11 февруари 1993

София, 11 февруари 1993 година    
        Брой 29 /816/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Вече втора година в близост до западните ни граници се води необявена гражданска война. Този конфликт възникна при разпадането на бивша Югославия и е резултат на грубо погазване на човешките права и основните демократични ценности. Особено тревожно е положението с бойните действия в Босна и Херцеговина, където вече има над 150 хиляди-убити, от които над 15 хиляди деца; повече от 30 хиляди жени са изнасилени; стотици хиляди са прогонени от разрушените им домове.

Всичко това основателно тревожи цялата демократична световна общественост, както и правителствата на много държави. ООН и други международни организации и структури осъдиха тази варварска война с многобройни резолюции и решения. Бяха предприети и конкретни стъпки в опитите да се спре конфликтът: създадоха се комисии, беше изпратен контингент на сините каски в района на бойните действия.

Всичко това е похвално, но за съжаление военният конфликт, вместо да намали степента на изостряне, все повече се разгаря.

Република България се намира в непосредствена близост до воюващите страни и не можеше да не изрази своята тревога от изострянето и разширяването на войната на територията на бивша Югославия. Нашата страна се придържа към политиката на активен неутралитет, изразяващ се в едно балансирано развитие на добросъседските отношения със своите съседи. От началото на конфликта до сега България е изразявала нееднократно своята позиция, че никоя балканска страна не следва пряко или косвено да се ангажира в потушаването на югославския конфликт.

При така стеклите се обстоятелства парламентарните и извънпарламентарните политически сили не могат да не изразят своята тревога от продължаването и изострянето на конфликта в Босна и Херцеговина и Хърватско. Налице са предпоставки за евентуалното разширяване на военните действия и на юг - към Косово и Македония. Всичко това ни кара да се обърнем с призив към Организацията на обединените нации, към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, към НАТО, както и към правителствата на европейските страни и САЩ за бърза и ефикасна намеса за разрешаването на кризата в бивша Югославия. В този контекст особено голяма е отговорността на великите сили и на Съвета за сигурност на ООН.

Всички демократични сили в България са ратували за търсене на мирни подходи при решаването на подобни конфликти. Но кризата в Югославия не може да бъде решена само с призиви, резолюции и решения. Нужни са действени усилия и мерки на Организацията на обединените нации с оглед час по-скоро да спре кръвопролитната и братоубийствена война.

София, 10 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ. БЕРОВ.


Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /СДС/, оценявайки дейността на кабинета на г-н Беров, заявява:

Всички действия на правителството говорят, че то не възнамерява да изпълнява принципите, залегнали в програмата на СДС, както бе първоначално заявено. Политическите уволнения, действията в областта на икономиката и явното намерение да бъдат ревизирани основните закони, внесени от СДС, връщат страната във времето на перестройката.

ПГ на СДС още веднъж декларира, че тя е и ще бъде опозиция на правителството на г-н Беров, избрано и подкрепяно най-вече с гласовете на БСП, и ще направи необходимото СДС да поеме отново отговорността за управлението на страната.

София, 9 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА СЪВЕЩАНИЕ НА 6 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Българската национална демократическа партия /БНДП/ с тревога установява, че посткомунистически групировки и капитали неприкрито форсират преструктурирането на политическото пространство, като изтикват на преден план несъществуващия център. Политическото блато в Народното събрание даде своята подкрепа за реставрационната политика на правителството на Любен Беров, което води страната към откровена рекомунизация на всички равнища на управление под маската на "компетентността и професионализма".

Предстоящата ударна приватизация цели окочателно укрепване на противозаконно заграбеното от бившата и от новоизлюпената номенклатура.

Забавянето на реформата в селското стопанство и фактическото връщане към порочната практика на ТКЗС ще бъде пагубно за икономическото развитие на България.

Ние, българските националдемократи, решително отхвърляме завоя наляво. Прокламираните от правителството популистки мерки за извършване на прехода към пазарно стопанство едновременно със засилване на социалната политика са опасна илюзия, която ще доведе до хиперинфлация и задълбочаване на икономическата криза.

Ние, българските националдемократи, виждаме в неоконсервативната алтернатива единствено приемливия път за извършване на прехода към пазарна икономика и свободно и демократично гражданско общество.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТАВЕНОТО ОТ ПРОФ.БЕРОВ ПРАВИТЕЛСТВО


Християн-аграрната партия изразява своето възмущение от недостойните задкулисни пазарлъци, довели до съставянето на новото неоотечественофронтовско правителство на България.

То е резултат на позорна сделка и съглашателство между БСП, ДПС и двайсетина отцепници от парламентарната група на СДС. Свидетели сме на едно абсолютно неестествено и конюнктурно преструктуриране на парламентарното политическо пространство. Това преструктуриране е в крещящо противоречие с волята на българските избиратели, две трети от които в изборите през октомври 1991 година гласуваха за отстраняването на БСП от властта, за радикална смяна на тоталитарната комунистическа система.

Бившите комунисти, които само преди броени месеци оспорваха конституционността на ДПС, днес застанаха зад правителство, съставено с мандата и с участието в него на представител на тази организация. По този начин, проявявайки поредната безпринципност в политическата си линия, БСП окончателно легитимира една партия, изградена на етническа основа, придаде й нов общонационален статут.

И това става в момент, когато в редица райони на Родопите отговорни представители на ДПС водят политика на насилствено турцизиране на българомохамеданите. За кой ли път в своята история в стремежа си да постигне теснопартийни цели БСП престъпно пренебрегва националните интереси на България.

Не може да има никакво съмнение, че новото правителство ще бъде заложник на БСП и ДПС и ще трябва да се подчинява на тяхната воля, ако не иска на бъде свалено. Твърденията, че то ще изпълнява програмата на СДС и в същото време ще бъде подкрепяно от БСП, са приказки за наивници.

Християн-аграрната партия заявява, че цялата политическа и морална отговорност за всички отрицателни последици за демократичния процес в страната от действията на това неоотечественофронтовско правителство ще носят парламентарните и извънпарламентарните партии и организации, които застават зад него. А така също и президентът на републиката, който направи всичко възможно, за да може този кабинет да види бял свят.

София, 7 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТРЕТАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /6 ФЕВРУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/ ПО ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЙ-ОСТРИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТОЛИЦАТА


1. Отчетно-изборната конференция одобрява извършената подготвителна и аналитична работа по изготвянето и публикуването за обсъждане на основния проект за Програмата "Самоуправление и социално справедливи реформи".

В сложен политически период документът обедини значителна част от интелектуалния потенциал на Софийска градска организация на Българската социалистическа партия /БСП/ и заяви ясно и разбираемо позицията на столичните социалисти по ключовите проблеми от живота на София. Разработеният модел на радикална промяна на системата на управление на града обедини идеите за:
- самоуправление и изборност на всички управленски равнища;
- стабилизация и структурни промени в икономическата политика на общината;
- защита на интересите на хората на наемния труд в процеса на приватизацията;
- бързо възстановяване на собствеността на земята в крайградските зони и стимулиране на селскостопанското производство в едноличните и семейни ферми и в различните форми на кооперациите;
- съхранение на българската културна идентичност и на софийските културни традиции;
- законодателна и структурна реформа на социалната политика в областта на жизненото равнище, безработицата и трудовата заетост, пенсионното и социалното осигуряване.

2. На проведените отчетно-изборни конференции Програмата "Самоуправление и социално справедливи реформи" беше сред основните дискусионни документи. Мнозинството от изказалите се делегати настояват за по-категорично разделение на националните от софийските приоритети във всички сфери на обществен, социален и духовен живот, за редакция на констативните части от документа, както и за неговото цялостно редактиране по посока на разбираемост, общодостъпност и приложимост.

Отчетно-изборната конференция на Софийска градска организация на БСП в свои резолюции изрази принципно одобрение за Програмата "Самоуправление и социално справедливи реформи".

3. На основата на разискванията на настоящата конференция, както и на постъпилите предложения, резолюции и решения на конференцията на общинските организации Третата отчетно-изборна конференция на Столичната софийска градска организация на БСП

РЕШИ:

Приема Програмата на софийските социалисти за решаване на най-острите проблеми на столицата "Самоуправление и социално справедливи реформи" като основен документ на бъдещата си общинска политика и като публичен ангажимент за реално участие в местното самоуправление на основата на залегналите в документа принципи и идеи.

Предлага на делегатите на конференцията да утвърдят комисия, която да подготви окончателния вариант на програмата и да го популяризира чрез печата. Препоръчва в комисията да бъдат включени ръководителите на работните групи, подготвили настоящата програма, и членовете на новоизбраното Изпълнително бюро.

В текста на резолюцията да бъде въведен нов пасаж на стр. З преди последното изречение: "При доработването на програмата" комисията следва да засили акцентите в следните направления:
- да извърши преструктуриране на програмата, с което да засили програмно-практическия й стилов израз;
- да доразвие и конкретизира проблемите на структурната реформа в столичната икономика и ясно да дефинира нейните лостове;
- да се защити цялостният възглед за производствената и търговска инфраструктура на столичната община;
- да разгърне и развие по-цялостно въпросите на крайградското земеделие;
- да се развие програмната постановка за разкриване на нови работни места и стабилизацията на реномирани - държавни и общински, предприятия;
- да разшири целевата ориентация на екологичната програма;
- да намери по-цялостно изложение жилищната и младежката политика;
- да се очертаят мостовете за търсене на потенциални симпатизанти и съюзници.

Окончателният актуализиран вариант на Програмата "САМОУПРАВЛЕНИЕ И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВИ РЕФОРМИ" да бъде приет на специално заседание на ГС на БСП най-късно до 10 март 1993 г.

София, 6 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", УЧРЕДЕНА НА 3 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


ОБЩЕСТВО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ

Сега пред страната предстоят много по-важни и по-трудни задачи от отстраняването на комунистическото държавно управление - изграждането на новото демократично общество с пълни гаранции за недопускане на всякакви опити за реставрация на комунизма. Изграждане на общество от автономни, правно гарантирани, равни пред закона граждани с равни възможности за реализация, в което всеки ще заеме своето място съобразно своята професионална квалификация, инициатива и труд. В завършването на този процес според нас се заключава и "смяната на системата". Това е процес на преструктуриране на обществото, на разместване на социалните пластове и създаване на нова ценностна система.

Бъдещите безнесмени, стопански ръководители, лекари, учители, технократи, дейците на културата и изкуството, хората, които със своите идеи и инициативи ще движат общественото развитие, според нас съставляват бъдещ национален елит, който може да изведе страната от кризата й, да й намери достойно място в обединена Европа. Федерацията на студентските клубове "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" си поставя за цел да защитава интересите именно на този бъдещ национален елит.

Убедени сме, че само качествено нова държавна политика, която да стимулира хората на идеите и на стопанския риск, може да оживи икономиката на страната и да създаде условия и на последните да поемат и своите задължения към обществото. Качествено нова държавна политика е необходима и по отношение на висококвалифицираните настоящи и бъдещи специалисти, които по същество представляват интелектуалният потенциал на нацията. За нас е въпрос от национално значение създаването на икономически предпоставки за прекратяването на обезкръвяващата нацията ни и изсмукваща интелектуалния й потенциал икономическа емиграция на млади, образовани и талантливи хора, ненамерили поле за реализиция в родината ни.

Ние сме за нов облик на българското общество, в което не само политическите сили ще разглеждат себе си като конкуренти и партньори, но и всеки гражданин на републиката ни ще бъде еднакво отговорен и ангажиран пред обществото и държавата.


РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В НОВОТО ОБЩЕСТВО

Федерацията на студентските клубове "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ” разглежда демократичната държава като конкретна материализация на националната идея, която създава гаранции за напредък на обществото и определя границите на свободата и отговорността на гражданите. Ние ще съдействаме за създаването на модерна либерална държава, която да се основава върху следните принципи:

1. Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото и по този начин да се превръща в първостепенен източник за забогатяване, в свръхбюрократична система, в терен за безогледна политическа конкуренция заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези, на който и да е български гражданин. От държавата очакваме да създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

2. Основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливото законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на територията на посегателството върху личната сигурност и достойнство на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

3. Светски неутрален, неидеологически характер на държавата и на институциите, създадени и поддържани от нея.

4. Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите независимо от тяхната етническа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по горните признаци, се третират като престъпления и се наказват от закона.

5. Културната политика на държавата следва да осигури:
- развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни достижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи;
- интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции;
- обществено разбирателство по проблемите на културната политика, като културата и образованието се изключат от сферата на политическите отношения и се пазят като общонационална ценност;
- опазване на материалната база на културата и националните културни ценности;
- възстановяване на богатството и достойнството на Българската православна църква като реален фактор за приобщаването на всички българи, живеещи извън територията на страната.

Гарант за демокрацията в една страна, наред с демократичната общественост, са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статута на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна.

По конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално Възраждане, на модерните постижения на демокрацията. В този смисъл ние разглеждаме опитите на някои среди у нас за възстановяване на монархията като илюзорен опит да се върне ходът на историята.

Същевременно, като отчита ролята на държавната традиция и мястото на България в съвременния динамичен и нестабилен свят, Федерацията на студентските клубове "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" се обявява и за реално действаща президентска институция.

Ние сме за силно и отговорно правителство, опиращо се на закона и действащо по конкретна програма, която да бъде достояние на обществеността. Федерацията на студентските клубове "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ще отстоява институционално и политически независимата съдебна власт на всички нива от местните съдилища до функционирането на Конституционния съд, който до контролира законодателната дейност.

Федерацията на студентските клубове "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" се обявява за реално местно самоуправление. За изграждането на либерално гражданско общество е необходимо все по-широкото навлизане и утвърждаване в обществения живот на различни форми на пряко участие на населението в управлението.

Ние сме за ефективен и гъвкав институционален контрол върху упражняването на държавната власт, за поддържането на минимално необходима администрация, за строга отчетност на държавните разходи и за решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на държавните институции може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за масово осведомяване. Ние ще се противопоставяме решително на всеки опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.

София, 3 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 31 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ.


II. ЧЛЕНСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 10. Членове на Съюза на пенсионерите в България могат да бъдат всички български граждани пенсионери, които нямат противонародни деяния, извършвани през живота си, или извършвани тежки криминални престъпления и признават устава и програмата на съюза и работят за тяхното осъществяване.

Чл. 11. Член на съюза може да бъде всеки гражданин индивидуално или в съучастие с колектив /колективен/ член без разлика на политическа, партийна, идеологическа, верска, етническа, национална и расова принадлежност, убеждения и произход, който приема устава, работи за неговото спазване, програмата и нейното реализиране и плаща редовно членски внос.

Чл.12. Колективен член на съюза може да стане всеки колектив или група граждани-пенсионери, съюз, клуб, фондация, федерация и др., който има отношение към проблемите на пенсионерите, изграден на териториален принцип, приема устава и програмата като негови и внася определен членски внос или отчисления от членския внос на колектива.

Чл.13. Приемането за член на Съюза на пенсионерите става от общото събрание на дружеството на пенсионерите по писмено или устно волеизявление на кандидата с явно или тайно гласуване и мнозинство на гласовете 50 на сто плюс един от присъстващите на събранието.

Чл.14. Приемането на колективен член в съюза става въз основа на заявление на ръководството на колектива /инициативната група/, решение на волеизявлението на колектива да членува в съюза, отразено в протокол и опис на членуващите пенсионери и имущественото притежание.

Чл.15. Учредителите на съюза са по право негови членове.

Чл.16. Права и задължения на членовете на съюза:

ПРАВА НА ЧЛЕНА:

а/ всеки член има право да изразява свободно своите възгледи, позиции, идейни и политически убеждения и волеизявления по дейността на съюза, на неговите ръководни органи, които са в интерес на пенсионерите и съюза и не нанасят вреда на интересите на пенсионерите, членуващи или не.

б/ членът на съюза е равноправен пред устава и равноправен гражданин на страната,

в/ има право да получава подкрепа и защита на своите и на колектива /дружеството, клуба, съюза и др./ интереси пред всички органи и организации.

г/ има право на лична изява и инициатива за подобряване условията на живот, подобряване на жизненото равнище лично и на пенсионерите, да се бори с мирни средства за преодоляване и ликвидиране на появата на негативни явления и процеси, влияещи отрицателно върху живота и дейността на пенсионерите и на съюза.

д/ право на полагане на труд според възможностите си в дейностите на съюза и в други дейности, неуронващи престижа му и престижа на съюза.

е/ да избира и да бъде избиран в ръководните съюзни, държавни, кооперативни и други органи и организации, правото на един глас във всякакви избори.

ж/ да ползва при равни права за всички членове пенсионери социалната, здравната, туристическата, почивната и другите бази на съюза.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНА

а/ Активно да работи за осъществяване на целите и задачите на програмата и спазва точно и безусловно устава на съюза.

б/ Да работи за повишаване на авторитета и престижа на съюза и дружеството, на които е член, и се бори срещу прояви на лично облагодетелстване, себелюбие, високомерие и други отрицателни прояви на членове на съюза и в обществото.

в/ Да участва активно в живота на организацията с всички мероприятия, провеждани от съюза и неговите структури /според личните качества и възможности/.

г/ Да получава и отправя всякаква информация от и за съюза, свързана с неговата и на сьюза дейности.

д/ Да плаща членски внос доброволно /доброволна вноска/ при определен минимум, срещу което получава членска книжка.

Чл.17. Общото събрание може да освобождава от доброволна вноска за членство пенсионер, член на съюза, който се намира в затруднено социално положение.

Освобождаването става по предложение на ръководния орган /оперативното бюро или съвета/ при гласуване с мнозинство 50 на сто плюс един от присъстващите на събранието.

Чл.18. ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА на Съюза на пенсионерите в България се изгражда на териториален принцип по местоживеене, както следва:

1. Съюз на пенсионерите в България - на национално равнище на територията на страната.

2. Общински съюз на пенсионерите - изгражда се на територията на общината.

3. Дружествата на пенсионерите и клубове в квартали, села и по-малки селища /махали/.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА:

а/ Конгресът /националната конференция/, Централният съвет и Контролно-ревизионната комисия, за СБП.

б/ Общинската конференция делегатското съвещание/, общинският съвет и Контролно-ревизионна комисия за общинския съюз.

в/ Общото събрание на дружеството, клуба, оперативното, бюро и Контролно-ревизионната комисия на дружеството.

Изпълнителни органи за оперативно ръководство са: Изпълнителното бюро на ЦС на Съюза на пенсионерите в България, Бюрото на общинския съвет и Бюрото на дружеството/оперативното бюро/.

По преценка на Централния съвет или на 1/10 част от членовете на съюза, на общинския съюз или на дружеството може да се свикват извънредни: конгрес /национална конференция/, общинска конференция и общо събрание на дружеството /клуба/.

Чл.19. Върховният ръководен орган на съюза е КОНГРЕСЪТ.

Делегатите за конгреса се избират от общинските съюзи с норма на представителство, определена от Централния съвет.

Чл.20. Конгресът бива редовен или извънреден.

Редовният конгрес се свиква от Централния съвет или по искане на 1/10 част от членовете един път на 4 години. За всеки конгрес на делегатите се изпраща покана с дневния ред най-малко 45 дни преди пленарното заседание. За решаване на важни и неотложни въпроси Централният съвет може да свиква извънреден конгрес чрез покани с дневен ред най-малко 15 дни преди заседанието. За насрочване на конгрес може да се съобщи и в печата.

Конгресът е законен, когато присъстват повече от 2/3 от избраните делегати, а ако няма необходимия кворум, заседанието се отлага при съшия дневен ред и на същото място с 3 часа по-късно и се смята за законно, колкото и делегати да са се явили.

В тези случаи решение по въпроси, които не са вписани в дневния ред, не се вземат.

Конгресът взема решенията си с явно или тайно гласуване при мнозинство половината от гласовете плюс един от присъстващите делегати. Решенията за изменения и допълнения на устава на съюза, за закриване, ликвидиране или сливане на съюза с други съюзи или организации в страната се вземат с мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите по списъчен състав делегати.

Избирането на Централния съвет, председателя на Съюза и на Контролната комисия и нейния председател става с тайно или явно гласуване от делегатите на конгреса при мнозинство половината плюс един от присъстващите делегати. При определени случаи по предложение на половината от делегатите плюс един от присъстващите може да се изисква мнозинство за гласуване на председателя на съюза, на председателя на контролната комисия или на член на Централния съвет и КРК да бъде най-малко 2/3 от присъстващите.

Чл.21. Конгресът може да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на съюза за изпълнение на неговите цели, задачи, програма и устав.

Конгресът приема устава, избира, отзовава, освобождава от отговорност Централния съвет и Контролно-ревизионната комисия по своя инициатива или по предложение на съюзни членове с гласувано мнозинство най-малко 2/3 от присъстващите членове, изменя или отменя решения на Централния съвет и другите териториални съюзни органи /общински и други съвети/.

/Пресслужба "Куриер"/

 


11:15:00
11.02.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба ”Куриер” е задължително!