкове, войводата в бунтовна Македония през 1903 г., герой от Плавица планина и Султантепе, от Тутракан и Черна, авторът на "Помни войната"...

Синът на Борис Дрангов - Кирил Дрангов, подписа присъдата на Александър I Карагеоргиевич и благослови Владо Черноземски в последното му пътуване към Марсилия.

Дрангов е дал достатъчно на България. Но какво му е дала тя?

Песни за Дрангов днес се пеят в България и в Македония.

Край Петрич лее струи Дранговата чешма. Достатъчно ли е?

На 3 март 1992 г. се навършват 120 години от неговото рождение. От гроба му в центъра на Скопие отдавна не е останало много, но къде е паметникът му в Блгария?

Къде са средствата, събирани от бившите му подчинени?

Къде са паметниците на загиналите във войните, изместен от НДК.

Къде са парите за войнишките паметници, събирани от "Всяка неделя"? Колко от паметниците бяха възстановени?

Въпросите ни заливат.

Инициативна група от журналисти, офицери, ветерани или просто българи реши да потърси отговор на тези въпроси.

Обръщаме се към президента на Републиката д-р Желев, към депутатите от Народното събрание, към министрите, към всички политически партии, към родолюбивите организации, към всички българи у нас и зад граница;

Обръщаме се за подкрепа към всички колеги журналисти от средствата за масова информация;

Обръщаме се към войниците и офицерите от Българската армия:

- Да изградим мемориален паметник на Борис Дрангов и на героите от войните, чрез който да възстановим разрушения преди години мемориал в центъра на столицата.
- Да се извърши ревизия на всички средства, събирани и изразходвани за възстановяване на войнишките паметници.
- Да се организира честване на полковник Борис Дрангов и за неговата 120-годишнина бъдат поканени представители на всички патриотични организации зад граница.

Инициативен комитет: Генерал-лейтенант Люцкан Люцканов - командващ Сухопътни войски на Българската армия;
- Валентин Стоянов - говорител на президента на Републиката;
- Красимир Узунов - пресцентър на Министерството на отбраната;
- Евелина Цанева - съветник на министъра на отбраната по връзките с обществеността;
- Красимир Каракачанов - секретар на ВМРО - Съюз на македонските дружества;
- Бойко Станкушев - програмен директор на Българска телевизия;
- Петко Георгиев - журналист от българско радио - Програма "Хоризонт"
- Асен Агов - директор на "Новини" - Българска телевизия
- Валентин Александров - съветник на министъра на отбраната.

Телефони за контакт:    
885 885
876 803
862 4413

Банковите сметки на паметника за Дрангов ще бъдат обявени на пресконференция на Инициативния комитет в края на седмицата.

София, 9 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите (УС на НСЮ), като стана изразител на волята на близо 3000 юрисконсулти в страната, се обръща към вас по един особено важен въпрос - оказване на юридическа помощ на правните субекти.

Изцяло подкрепяме инициативата и усилията на настоящето Народно събрание да извърши изменение на съществуващите и да създаде нови закони, които да регулират възникналите съвсем нови отношения в икономиката, обществото и политиката. Намираме, че чрез приватизацията, пазарната икономика, чуждите инвестиции и демонополитизацията трябва изцяло да се разрушат тоталитарните структури, действия и мислене. Необходимо е да се осигури и осъществи действена и на високо ниво правна защита на интересите на физическите и юридическите лица.

Правната защита на лицата и нейното регламентиране е едно от основните задължения на държавата, въздигнато в конституционен принцип. За съжаление това не се получи с приетия от Великото народно събрание Закон за адвокатурата, който е в сила от 1 октомври 1991 г., нито с все още неизмененото Постановление на Министерския съвет N 60 от месец декември 1977 г. за работата на юрисконсултите в социалистическите организации.

През 1990 г. УС на НСЮ на два пъти направи предложение пред Министерството на правосъдието и пред Министерския съвет както за изменение и допълнение на ПМС N 60/77 г. така и за изменения и допълнения в проекта за закон за адвокатурата, подкрепени с принципни виждания. Предложи се и участие от наша страна при изготвяне на проектозакона за адвокатурата.

За общо съжаление направените от нас предложения не се взеха предвид и ce прие закон не за защита на правните интереси на лицата, а закон за защита на интересите на тези, които ще осъществяват тази защита.

Нашите предложения се свеждаха до следното:

1. Премахване на монополното положение и на затворената система за приемане и ограничение кръга на лицата, упражняващи адвокатска професия;

2. Установяване на правото на всеки правоспособен юрист, с изключениена съдии, прокурори, следователи, нотариуси и съдии-изпълнители, чрез регистрация в съответния Окръжен съд да упражняват свободна адвокатска професия;

3. Адвокатите и юрисконсултите да имат правото без ограничения да представляват както физическите, така и юридическите лица чрез възлагане, граждански или трудов договор, без едното представителство да ограничава или изключва другото;

4. На адвокатите да се даде правото и възможност да работят самостоятелно или чрез сдружаване без опеката и рамките на адвокатски колегии, адвокатски съвети, дисциплинарни съдилища и контролни съвети чиято издръжка е съвсем излишна;

5. Отговорността за действията и бездействията на адвоката да се осъществява по действащото гражданско и наказателно право;

6. Пазарната икономика и свободната конкуренция да намерят пълно приложение в адвокатската професия.

Новият закон за адвокатурата по принцип прокламира свободната адвокатска професия, но същевременно веднага минира тази свобода чрез:

- вписване в списъка на адвокатската колегия,
- вписването да се извършва въз основа на молба, а не на заявление,
- разглеждането на молбата за вписване не е обвързано със срок,
- постановлението за вписване може да се обжалва както от кандидата, така и от т.нар. Контролен съвет в двуседмичен срок и то пред Висшия адвокатски съвет,
- жалбата се разглежда без срок - в първото заседание (1) на ВСА,
- решенията на ВСА могат да се обжалват пред Върховния конституционен съд, който все още не съществува,
- органите на колегията трябва да бъдат избрани в 4-месечен срок, т.е. до 1 февруари 1992
- Висшият адвокатски съвет трябва да бъде избран в нов тримесечен срок, т.е. до 3 май 1992 г.
- дисциплинарен съд,
- вноски и издръжка на Висшия адвокатски съвет,
- изискване дисциплинарни наказания на трети лица, които не са оказали дължимото уважение или съдействие на адвоката,
- издаване на наказателни постановления,
- налагане на дисциплинарни наказания и др.

Този закон като продукт на Великото народно събрание отложи поне за 6 месеца приема или свободната регистрация на правоспособните юристи да упражняват адвокатска професия. Съществуващата гилдия, управляващата и несменяема от години адвокатска върхушка, създаде такъв закон, който няма да установи свободната адвокатска професия. Адвокатът ще е зависим от няколко "шапки” и той, за да си запази "работата", ще угодничи, ще се прекланя, но няма да бъде независим от никого адвокат, който ще търси правото в закона.

ГОСПОДА И ДАМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Известно е, че сега и в близките години лицата с юридическо образование са и ще бъдат малко и крайно недостатъчни, за да задоволят нуждите на съд, прокуратура, следствие, както и многобройните юрисконсулстки вакантни места в предприятията и фирмите, а същевременно има много правоспособни юристи, които желаят да практикуват като адвокати (това са бивши заличени адвокати по политически причини, трудоспособни пенсионери, юристи, напуснали съд, прокуратура, следствие, юрисконсулти, които освен по трудов или граждански договор могат да работят и като адвокати).

Правната защита на лицата изисква от вас, законодателите, и от нас, юристите, бързо решаване на този болен въпрос, изисква незабавното на първо време изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, в който задължително да се уреди минимален срок за вписването, като при неспазване на срока или отказ да се подава жалба по реда на Закона за административното производство пред Върховния съд, чиито решения да се постановяват в двуседмичен срок от постъпването на жалбата. Необходимо е на работещите по трудов договор правоспособни юристи да се даде правото със съгласието на съответното ръководство да упражняват адвокатска професия. По-късно трябва да се изготвят съществени изменения и допълнения на Закона за адвокатурата или нов закон за правната защита на лицата.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: В името на лицата, които имат нужда от правна помощ, и на тези, които могат компетентно да им я окажат, вие следва да решите без отлагане във възможния най-кратък срок  дали да остане да съществува гилдията, или да се даде свобода на професията адвокат!

София, 12 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЖУРНАЛИСТ ВЪВ В. "СВОБОДЕН НАРОД".


Съюзът на журналистите в България (СЖБ) "Подкрепа" осъжда грубото погазване на професионалните и гражданските права на нашия колега Бранимир Янков по повод публикациите му във в. "Свободен народ” - "Държавна сигурност - строго секретно". Нещо повече, свидетели сме на факт, който още веднъж показва, че законите и изпълнителната власт не са в състояние да гарантират свободата на словото и на печата, както и изконната неприкосновеност и живота на хората от масмедиите.

Съюзът на журналистите "Подкрепа" предупреждава обществото ни, че българската журналистика отново е в опасност.

София, 14 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - КАЗАНЛЪК ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СТАЧКУВАЩИТЕ В ДЪРЖАВНА ФИРМА "АРСЕНАЛ". Документът е адресиран до Министерството на индустрията и търговията, до Националния стачен комитет на КТ "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че в знак на солидарност със стачкуващите в ДФ "Арсенал" - Казанлък от 10 декември 1991 г. символично стачкуват секциите на КТ "Подкрепа" в ДФ "Катекс" и "Първи май" ООД. От днес, 17 декември 1991 г., едночасови солидарни ефективни стачки започнаха и секциите на КТ "Подкрепа" в ДФ "Руно", ДФ "Хляб и хлебни изделия" и фирма "Таис".

От днес, 17 декември 1991 г., в подкрепа на стачката на ДФ "Арсенал" започва ефективна стачка във всички подразделения на фирма "Динамика". Стачкуват ефективно базите: Тежка механизация, Автобусни превози, Тролейбусни превози, Гурково, Бузовград, Промишлена, Търговска, Автосервиз - Енина и Междуселищни превози.

Транспортът в регион Казанлък спря.

С Т А Ч К А Т А   Р А С Т Е   Л А В И Н О О Б Р А З Н О!!!

Казанлък, 17 декември 1991 г.

PC НА КТ "ПОДКРЕПА"

ГОВОРИТЕЛ: Хр. Пенев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ "ПОДКРЕПА" ПРИ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СТАЧКАТА В ПРИСТАНИЩЕТО.
Документът е адресиран до Министерството на транспорта, до Федерациятана транспортните работници КТ "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масово осведомяване.


Във връзка с изявлението на г-н Иван Нейков от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) на 16 декември 1991 год. по предаването на Българска телевизия "Добре дошли" остро реагираме срещу поредната манипулация с обществеността на Република България, която напоследък като че ли стана стил и метод на работа на ръководството на КНСБ.

Дължим да съобщим, че нашата позиция по отношение на стачката в пристанище Бургас ООД е била една и съща - в настоящия момент стачните действия не са най-удачната форма за постигане на целта, още повече че в декларацията на стачниците има несиндикални искания и в момента може да се оцени като стачка с политически отенък.

Настояваме да не се използва името на Синдикалния съвет "Подкрепа" при пристанище Бургас без наша декларация. Всичко това сме изразили с наша декларация от 10 декември 1991 г. и становището ни е непроменено.

Бургас, 17 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНА ОТ 42-МА ЧЛЕНОВЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ДРАМАТИЧНИЯ ТЕАТЪР "СОФИЯ" ПО ПОВОД НА КАМПАНИЯТА ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕАТЪРА.


От близо месец насам в печата и чрез други средства за информация у нас се води странна кампания за дискредитиране на сегашното ръководство на театър "София", а и на целия му творчески и технически състав. В основата стои една от постановките му ("Елизавета Бам" от Даниил Хармс, постановка на режисьора Бойко Богданов), чийто създатели необяснимо защо се представят като отделна трупа, сякаш нямат нищо общо с театъра, в който работят. Трупата, кръстила се със заглавието на пиесата, бързо е съумяла да намери привърженици от различни професии, които са се нагърбили да я защитават, само дето не се знае от кого. Участниците в този спектакъл са петима, а останалата част от творческия състав са 42-ма души. Съставът на който и да е спектакъл не е независима от театъра формация, за да бъде канена в чужбина, без за това да бъде уведомен самият театър, независимо от квалификациите, давани на сегашното ръководство. Постановката не е свалена от афиша на театър "София". При наличието на финансови спонсори, които да осъществяват така желаните турнета, театърът няма нищо против всяка постановка да се показва където и да било.

Театърът заявява, че по-нататъшното раздухване на този измислен "конфликт" изобщо не е от полза за нашата театрална култура и с настоящата декларация смята въпроса за приключен.

София, 13 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА НА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОТ РЕГИОН ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРЕШЕНИТЕ ОСТРИ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА.


ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Една хуманна професия си отива.

Водена в последните години порочна и недалновидна политика от Националната служба за противопожарна охрана - МВР - София доведе органите на противопожарната охрана в страната пред невъзможността да изпълняват ефективно своите функции.

Амортизираната и морално остаряла противопожарна техника, недостатъчните гасителни средства, недостатъчният личен състав ни изправят пред невъзможността да изпълняваме своя морален и служебен дълг: опазване имуществото, живота и здравето на гражданите от пожари, производствени аварии, стихийни бедствия и свързаните с тях тежки последствия. В условията на всеобща криза с всеки изминат ден расте броят на пожарите и загубите от тях, увеличават се човешките жертви, унищожава се национално богатство.

Данъкоплатци, Вие сте изправени пред угрозата в случай на нужда тел.160 да Ви дава свободен сигнал и никой да не се отзове на повика Ви запомощ.

Съгласно подписаната от Република България "Международна харта заправата на човека" и Конституцията на Република България всеки гражданин има право на защита включително и от пожари.

Граждани на Република България, като подкрепяте нашите искания вие гарантирате вашите работни места, вашето имущество, вашия живот, живота на вашите деца и родители, вашия спокоен утрешен ден.

Варна, декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ "ПОДКРЕПА" ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ.


На открито заседание Федеративният съвет на Федерацията на транспортните работници "Подкрепа" взе следното решение:

Настояваме да освободите от заеманата длъжност г-н Димитър Вражалски - заместник-министър на транспорта, като не му се дава възможност да работи в транспорта на Република България.

Мотиви:

1. Г-н Димитър Вражалски е представител на старата номенклатура в транспорта. В изминалите две години след 10 ноември 1989 г. той доказа, че не може да промени възгледите си за транспорта и за промяната, която трябва да настъпи в новите икономически и социални условия в страната.

2. Г-н Вражалски е един от творците на 41 Разпореждане на Министерския съвет (РМС), което доведе до тежките социални конфликти в транспорта и съзнателно пречи за изпълнение на 49 РМС от 9 декември 1991 г.

3. Като представител на Министерството на транспорта в Общинската комисия по съгласуване на интересите (ОКСИ) г-н Вражалски има последователна антисиндикална позиция в защита на корумпирани стопански ръководители.

Нарочно даде възможност на т.нар. Национална транспортна камара - творение на известния г-н Чакъров, да участва в заседанията на ОКСИ, скоето затрудни работата на комисията.

Г-н министър, Федеративният съвет на Федерация на транспортните работници "Подкрепа" се обедини около становището, че в транспорта промяната върви бавно, което дава възможност на стари номенклатурни кадри да пречат на реформата. Безцеремонната намеса на бившия министър В. Павлов в преструктурирането на транспортните фирми доведе до хаос в транспортните структури на страната, което отприщи социалното напрежение.

Настояваме Комисията за преструриране по 49 РМС да започне веднага работа и според постъпилата информация да бъде сложен ред в транспортните структури.

Настояваме най-после да бъде извършено и преустройство по новата структура на самото министерство, която ще доведе до освобождаването на стари корумпирани администратори, доказали през изминалите две години, че не желаят реформа в транспорта на Република България.

София, 16 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) N 40 И N 41.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ    N 40

Възлага на математически колектив "Избори’91" да извърши компютърната обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент наРепублика България на 12 януари 1992 г. и издаване на "Бюлетин на ЦИК".

12 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 41

Дава съгласие на председателя, заместник-председателя и секретаря на комисията да сключи договора с математическия колектив "Избори’91" с цена на договора 1 940 000 лв. и евентуален втори тур 460 000 лв. При непредвидени разходи да заплати до 15 % от цената на договора с допълнително решение на Централната избирателна комисия.

16 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ, ИЗДИГНАЛИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 30, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове във връзка с гласуването на българските граждани в чужбина за избор на президент и вицепрезидент на 12 януари 1992 г. Ви уведомяваме, че можете да предложите Ваши представители в избирателните комисии, които ще се формират в българските дипломатически и консулски представителства. Това може да направите чрез Министерството на външните работи (заместник-министър Валентин Добрев) или чрез директни контакти със задграничните български представителства.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:26
20.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!