15 февруари 1993

София, 15 февруари 1993 година
        Брой 31 /818/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" /КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ И КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/


Член 1. ИМЕ

Името на организацията е Коалиция "Царство България" /наричана по-нататък за краткост коалицията/.

Член 2. ПРАВЕН СТАТУС

Коалицията е доброволно обединение на политически партии, движения и съюзи, регистрирани по Закона за политическите партии, които запазват своята юридическа, политическа, финансова и организационна самостоятелност, и има статус на юридическо лице.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ

Седалище на коалицията: е град София.

Член 4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Възстановяване на Търновската конституция с последващо осъвременяване и като следствие на конституционната монархия в България като единствено легитимна форма на държавно управление.

2. Укрепване на националното самосъзнание на българския народ, утвърждаване на неговите традиции и обичаи, уважение и защита на личното достойнство на всеки гражданин независимо от неговия етнически произход и вероизповедание.

3. Осъществяване на активна външна политика, необвързваща България с чужди интереси, на основата на равноправно и взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество с всички държави с демократично обществено устройство.

4. Спазване на всички международни споразумения, непротиворечащи на националните интереси, при точно и безусловно зачитане на Международната харта за защита правата на човека.

5. Създаване на условия за по-бързото интегриране на страната ни в структурите на Европейската общност.

6. Признаване правото на самоопределение, суверенитет и независимост на всяка държава в Европа и света.

7. Обединяване на всички българи в страната и в света в духовно единство, основано на традиции, език и историческа памет.

Член 5. СРЕДСТВА

За постигането на своите основни цели коалицията си служи с всички правосъобразни средства.

Член 6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Коалицията осъществява политическа, обществена, културна, научна, популяризаторска и други позволени от правото дейности за постигане на своите основни цели.

Член 7. ЧЛЕНОВЕ

/1/ В коалицията могат да членуват партии, движения и съюзи, регистрирани по Закона за политическите партии.

/2/ Членове на коалицията не могат да бъдат политически партии, движения и съюзи от фашистки, комунистически, фундаменталистки, расистки или друг тип, изповядващи идеи, противоречащи на основните цели, които си поставя коалицията.

/3/ Учредителите на коалицията са нейни членове по право.

/4/ Присъединяването към коалицията е акт на свободно волеизявление, което подлежи на утвърждаване от Националния политически съвет.

/5/ Неплащането на членски внос в продължение на една година води до автоматично отпадане от коалицията.

/6/ Отстраняването от коалицията се извършва с решение на Националния политически съвет и е изключителна мярка като следствие от действия, несъвместими с програмата и статута на коалицията.

Член 8. НАБЛЮДАТЕЛИ

/1/ На заседанията на Националния политически съвет, регионалните политически съвети и общинските политически съвети на коалицията могат да присъстват като наблюдатели упълномощени представители на партии, движения, съюзи и други организации, които са регистрирани по Закона за политическите партии или Закона за лицата и семействата и отговарят на изискванията на чл.7, ал.2.

/2/ Приемането на партии, движения, съюзи и други организации като наблюдатели в коалицията се извършва с решение на Националния политически съвет с мнозинство повече от две трети от всички членове на коалицията.

/3/ Наблюдателите нямат право на глас на заседанията на Националния политически съвет, регионалните политически съвети и общинските политически съвети на коалицията.

/4/ Наблюдателите могат да участват в дискусиите по всички въпроси, свързани със стратегията и тактиката на коалицията, с изключение на кадровите.

/5/ Отстраняването от коалицията на партии, движения, съюзи и други организации като наблюдатели се извършва с решение на Националния политически съвет с мнозинство повече от две трети от всички членове на коалицията и е изключителна мярка като следствие от действия, несъвместими с програмата и статута на коалицията.

Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

/1/ Член на коалицията има право:
- да бъде представен в Националния политически съвет от упълномощено, според учредителния акт на своята организация, лице;
- на един глас в Националния политически съвет;
- да предлага член на своята организация за избиране във висшите органи;
- чрез упълномощено лице да поставя за разглеждане въпроси от общ интерес на коалицията и България.

/2/ Член на коалицията е длъжен:
- да плаща месечен членски внос, определен от Националния политически съвет;
- да работи целенасочено в съответствие с този статут за осъществяване на програмата на коалицията;
- да изпълнява решенията на висшите органи на коалицията.

Член 10. СТРУКТУРА

/1/ Коалицията обединява членуващите в нея партии, движения и съюзи на национално, регионално и общинско равнище.

/2/ Общинските клубове са основните организационни ядра на коалицията.

/3/ Регионалните секции обединяват общинските клубове на коалицията в съответния регион.

/4/ Общинският политически съвет на клуба, Респективно Регионалният политически съвет на секцията, е правомощен да решава всички въпроси, които са в компетентността на клуба, респективно на секцията.

/5/ Общинският политически съвет на клуба, респективно регионалният политически съвет на секцията, се състои от председателите, зам.-председателите и секретарите на партиите, движенията и съюзите - членове на коалицията, в общината, респективно в региона.

/6/ Заседанията на общинския политически съвет на клуба, респективно на регионалния политически съвет на секцията, се провеждат поне веднъж месечно и са правомощни, ако присъстват и гласуват поне две трети от всички членове на коалицията.

/7/ Решенията на общинския политически съвет на клуба, респективно на регионалния политически съвет на секцията, се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и гласуващите членове на коалицията, като всяка партия, движение и съюз има право на един глас в общинския политически съвет, респективно в регионалния политически съвет.

/8/ Решенията на общинския политически съвет на клуба, респективно на регионалния политически съвет на секцията, противоречащи на програмата, статута, стратегията и тактиката на коалицията в национален мащаб, се отнемат от Националния политически съвет по предложение на Висшата контролна комисия.

/9/ Ръководството на общинския политически съвет на клуба, респективно на регионалния политически съвет на секцията, се състои от председател, зам.-председател и секретар.

/10/ Председателят, зам.-председателят и секретарят на съответния клуб или секция на коалиицята се избират от общинския политически съвет на клуба, респективно от регионалния политически съвет на секцията. Председателят на клуба или секцията на коалицията се избира измежду председателите на партиите, движенията и съюзите - членове на коалицията, в общината, респективно в региона. Заместник-председателят и секретарят на клуба или секцията на коалицията се избират измежду зам.-председателите и секретарите на партиите, движенията или съюзите - членове на коалицията, в общината, респективно в региона.

/11/ Ръководството на общинския политически съвет на клуба, респективно на регионалния политически съвет на секцията, осъществява на практика стратегията и тактиката на коалицията съответно в общински или регионален мащаб в периодите между заседанията на общинския политически съвет, респективно на регионалния политически съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТО НА КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА 8-9 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В АЛБЕНА, ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТА ОТ ПО-БЪРЗО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНИ ЗА СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.


Отчитайки тежкото икономическо състояние на страната ни и липсата на тенденция за излизане от икономическата криза, високия ръст на инфлацията, лавинообразното нарастване на безработицата, на заболеваемостта и смъртността сред българското население, на спадането на раждаемостта и наличието на отрицателни демографски показатели;

вземайки предвид, че тези тежки обществени проблеми могат да бъдат облекчени чрез изграждане на стройна система за социално осигуряване и в частност на здравното осигуряване, тъй като първата стъпка на изграждане на такава ефективна система е приемането от Народното събрание на закон за социално осигуряване и закон за здравно осигуряване,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ НАСТОЯВА

пред институциите, които са овластени да вземат решение от национално значение, бързо да подготвят и приемат необходимите законови и нормативни документи и да пристъпят незабавно към изграждане на отделни фондове за социално и здравно осигуряване, което ще подпомогне и държавния бюджет.

Албена, 9 февруари 1993 год.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД


Политически клуб /ПК/ "ЕКОГЛАСНОСТ" изразява своето дълбоко безпокойство и неудовлетворение от решението на Конституционния съд относно т.нар. "Закон Панев". Законът, приет с мнозинството на Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/, очевадно нарушава човешки права и ще доведе до непоправими деформации в научните общности.

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" споделя позицията на президента д-р Ж.Желев, че този закон противоречи на конституцията.

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ" напомня на всеки съдия, дори и конституционен, че който нарушава човешкото достойнство чрез дискриминационни решения, опетнява с позор своето име и това на децата си!

ПК "ЕКОГЛАСНОСТ", чиито членове започнаха организираната борба срещу комунизма, ще оправдае всяка законна гражданска акция срещу този позорен за европейската цивилизация закон.

КОЙТО КОПАЕ КОМУНИЗЪМ ДРУГИМУ, САМ ПАДА В НЕГО!

София, 11 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", АДРЕСИРАНА ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНСКИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ "размрази" членството на Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/.

Политическият съвет на ДГИ приветства това решение като единствено верен израз на добро коалиционно партньорство.

Политическият съвет не може да се съгласи със самообявяването на Т.Гагалов за председател на ДГИ. За своята отцепническа дейност този господин беше окончателно изключен от редовете на ДГИ от Националния съвет, съоял се на 6 февруари 1993 г.

Гагалов е бивш партиен член и бивш платен комсомолски секретар и се издирва от съда за издръжка на семейството му. Заради опитите му да разцепи КТ "Подкрепа" през 1990 г. той беше изгонен от ръководството й.

През есента на 1991 г. той се примъкна към нас с многобройни уверения, че иска да работи активно за ДГИ. Въпреки че знаехме миналото му, на Националната конференция от 4 април 1992 г. той беше предложен и избран за член на Политическия съвет въпреки забраната в устава, която не позволява участие в ДГИ на бивши платени комунистически активисти.    

Още на тази конференция той се опита да заговорничи и да влияе на делегатите върху техния избор.

След като научихме, че зад гърба на политическото ръководство и на Националния съвет е бил назначен от Филип Димитров за шеф на фирма "Софис", Политическият съвет му поиска сметка, на което той отговори, че не признава никакъв Политически съвет и че в скоро време ще бъде председател на Движение "Гражданска инициатива". На 10 декември 1992 г. извънредно свиканият Политически съвет освободи Гагалов от функциите му на член на Политическия съвет на ДГИ и го предложи на Националния съвет за изключване от движението. Националният съвет взе съответните решения.

Нашите препоръки към общинските организации са следните:
1. Да се изрази задоволство от размразяването на ДГИ.
2. Да се подчертава, че предстои Национална конференция да ДГИ, единствено на която може да бъде променено политическото ръководство.
3. Опитите да бъде представен Гагалов от някои хора в НКС на СДС за председател на ДГИ са грубо намесване във вътрешните работи на движението.
4. Не подписвайте декларации в подкрепа на Гагалов, защото срещу него е предявен съдебен иск от Политическия съвет и най-късно до месец той ще бъде изхвърлен от НКС на СДС.
5. Излезте с декларации пред регионалните средства за масова информация, с които заявявате, че приветствате решението на НКС.

Желаем да имате предвид, че в СДС текат процеси на елиминиране по какъвто и да било начин на "неелитни партии”. Обръщаме ви внимание, че организаторите на тези процеси са набелязали като следващи жертви Радикалдемократическата партия /РДП/ и Обединения християндемократически център /ОХДЦ/. Днес беше замразен и Християндемократическият съюз /XДС/. Същите фактори водят жестока и безпринципна борба за "отлюспване" на нежеланите от тях партньори. Подобни процеси се развиват и в Парламентарната група на СДС.

Очаква се така изразените противоречия да намерят израз и разрешение на Националната конференция на СДС.

Глобалното заключение на Политическия съвет е, че борбата има за своя основа тесни съсловни интереси, които все още не са намерили пряк законодателен израз с оглед предстоящата приватизация на националната собственост.

Налице са котерийни борби за овладяване на държавната власт и за обособяването на т.нар. "политическа класа".

Двадесетмесечните задкулисни игри, машинации и борби в НКС, правителството и парламентарната група доведоха до раздробяване социалната база и намаляване на избирателите на СДС, до отлагане на приватизацията и изоставяне не основни социални пунктове от програмата на СДС. В структурите на СДС на "Раковски" 134 се окопаха твърде много бивши комунисти.

Практическата борба срещу комунизма и тоталитарните остатъци е също изоставена и забравена. Политическият съвет на ДГИ иска национална дискусия по основните проблеми: организационна същност, идейно съдържание и политическа стратегия на СДС.

Справедливо организирана Национална конференция. Политическо споразумение между редовно регистрираните партии от коалицията. Отговорност от лицата, които провалиха политиката на СДС.

Движение "Гражданскиа инициатива" не желае да допусне окончателното унищожение на СДС и ще се бори за възстановяване на демократичните коалиционни отношения, възстановяване на социалната база на коалицията,за единството на парламентарната група и за осъществяване програмата на СДС.

София, 9 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДСЛУШВАНЕ НА ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И СИНДИКАЛНИ ЛИДЕРИ:


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От изявленията на отговорни длъжностни лица в средствата за масова информация става ясно, че в Република България все още се подслушват телефонните разговори. Най-настоятелно Ви молим да ни осведомите изпълнено ли е изискването на чл.34, ал. 2 от Конституцията и какви тежки престъпления са разкрити и предотвратени с подслушването на извсстни политически и синдикални лидери.

Съгласно чл.32, ал. 2 от Конституцията следенето и записването /вкл. и на телефонните разговори/ може да става само в предвидените от закона случаи. При доказване на противното би било налице престъпление по чл. 171, ал. 3 от Наказателния кодекс.

Ето защо настояваме да образувате предварително производство, тъй като считаме, че многобройните публикации в печата са законен повод за това.

Във връзка с гореизложеното настояваме да разпоредите извършването на предварителна проверка, касаеща дейността на председателя на Комитета по пощите и далекосъобщенията, спазено ли е изискването на чл. 4 от Зкона за съобщенията.

София, 9 февруари 1993 г.

ЗА КОНФДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

Олег Чулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ТЪРСЕНА АДМИНИСТРАТИВНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТАЧКУВАЛИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на правосъдието, до Конфедерацията нанезависимите синдикати в България, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до кмета на Столичната голяма община.


През юли 1992 година се проведе стачка на работниците на Столичния градски пътнически транспорт. Стачката приключи с подписване на споразумение между Столичната голяма община /СГО/ и синдикатите съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Със споразумението бяха удовлетворени справедливите искания на стачкуващите.

Под натиска на Столичната голяма община ръководствата на транспортните фирми предявиха искове към стачниците. Новообразуваната компания "Софийски градски транспорт" търси административна и имуществена отговорност от стачните комитети и стачкуващите, акт, който отново създава напрежение сред транспортните работници в столицата, което може да доведе до съответни синдикални действия.

Блокиране на нормалния живот в София от евентуална нова транспортна стачка би взривило социалния мир и равновесие сред столичната ни общественост, а последствията от него са непредвидими.

Ето защо Съюзът на транспортните синдикати в България категорично настоява за незабавно прекратяване на неправомерните действия спрямо транспортните работници от страна на съответните органи.

За съдействие и намеса ще се обърнем към муждународните транспортни синдикални централи - Международната федерация на транспортните работници и междунардното обединение на профсъюзните организации от транспорта.

София, 12 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ.


Националният политически съвет на Български демократичен център /НПС на БДЦ/ е получил декларация на Местния политически съвет /МПС/ на БДЦ - Велико Търново, в която се констатира, че Ловешкият областен управител г-н Цоньо Ботев цяла година съзнателно и безкрупулно е изпълнявал политическите поръчки на тясна група властници, че е подменил интересите на страната и областта с противообществените интереси на една клика.

МПС на БДЦ с тревога отбелязва, че след избирането на новото правителство, със своите изказвания и дейност г-н Ц.Ботев се обявява срещу него, демонстрира, че ще работи срещу авторитета и решенията му.

Като фрапантен случай се отбелязва съпротивата на г-н Ц.Ботев срещу решението за уволнението на станалия за посмешище в страната и разсипал полицията в региона шеф на РДВР - Богдан Кръстев.
МПС на БДЦ - Велико Търново, настоява за освобождаването на Цоньо Ботев от длъжността му.

София, 10 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛЕВЕН, ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ЛОВЕШКА ОБЛАСТ. Документът е адресиран до средства за масова информация и до Областното управление в Ловеч.


Регионалният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /РКС на СДС/ - Плевен, на заседанието си на 9 февруари 1993 г., след като разгледа цялостната дейност на Областното управление при създалите се взаимоотношения, направи задълбочена оценка и на тази основа изразява становището, че намерението за смяната на областния управител на Ловешка област инж. Цоньо Ботев, при тази сложна политическа обстановка ще бъде неправилна и неподходяща стъпка. При евентуална подмяна РКС на СДС - Плевен заявява, че с подкрепата на своя електорат ще реагира навременно с всички позволени от закона средства.

Плевен, 10 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
        НА РКС НА СДС - ПЛЕВЕН:

Е.Николчев

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:00    
15:02:93 г.     

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. редактор
Технически изпълнители: Траяна Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!