18 февруари 1993

София, 18 февруари 1993 година
        Брой 34 /821/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА.


Парламентарната група на СДС осъжда политиката на рязко поскъпване на живота, която правителството на г-н Беров започна с увеличението на цените на горивата. За това увеличение няма обосновани икономически причини. Под претекст, че се търсят пари за заплати на държавните служители, се обслужват интересите на вносителите на течни горива. Това е удар срещу българската нефтохимия, чиято конкурентоспособност се подкопава.

Политиката на галопираща инфлация е насочена срещу всички нас и няма нищо общо с гръмките обещания за социална защита и ляв завой.

София, 16 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТРИГОДИШНИНАТА НА СИНДИКАТА.


УВАЖАЕМИ ПРОФ. ПЕТКОВ,

Изпълнителното бюро на Българска партия либерали най-сърдечно Ви честити тригодишнината от учредителния конгрес на КНСБ.

През тези години, в които страната ни започна осъществяването на уникалния преход от тоталитарна обществена система към гражданско общество, Вашата организация въпреки тежкото комунистическо наследство успя да се превърне в един от основните гаранти за защита на социалните и синдикалните права на гражданите. КНСБ, реформирайки себе си, успя да утвърди и наложи в обществото идеята за истински синдикализъм, отричащ евтината демагогия и политическия шантаж, като в много моменти това поведение беше решаващо за запазване на социалния мир в страната.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ се надява, че на базата на тези принципи ще продължи сътрудничеството заради постигането на общта ни цел - демократично общество в Република България.

София, 17 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАТИЯ ЛИБЕРАЛИ:

Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - ДУПНИЦА, ПО ПОВОД НА ОБЯВЯВАНЕТО НА СТАЧНА ГОТОВНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ В РАЙОНА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до Министерския съвет, до КТ "Подкрепа" и до средства за масова инфорамция.


Конфедеративният съвет на Синдикалния регионален съюз /КС на СРС/ "Подкрепа" - гр. Дупница, отчитайки с тревога настроението на своите членове, ЗАЯВЯВА, че не приема реставрационната и антисоциална политика на сегашното правителство. Истина е, че много малка част от нас повярваха в осъществяването на "социалните” приоритети в програмата, на кабинета, но ние му дадохме шанс, който той проигра.

Действията на "правителството на приватизацията и на съгласуването на интересите", особено последното му решение, имат висока социална цена, която народът ни не може да плати.

Смятаме, че синдикатите не могат да позволят на което и да е правителство да изправи пред вероятност от гладуване своите членове и да взриви крехкия социален мир в страната.

Ние приемаме хвърлената ръкавица от проф. Беров "На война като на война" и от 18 февруари 1993 г. обявяваме СТАЧНА ГОТОВНОСТ на всички свои структури в региона.

Дупница, 17 февурари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 10 СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ ВЪПРОСИ - РУСЕ, ПРОВЕЛО СЕ НА 13 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА В РУСЕ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Министерството на образованието, науката и културата, до Съвета на ректорите и до средствата за масово осведомяване.


В продължение на три години сме свидетели на една абсурдна ситуация как реформата във висшето образование остава на заден план. Продължава да липсва ясна принципна основа за бъдещето на академизма в България. Налице е един тромав като начин на приложение Закон за академичната автономия на висшите учебни заведения, зад който все още се крият остарели и неразкрепостени структури, една добре прикрита мимикрия в областта на социално-битовото осигуряване на академичната младеж.

От началото на 1993 г. няма дори и плахи стъпки за актуализиране на студентския бюджет, нещо повече, в последно време зад гърба на студентите се прави преоценка на студентските общежития с цел преобразуването им в еднолични дружества, увеличава се месечният наем за ползващите общежитие, без да е съобразена държавната дотация с промяната в равнището на цените.

1. Отчитайки промяната в условията за ползване на студентските общежития, Втората национална студентска конференция счита, че е необходимо да се извърши актуализация на Наредба номер 3 на Министерството на образованието и науката /МОН/ за ползване на студентските общежития. Във връзка с това Втората национална студентска конференция реши:

Първо: всички заинтересувани организации в десетдневен срок да изпратят своите предложения за корекция в наредбата на адрес гр.София, бул."Дондуков" номер 34 - Федерация на независимите студентски дружества /ФНСД/.

Второ: след този срок да бъде сформирана работна комисия от представители на студентските организации, на Министерството на образованието, науката и културата /МОНК/, на Съюза на младите научни работници, за да изработи проект за промени в Наредба номер 3 на МОН, който да бъде разгледан и утвърден от МОНК в най-кратък срок.

2. До началото на учебната 1993/1994 г. законът за висшето образование да бъде включен сред приоритетните закони в програмата на Народното събрание.

2.1 След утвърждаване на нов размер за държавната дотация за студентските общежития от Министерството на финансите, която да съответства на промяната в равнището на цените, да започне действието на заповед на МОНК за увеличаване на наемите на ползващите студентско общежитие.

2.2 От момента на утвърждаване на нов размер на минималната работна заплата да се съставят нови разчети с увеличение от 20 процента, като за база се вземат процентните съотношения от МПС 223 от 19 ноември 1992 година. От началото на учебната 1993/1994 година основа при изчисляването на стипендиите да бъде 50 процента от социалния минимум, определен от Централното статистическо управление.

3. Втората национална студентска конференция счита за целесъобразни исканията и подкрепя действията на ИППИУ - гр.Сливен


1. Синдикална организация на студентите икономисти при Икономически университет - Варна: К.Димитров.
2. Академично сдружение "Млада демокрация" - Сливен: И.Каракашев
3. Представител на студентите и Академичния съвет към Художествена академия - София: Е.Сергинов
4. Академично сдружение "Млада демокрация" - Ямбол: Хр.Птухин
5. Независим студентски синдикат ВСИ - Пловдив: З.Минчев
6. Студентски синдикален съюз при МУ - Варна: З.Табакова
7. Федерация на независимите студентски дружества - Варна: В.Ханджиев
8. Академично сдружение "Млада демокрация" - Русе: В.Явашев
9. Независимо студентско дружество - Благоевград /с особено мнение/: Н.Иванов
10. Федерация на независимите студентски дружества - София: Пламен Панайотов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ФАКТА, ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗА НЕ СА ДОПУСНАТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


На 13 февруари 1993 г. бе проведен форум, наречен от организаторите "Национална студентска конференция", на който бяха поканени и представители на Българския студентски съюз /една от трите студентски организации с доказана и общопризната национална структура/, като поканата беше отправена от секретаря на Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/, който сега изпълнява длъжността председател на ФНСД - г-н Пламен Панайотов. Този форум би трябвало да обсъжда студентските социални проблеми, представляващи общ интерес за всички студентски организации.

В деня на това събрание нашите представители не бяха допуснати - по най-груб начин - в залата по нареждане на Б.Райков - експерт във ФНСД, под предлог, че Българският студентски съюз /БСС/ не бил легитимна студентска организация.

Възмутени сме от това, че един нестудент си присвоява правото еднолично да определя легитимността на студентските организации, без да взема под внимание факта, че БСС е регистриран от съда и е признат по надлежния ред от парламента, правителството и президентската институция на Република България, както и от редица международни, европейски и световни организации и институции.

Българският студентски съюз не може да оцени действията на представителя на ФНСД по друг начин, освен като грубо погазване на основни демократични правни принципи.

Изразяваме нашето съжаление от факта, че на въпросното събрание се оказа невъзможно да бъдат обсъдени нашите цялостни проекти за структуриране на системата за социално подпомагане на студентите, като бяха създадени условия за провеждане на некомпетентни и непредставителни позиции. Категорично протестираме срещу подобни крайни действия, както и срещу позицията на Стопанско обединение "Студентски общежития и столове /СО "СОС"/, което не взе мерки срещу изстъпленията, извършвани на негова територия от нестуденти.

Разочаровани сме от непочтения начин, по който бяха подведени представители на държавни органи и студентски организации да вземат участие във вътрешноорганизационен форум на ФНСД, което е видно и от факта, че т.нар. "Меморандум" е подписан само от представители на тази организация.

На своето следващо заседание Съюзният съвет на Българския студентски съюз ще преосмисли в светлината на този неприятен инцидент своето отношение към някои студентски организации с национална структура и към ръководството на СО "СОС”. Позицията на БСС ще бъде направена обществено достояние чрез средствата за масова информация и ще бъде връчена на държавните органи и организации.

София, 15 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС:
        Мариела Тодорова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


На заседанието, проведено на 13 февруари 1993 г., присъстваха представители в Регионалния съвет на Радикалдемократическата партия /РДП/ от организациите в градовете Пловдив, Карлово, Хисар и Първомай.

Обсъди се политическото положение в страната и политическата линия на РДП и се взеха следните решения:

1. Регионалният съвет на РДП категорично настоява да се проведе Национална конференция на РДП преди Националната конференция на СДС, на която да бъде обсъдена линията на партията и взаимодействията на Изпълнителния комитет на РДП с местните организации.

2. Регионалният съвет на РДП настоява депутатите от РДП ясно да изразяват своето становище по политическата ситуация в момента, no обстановката в Парламентарната група на СДС и по дейността й за реализацията на целите на СДС.

3. Регионалният съвет на РДП препоръчва на партийните лидери на РДП до провеждането на Националната конференция на РДП да се въздържат от изявления, рефлектиращи върху единството и целостта на СДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА PC НА РДП:

Георги Т.Лазаров

Пловдив, 13 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО.


Реакционният характер на Закона за земята се дължи на неговите два съществени недостатъка. Единият се състои в това, че той възстановява дребностоковото капиталистическо селско стопанство, за което В.И.Ленин предупреждаваше, че то ежечасно и ежеминутно поражда капитализъм. Ако у нас се възстанови капитализмът на село и частното примитивно и нископроизводително селско стопанство стане преобладаващо, България я очакват отново гладни години и мизерия за селячеството. Целият народ сега страда от прекомерно повишаване на цените на млякото, млечните продукти, на хляба и други селскостопански продукти, защото политиката на СДС на село позволи да бъдат унищожени за кратки срокове двеста хиляди крави, милион и половина овце-майки и свине. Птиците, както и другите животни, са намалели над една трета от общия брой в страната. Месото и другите селскостопански продукти за една година увеличиха цените си и сега всеки месец ще се повишават. Новото правителство обещава стопроцентова инфлация през 1993 година. Всичко това е резултат от разформироването на ТКЗС и СДС следва да поеме цялата отговорност пред нацията.

ЦК на БКП е против връщането в нашето село на дребното стоково стопанство. Нима в развитите капиталистически страни има дребно и примитивно селско стопанство? Типичното там е фермерската форма, която се базира на научни методи на обработване, интензивно и машинно обработване. Тогава на какво се основават исканията на СДС за реакционни и контрареволюционни промени в нашето селско стопанство, които нагло се осмеляват да наричат "поземлена реформа", каквато всъщност няма. Поземлената реформа винаги исторически е прогресивна стъпка в развитието на стопанските форми. Стъпката, която направи правителството на СДС в нашето селско стопанство, е същинска контрареволюция, която нанася неизличими загуби и невъзвратими щети върху него.

Другият недостатък на Закона за земята е това, че той възстановява земята като стока, както в капиталистическото общество, т.е. правото да се продава и купува като стока. И в този случай се връщаме към отживели времето си стопанско-икономически форми. Илюзии сеят както бившият финансов министър Иван Костов, така и други икономисти и финансисти, че селяните скоро ще разберат колко много са богати с получената земя, като предвещават десетки и стотици хиляди лева за декар земя. Тези господа забравят, че доскоро ТКЗС продаваше земя по 0,50 лева за декар и пак нямаше желаещи да я закупуват. Наплив от градовете към селата на бъдещите собственици на земя също не се наблюдава и страната.

При сегашните безогледно тежки условия в нашето село е абсурдно да се появи жажда за земя и да се повиши значително цената й на свободния пазар. БКП се обявява против това земята да се купува и продава като стока. Земята трябва да принадлежи на хората, които я обработват. Тя може да се води като тяхна постоянна собственост, ако те я обработват постоянно. Покупко-продажбата на земята ще донесе неподозирани беди и разправии чрез съдилища и без съдилища между отделните частни стопани, собственици на земя.

Правилникът за приложението на Закона за земята утежни неговите недъзи и задълбочи кризата в селското стопанство, вместо да улесни процеса на връщането на земята. Законът и Правилникът за неговото приложение едностранчиво се тълкуват и предвиждат връщането на частната собственост на член-кооператорите, тъй като се говори само за декарите земя, а се пренебрегват другите видове собственост като внесени животни, инвентар и други селскостопански средства за производство в ТКЗС. И в тази своя характеристика Законът за земята никак не удовлетворява интересите на частните селски стопани.

Без солидни безлихвени инвестиции и заеми от банките за селското кооперативно и частно стопанство селскостопанското производство не може да преодолее кризата и да тръгне към прогрес и възход, за да помогне с увеличена продукция за нормализирането на доставките на суровини за нашата индустрия, която почти работи с половината от своите действителни мощности. Коренно нова и стабилна политика на правителството към селското стопанство е необходима, за да тръгне то напред. Има и много други аспекти, разглежданият в настоящата декларация проблем, които могат да бъдат предмет на научни дискусии между изтъкнати специалисти по селскостопанските проблеми на конференции на специалисти и собственици, на радио-телевизионна и вестникова информация и т.н.

БКП призовава специалистите, едноличните собственици и цялата наша общественост в духа на направения анализ на състоянието на селското стопанство да променят коренно своето отношение към него и с дружни усилия да се борим упорито и последователно да го спасим от окончателен крах и пълна катастрофа. Ето защо, обединявайте се и създавайте селскостопански кооперации. Ваше право е как ще ги наименувате, съгласно чл.44 от Конституцията на Република България.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:00    
18.02.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!