10 февруари 1993

София, 10 февруари 1993 година    
        Брой 28 /815/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 9 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА В СОФИЯ И ОГЛАСЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ:


Днес, 9 февруари 1993 г., в седалището на Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ се състоя първото съвместно заседание на Изпълнителния съвет на Националния професионален съюз /ИС на НПС/ и на Координационния съвет /КС/ на АДС. На заседанието се обсъдиха следните въпроси:
1. Инфлацията, потребителската кошница и минималната работна заплата в България.
2. Необходимостта от участие на двете синдикални обединения в работата на Националния съвет за социално сътрудничество.
3. Незаконосъобразността на Постановление 7 на Министерския съвет и необходимостта от неговата отмяна.
4. Проблеми на колективното трудово договаряне на отраслово ниво и по месторабота.
5. Провеждане на Закона за декомунизация във ВУЗ, БАН и в научните институти.
6. Необходимостта от провеждане на избори за синдикално влияние.
7. Начините на разпределяне и стопанисване на одържавената профсъюзна собственост.
8. Приватизационните процеси в страната.
9. Отношенията на двете синдикални обединения към демократичните партии и към коалицията СДС.

По обсъдените въпроси АДС и НПС имат еднакво становище. Това е основание за постигане на споразумение за предприемане на съвместни действия.

Изпълнителният и Координационният съвет на двете синдикални обединения

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Сключваме споразумение за излъчване на съвместно представителство в Националния съвет за социално сътрудничество.

2. Ние сме за приватизация, но сме против начина, по който правителството се готви да я проведе, и не одобряваме личностите, които държат икономическите лостове за нейното осъществяване.

3. Ние сме за незабавна отмяна на Постановление 7 на Министерския съвет.

4. Настояваме да се създаде към Министерския съвет агенция /дирекция/ за стопанисване на имуществото, иззето по Закона за политическите партии.

5. Да се извърши необходимото за провеждане на избори за синдикално влияние.

6. Да се приведе в изпълнение Законът за декомунизация.

7. Решително протестираме против задкулисни споразумения при колективното трудово договаряне между КТ "Подкрепа" и КНСБ, от една страна, и изпълнителната власт от друга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА АДС:
        И. Таушанов

ПРЕЗИДЕНТ НА ИС НА НПС:
        П. Даракчиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПРИЕТА НА ТРЕТАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


1. Конференцията заявява, че правителствената криза и падането на правителството на СДС, оглавявано от Ф. Димитров, отбеляза окончателния провал на конфронтационната и силова политика на десницата в СДС. Единствената разумна алтернатива за управление на страната в настоящия тежък период е политиката на национално съгласие, последователно следвана от Българската социалистическа партия. Избирането на правителството на проф. Л. Беров е възможност за успокояване на напрежението, завой в политиката, гарантиращ по-правилна посока и начин на провеждане на реформите.

Софийските социалисти са обезпокоени от липсата на ясни доказателства за добра политическа воля от страна на част от парламентарните сили, подкрепили правителството.

БСП и ПССД следва да настояват категорично за цялостно изпълнение на ангажиментите, залегнали в Програмната декларация на правителството.

2. Едногодишното управление на СДС в столицата показа категорично неспособността и нежеланието на синьото мнозинство в Столичния общински съвет и на кмета да провеждат политика в интерес на огромното мнозинство софиянци. Ние отхвърляме възприетия недемократичен и незаконен модел на управление на града. Обявяваме се за незабавно приемане на необходимите закони и подзаконови актове, осигуряващи пълноценно самоуправление в София, в това число и провеждане до края на 1993 г. на избори за органи на самоуправление в общините и за кметове на населените места. За целта да се търси взаимодействие с всички демократични формации в града.

3. Конференцията отчита необходимостта пограмните докумети и практическата политика на БСП и на Софийската градска партийна организация да се опират на по ясна идейно-политическа и социална идентификация. Нужно е по същество да защитаваме интересите на хората на наемния труд - умствен и физически, на безработните, на лицата със свободни професии, на дребните собственици и производители.

Софийските социалисти са за цивилизован "обществен договор" между капитала и наемните работници. В този договор БСП представя интересите на трудовите хора. В този дух следва да се разработи законодателната политика на БСП и ПССД, програмите на партията и на Софийската партийна организация, конкретните решения на проблемите на приватизацията, структурните приоритети, данъчната и социалната политика и т.н.

4. Социалистите от София проявявят интерес към всички проекти на програми на БСП за действие и продължават да се запознават с тях. Конференцията приема подхода на Висшия съвет /ВС/ на БСП да се разработи единен документ за обсъждане от Общопартийната конференция, обединяваща ценното от предложенията на идейни течения, групи, общински партийни организации и специалисти. Счита за необходимо дискусията по програмата в Софийската градска партийна организация да продължи след публикуването й в основните и общинските партийни организации и на съвещание на делегатите за общопартийната конференция.

5. Конференцията оценява положително дейността на Градския и на общинските съвети на БСП за запазване на партийните структури и на членския състав на партията. Софийската градска организация остава мощна и дееспособна политическа сила. В същото време следва да бъдат положени усилия за стабилизиране на дейността и процесите в основните организации. Да се разработят конкретни проекти за работа с младежта, студентите, различните политически, професионални, културни и спортни младежки формации. Да се подобри и разнообрази работата с жените, безработните, пенсионерите и други обществени групи, както и с формациите, представляващи техните интереси.

6. Градският съвет на БСП в тримесечен срок да разработи система за цялостна кадрова политика, съответстваща на новите условия.

7. Конференцията утвърждава предложените "временни основни положения за дейността на Софийската градска организация на БСП", работеща като единен политически организъм, използващ безспорните преимущества на общинските партийни структури.

Конференцията се обръща с апел към всички социалисти, към симпатизантите да подкрепят финансово партийното дело в днешните тежки времена. Същевременно бъдещият Градски съвет на БСП да продължи и завърши успешно работата по осигуряване на нова финансова политика, нов финансов режим и алтернативни законни източници на средства за дейността на Софийската градска организация на БСП.

8. Конференцията смята за необходимо продължаването на идейната дискусия в БСП и в Софийската организация, като се пренесе сред социалистите и привържениците на партията, с прякото участие на спорещите.

9. Конференцията одобрява усилията на съветниците-социалисти да наложат обществено отговорен и професионален подход при изработване на дневния ред и на решенията на Столичния общински съвет. Оценява положително извършената работа за алтернативно разработване на редица остри проблеми на столицата и препоръчва по-широко привличане на интелектуалния потенциал на софийските социалисти в този процес. Да се засили присъствието на съветниците от групата за социална демокрация сред населението, в общинските фирми, по териториите, да се докажат пред обществеността желанието и способността за решаване на острите проблеми на хората.

10. Конференцията на софийските социалисти се обявява за единна политика и действие на БСП и на ПССД. Вътрешнопартийните различия и спорове да допринасят за изработване на обща, по-добра и по-ефективна политика на БСП.

11. Конференцията остро осъжда антидемократичните действия на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, които нарушиха човешките права със закона "Панев”, с политическите процеси и уволненията по партийни пристрастия.

От името на десетките си хиляди членове и стотици хиляди избиратели на БСП в столицата отхвърлят репресивните действия на главния прокурор Татарчев. Смятаме за позорно решението на парламента за снемане на имунитета на народните представители Александър Лилов и Андрей Луканов без необходимите правни аргументи.

Категорично настояваме Народното събрание и Министерският съвет да пресекат реваншистките усилия на крайната десница в СДС.

Обявяваме се против опитите за реставрация и оневиняване на фашизма, за отмяна на Наредбата закон за Народния съд. Благодарим на всички демократи у нас и в чужбина, които подкрепят усилията на БСП за възстановяване на историческата справедливост за антифашистката борба и делото на Георги Димитров.

Декларираме решимостта си да предприемем всички законни и демократични мерки, за да не допуснем политически, съдебен и административен произвол в Република България.

12. Конференцията счита за нужно ПССД да прояви законодателна инициатива за прекратяване действието на закона за конфискация на партийното имущество и за създаване на условия за нормална дейност на политическите партии.

13. Споделяйки загрижеността на софийските социалисти, конференцията предлага проблемите на партийния печат и издателско-информационната дейност на БСП да се разгледат на специално заседание на Висшия съвет.

Драги членове и избиратели на БСП в столицата: политиката на десницата търпи крушение! Обществото и нашият град все повече разбират необходимостта от лява алтернатива, от социална справедливост, истинска демокрация, солидарност, хуманизъм. Изправяме се пред голямото предизвикателство на времето - нека го посрещнем като истински социалисти. Имаме сили да го направим, и ще го направим!

София, 6 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБЩЕСТВО "АЛТЕРНАТИВА’89" ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО.


Българската наука и образование се нуждаят от реална, а не мнима ДЕКОМУНИЗАЦИЯ. Законът "Панев" гарантира тъкмо обратното - съхранение на щатната номенклатура в системата на управлението на науката и образованието, отговорна за тяхната деградация, водеща се на "отчет" към ЦК на БКП.

Според нас вносителят съзнателно е пропуснал съществени раздели от "Номенклатурата на кадрите...", водещи се на отчет към ЦК на БКП, което обезсмисля самия закон. Нещо повече - практически е неприложима т. 4 от чл. 3 на закона - за освобождаването на доброволните и щатните сътрудници на Държавна сигурност /ДС/.

Включването на такава точка е демагогия, тъй като Народното събрание не е дало своя вот за отваряне на досиетата. В дадения случай съществува една-единствена възможност - "законът” и чистките да бъдат реализирани от щатната номенклатура и доносниците на ДС.

Конституционният съд не може да не констатира тези противоречия, които обезсмислят закона и го правят неизпълним. При това условие той може да постави началото на нова традегия за творческата интелигенция: като предоставя на щатната номенклатура инструмент за "прочистване” на учените, които бяха неудобни преди 1989 г., и възпират неокомунистическите тенденции днес.

След констатираната ”яловост” на закона за "декомунизацията", който засяга по същество една незначителна квота на най-ниското стъпало - изборните секретари на ППО, то гласувалите ВУЗ ”против" и академичните институции ”за” закона, придобиват съвсем други измерения. Първият случай отразява стремежа на университетите към пълна автономия, а вторият ни демонстрира, че академичната наука е готова да бъде слугиня на политически интереси или че се възприема като безсмислена борбата с ”вятърната мелница” на законодателната самодейност.

Следователно ЗАКОНЪТ не позволява да бъдат изгонени фарисеите от храма на науката, а само да се "преустроят” и осветят със ”синя вода".

Като констатира отбелязаните недостатъци на закона и практическата неизпълнимост на съществени клаузи, предлагаме Конституционният съд и Народното събрание да вземат под внимание следните препоръки:

1. За неговото допълнение чрез включване на щатните номенклатури, провеждали научната политика на тоталитаризма.

2. Създаване на условия за освобождаване от ръководни длъжности на доброволните и щатните сътрудници на ДС чрез приемане на вот от Народното събрание за отваряне на досиетата.

3. Внасяне на корекции в ЗАКОНА, позволяващи индивидуален подход.

София, 9 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕД НА ССД: доц. Иван Калчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБЩЕСТВО "АЛТЕРНАТИВА’89": ст.н.с. д-р Стефан Дончев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТОЙ КЪМ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


По повод на изразеното от министър-председателя мнение за бъдещето на българската енергетика като ядрена, както и във връзка с намеренията за евентуално подновяване строителството на АЕЦ "Белене”, Зелената партия отново подчертава своята отрицателна позиция към такова строителство. Не може с лека ръка да се обезсмислят екологични завоевания, постигнати с демократичните усилия на толкова много хора.

Зелената партия счита, че проблемите на енергетиката не трябва да се решават на парче, по маниера на бившето правителство. Само цялостна стратегия, съобразена с тенденциите и достиженията на световния опит в това отношение, може да ни насочи към верните решения.

Зелената партия е готова да предложи на правителството свои експерти за изработване на подобна стратегия.

София, 5 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ ПО ПОВОД НА СИГНАЛИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕСЛЕДВАНЕ. Документът е гласуван на опозиционен митинг в Южния парк в София на 6 февруари 1993 г. и подписан от Движение за демокрация и социална справедливост, Независима обществена организация на гражданите "Демократичен фронт", Демократическа партия в България и Движение "Жени и майки против насилието".


С тревога и загриженост следим всеки рецидив и проява на налаганите от определени политически сили тенденции на реванш и политическо преследване. Както се знае, една от любимите на ръководената от отявления реакционер и ванчемихайловист главен прокурор на страната институция за терор над политическия противник е произволно и немотивираното прилагане на задържане под стража в инквизиторските, строени във време оно следствени килии. Фактически всеки политически деец може да бъде вкаран в тях по хрумването, каприза, злата воля или патологичните нагони на което и да е прокурорско чиновниче. Това е зловещ и абсурден факт, но факт неоспорим в обществената ни реалност.

Поредната жертва на този произвол е Йоло Денев, самобитна, нееднозначна, спорна и колоритна в изявите си политическа личност. Трети месец вече той се намира в следствените килии на Централния затвор по обвинение, чиито обстоятелства в никакъв случай не налагат държането му под ключ. Смятаме, че отношението към него е несправедливо, немотивирано и на фона на гигантските злоупотреби, грабежи и машинации на някои от властимащите представлява цинично издевателство с най-слабия и беззащитния. Без да се ангажираме с наличието и размера на евентуалната му вина, което е работа на съда, издигаме своя глас на протест срещу задържането му. То е толкова безсмислено и немотивирано, колкото това на други политически мъже, които бяха затворени или за които се иска задържане. Тюрмаджийството не води към демокрация, нито репресиите към свобода и законност.

Настояваме за незабавното освобождаване от ареста на Йоло Димитров Денев, председател на Българска демократическа партия.

София, 8 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РУСЕНСКИЯ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ.


Съюзът следи с нарастващо безпокойство събитията в бивша Югославия. Благодарение на поощряващото агресора благосклокно бездействие на Великите сили и Европа пожарът на войната приближава западната ни граница и вече пълзи и по северната - по река Дунав.

Съюзът одобрява политиката на правителството на господин Беров: стриктно спазване на санкциите, наложени от ООН спрямо Сръбско-черногорска Югославия и категорична ненамеса във военните действия по какъвто и да било начин /включително и за спирането на конвоите с петрол по Дунав/.

На този фон обаче будят недоумение и тревога изявленията на председателя на републиката господин Желев в Давос, че България е готова да употреби и сила за налагане на санкциите/!/, пък макар и в рамките на съгласувани действия под егидата на ООН.

Налага се въпросът: не е ли налице отново разминаване и разнобой по въпроси от жизненоважно за българската държава значение между най-висшите институции?

На всички ни е известно, че има външни сили и техни вътрешни слуги - и ние добре ги знаем кои са те, - които правят всичко възможно, за да вкарат България във война.

Не ви ли стигат, господа, поуките от близката и далечна чужда и наша история?

Ние, гласоподавателите, данъкоплатците, обикновенните хора, предупреждаваме: господа политици, внимавайте! Не злоупотребявайте с толерантността на българския народ! Българският народ иска да живее в мир! Вие сте длъжни да му го осигурите!

Русе, 8 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ НА В. "ДУМА" И НА В. "МИСЪЛ".


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия с възмущение заявява, че вестниците "Дума" от 4 февруари 1993 г. и вестник "Мисъл" в броя си от 4 февруари 1993 г. лъжат и дезинформират комунистите в страната ни, че БКП, БКП /марксисти/ и Обновена БКП щели да провеждат Национална конференция за обединение, което не отговаря на истината. Такава конференция или конгрес няма да се провеждат. БКП не е участвала, не участва и няма да участва в никакви контакти, разговори и преговори с представители на БКП/м/ и ОБКП, тъй като тези две "партии" са създадени от ВС на БСП и от ЦС на Българския антифашистки съюз /БАС/ за борба против БКП. БКП не може да се обединява с тези, които са създадени да разединяват комунистите в България.

Вестниците "Дума" и "Мисъл" са високоговорители на тези, които създадоха тези две "партии", без членска маса за борба против БКП.

Вярно е само това, което публикуваме във вестник "Комунистическо дело".

Всичко друго, което се публикува във вестниците "Дума", "Мисъл" и "Трибуна", са подли провокации и лъжи. Те целят по този начин да злепоставят БКП и нейните легитимно избрани партийни ръководители и органи. Ръководството на БКП никога няма да позволи живковистка мафия, скрила се във ВС на БСП и в БАС, да диктува на БКП каква политика, тактика и стратегия да има по всички въпроси, които касят дейността на БКП. БКП е самостоятелна и независима комунистическа партия, върху която никоя друга политическа сила не може да упражнява диктат.

София, 8 февруари 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ КЪМ ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ В СТРАНАТА ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА.


Инициативният комитет на Съюза на пенсионерите в България /СПБ/ съобщава, че насроченият конгрес на СПБ ще се състои на огласената от нас дата - 18 февруари 1993 г., от 9 часа в Дома на техниката, ул. "Раковски" N 108 в София.
 
Инициативният комитет на СПБ предупреждава всички членове и избрани делегати, че от страна на председателя Крум Захариев се правят отчаяни опити да се провали конгресът. Той насрочва пленум дни преди подготвения вече конгрес. Публикува клеветнически съобщения във в. "Български пенсионер" бр. 1 от 1993 г. И като връх на всичко в същия брой публикува фалшив устав на съюза, който няма нищо общо с регистрирания в съда и отпечатан във в. "Мъдрост" бр. 1 от 1991 г. С тази фалшификация крумзахариевци целят да заблудят хората и да прикрият неуставни и вредни за съюза свои действия.

Досега председателят не е направил нищо в защита на пенсионерите, напротив, бил е срещу всички наши инициативи. И сега е против конгреса.

Инициативният комитет се обръща към общинските съвети да изпратят веднага протоколите с имената на избраните делегати. Делегатските карти ще бъдат дадени при регистрирането на конгреса в София.    

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПБ:

С.Гърбузанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ЗА СГРАДАТА НА МУЗИКАЛНОТО УЧИЛИЩЕ "Л. ПИПКОВ".


Изпълнителното бюро на Демократичния съюз на жените се присъединява към протеста на учениците и преподавателите от Средното музикално училище "Л.Пипков" по повод отнемането на училищната им сграда на ул. "Оборище" N 17 и предоставянето й на Посолството на САЩ.

Без да подценяваме нуждите на Посолството на САЩ от подходяща нова сграда в София, ние сме уверени, че този проблем може да се реши, без да се противопоставят и подценяват проблемите на 710 ученици и 150 преподаватели.

Настойчиво апелираме Министерския съвет приоритетно да реши този спор в полза на българските деца, да защити спокойствието, нужно за развитието на таланта на бъдещия културен потенциал на нашата нация.

София, 9 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДСЖ: ст.н.с. Ем. Масларова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 31 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ.


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Съюзът на пенсионерите в България е независимо доброволно сдружение и обединение на широка социална основа на пенсионерите от всички възрасти, категории, групи и видове без разлика на пол, образование, партийна принадлежност, идейни, политически и верски убеждения, национални и етнически общности, обединени в сдружения, съюзи, дружества и др.

Чл.2. Съюзът на пенсионерите в България /наричан по-нататък "съюза" и обозначаван с инициалите СПБ/ е сдружение на пенсионерите от страната с нестопанска /идеална/ цел, има статут на юридическо лице, носи наименованието "СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ", учреден на основание чл.134 и следващите го членове от Закона за лицата и семейството, и е със седалище в гр. София.

Чл.З. Съюзът на пенсионерите в България осъществява своята дейност в съответствие с конституцията и законите на страната и своя устав и се обявява за човешките права и свободи на пенсионерите - граждани на републиката.

Чл.4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ на съюза са:

а) представителен - образува се на широка социална основа на пенсионерите, като ги представлява пред всички държавни, обществени, политически, стопански и други органи и организации в страната и в чужбина;

б) независим от политически, обществени, верски и други организации, от държавните органи и институции от стопански, административни и други ръководства и структури;

в) демократичност и равнопоставеност - членството в съюза е доброволно; предоставя мандат на своите ръководства; избира състава на ръководните си органи, зачита мнението на всеки от своите членове и е чужд на командно-административното ръководство и управление, прилага колективния метод на ръководство и управление;

г) хуманизъм и човеколюбие - отношението към обществото и всички граждани и взаимоотношенията между пенсионерите са високохуманни, етични и благотворни.

Чл.5. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ на Съюза на пенсионерите в България и на влизащите в него съюзи, сдружения, организации, федерации, клубове и други са:

- защита правата и интересите на членовете на съюза и на всички пенсионери за пенсионно и социално справедливо осигуряване и обезпечаване;

- защита на правата и достойнството на пенсионерите като равни пред закона и в обществото граждани на страната;

- осигуряване комунално-битово, медицинско и медикаментозно обслужване;

- съхраняване, обогатяване и задоволяване на културните и духовните ценности и материалните и трудовите потребности на пенсионерите;

Чл.б. За постигане на целите съюзът ще води последователна целенасочена и безкомпромисна борба за:

а) справедливо и най-прогресивно пенсионно законодателство за социално благополучие на пенсионерите;

б) определяне статут на пенсионера - гражданин на републиката, за неговото социално и икономическо интегриране с цялото общество;

в) постоянно регулиране на пенсиите, и привеждане съотношението им към работната заплата и трудовите възнаграждения спрямо цените и други фактори, влияещи върху социално-икономическото положение на пенсионерите;

г) осигуряване справедливост при разпределение на социалните и пенсионни фондове и при определяне на размера на пенсиите;

д) намаляване таксите за почивка, за балнеосанаториално лечение и възстановяване на силите и здравето на пенсионерите, за предоставяне от държавата и сидикатите сградни фондове и бази на съюза безвъзмездно и изграждане на собствени бази за отдих и туризъм, лечение и почивка;

е) активно взаимодействие с органите на социалните грижи за разширяване на мрежата на патронажно обслужване, хранене, лечение и наблюдение на нуждаещите се пенсионери по домовете, разкриване на столове и с диетично хранене и готвене, клубове за осигуряване на разнообразен културен, духовен, спортно-оздравителен, обществено-полезен живот на пенсионерите, изграждане на фамилно-жилищни комплекси, къщи и домове и др.;

ж) намаляване на цените На билетите и транспортните услуги по всички видове транспортни средства в населените и извъннаселените места, осигуряване на безплатни пътувания групови и екскурзионни в страната и максимални финансови облекчения за чужбина;

з) безплатно лечение и медикаментозно снабдяване на пенсионерите с увредено здраве и нуждаещи се от системна медицинска помощ, осигуряване на собствена лечебна база и организация;

и) създаване на условия за извършване на определени дейности и полагане на труд от пенсионерите, съобразно физическите, умствените и професионални възможности от трудоспособните и тези с намалена трудова способност пенсионери и осигуряване обективност в оценката на полагания труд;

й) създаване и организиране на дейност, специализирани собствени производствено-технически, ремонтно-възстановителни бюра, ателиета, кантори и фирми за работа на пенсионерите;

к) оказване съдействие на държавните органи и други организации за опазване на околната среда;

л) създаване на ЦЕЛЕВИ ФОНД "ПЕНСИОННО-БЛАГОТВОРИТЕЛЕН" за оказване помощ и подобряване на жизненото, културното и духовното равнище на пенсионерите.

Чл.7. Съюзът на пенсионерите в България действа съобразно конституцията и законите и осъществява горните цели и задачи чрез:

1) упражняване на законодателна инициатива и действа със законни средства, включително и със свои представители в органите на властта и Народното събрание;

2) издигане на свои платформи, програми, искания за формирането, осъществяването и контрола на социалната и икономическата политика самостоятелно и във взаимодействие с други органи и организации, имащи отношение към проблемите на пенсионерите;

3) участва в разработването на всякакви документи и нормативни актове, касаещи проблемите на пенсионерите и гарантира изпълнението на неговата платформа;

4) във взаимодействие със специализираните звена в органите на властта и управлението на държавата поставя за решаване, вземане на решения и в контрола и изпълнението на взетите решения по проблемите на пенсионерите;

5) осъществява контрол върху реализирането на държавната политика по проблемите на пенсионното дело, участва в комисиите по разпределението на фондовете за пенсионно и социално осигураване и в комисиите по определяне на размера на пенсиите, правото на пенсиониране и в други органи;

6) сътрудничи с национални и международни неправителствени организации, фондации и други в името и за защитата на интересите на пенсионерите в страната и живеещите в чужбина българи пенсионери и на пенсионерите от другите страни;

7) устройва събрания, конференции, митинги, демонстрации, походи и шествия, обнародва декларации, обръщения, апели и други по актуални проблеми и събития относно правата, социалната защита и жизнените интереси на пенсионерите.

Чл.8. Главната задача на Съюза на пенсионерите в България е да обединява усилията на членовете, да направлява и координира дейността на дружествата, съюзите, сдруженията, клубовете - за организирането им да развива и укрепва сътрудничеството и взаимодействията им, да съгласува, представлява и отстоява интересите на пенсионерите не на национално равнище и в международен план за реализиране на целите им по места и програмата на Съюза.

Чл.9. Осъществява контакти и сътрудничество със сродни и други хуманитарни и прогресивни организации и членуване в международни такива за установяване на взаимодействия и взаимоподпомагане на пенсионерите в страната и света.

/Пресслужба "Куриер"/


11:20:00    
10.02.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изълнители: Галина Дамянова
                                         Славка Кочева
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!