10 декември 1997


София, 10 декември 1997 година
Брой 96 (1792)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВАРНА НА 6 ДЕКЕМВРИ 1997 Г.

Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


На 6 декември 1997 г. в град Варна на заседание на Националния партиен съвет (НПС) на Радикалдемократическата партия (РДП) в България беше обсъдена вътрешнополитическата обстановка у нас.

Участниците във форума дадоха положителна оценка на правителството за изпълнение на Програма "България 2001" и на парламентарната група на Съюза на демократичните сили (СДС) за приемането на основните закони. Това гарантира реалното провеждане на структурната реформа в страната ни.

НПС на РДП се надява, че в близките месеци изпълнителната власт ще предприеме решителни мерки за премахване на всички фактори, спъващи провеждането на необходимите за страната ни реформи. Това особено се отнася за отстраняването на всички, особено в органите на МВР, на данъчната администрация, държавния финансов контрол, НЕК и КПД, които със свои действия или бездействие оказват съпротива на провеждането на реформата и борбата с корупцията и престъпността.

Като изхожда от една от основните задачи на РДП - преминаване от посттоталитарно към демократично гражданско общество, НПС констатира изоставането на България в изграждане на информационното общество и изразява готовност чрез своите представители в законодателната, изпълнителната и местна власт да работи за приобщаването ни към приоритетните за Европа и света проекти.

НПС настоява да бъдат предпочитани българската промишленост и услуги, особено при изпълнение на държавни поръчки за нуждите на администрацията, за армията и другите органи на национална сигурност.

НПС на РДП счита, че част от проблемите на България могат да се поемат и решават от структурите на гражданското общество и призовава неправителствените организации да проявят инициатива и да дадат своя принос в развитието на демокрацията и за освобождаването на държавата от несвойствени функции.

Във външнополитически план НПС счита, че дейността на правителството допринася за преодоляване на международната изолация и за разкриване на възможности за интегрирането на страната ни в европейските структури едновременно с останалите централно и източноевропейски страни.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 10 декември - Следва предоставеният за публикуване пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БРСП ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАРТИЯТА В СДЕЛКИ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ.

Документът е приет на заседание на ИБ на БРСП (София, 18 ноември 1997 г.) и е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер".


Във връзка с някои необосновани нападки към Българската работническа социалистическа партия (БРСП) за участие в съмнителни сделки с петролни продукти чрез лицето Владимир Христов Изпълнителното бюро (ИБ) на БРСП заявява следното:

Владимир Христов е кооптиран член в Централния комитет (ЦК) на БРСП и в ИБ на БРСП на пленума през март 1997 г. Изпълнителното бюро, както и ръководството на БРСП, не знае нищо и няма никакви сведения за сделки с петролни продукти, реализирани чрез фирмата на г-н Христов.

Ръководството на партията никога не е упълномощавало г-н Христов да действа от името на БРСП, да подписва и да реализира каквито и да било сделки.

Във връзка с конкретния случай за гориво, изтеглено от "Мостстрой" АД - София, и продадено на неизвестен купувач, заявяваме, че ръководството на БРСП в лицето на нейния председател и на членовете на ИБ нямат никакво отношение към въпроса.

Всички обвинения в тази посока преценяваме като абсолютно безпочвени и целящи оклеветяване на партията.

София, 18 ноември 1997 г.

Председател на БРСП:

ЧУДЕ ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦК НА БКП ЗА РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 7 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. Документът е адресиран чрез БТА до средствата за масово осведомяване.


Политбюро на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) уведомява обществеността и чрез БТА всички средства за масово осведомяване, че на заседанието си, проведено на 7 декември 1997 г., взе следните решения:

1. Утвърждава доклада за подобряване на организационната, идеологическата и кадровата политика на БКП, изнесен от др. Адриана Пенчева - секретар по идеологическата и кадровата политика на БКП.

2. Прехвърля кадровата политика на БКП от организационната към идеологическата политика.

3. Кооптира за кандидат-членове на БКП другарите Божидар Борисов Попов и Славчо Стоянов Аблански.

4. Утвърди пълномощници на ЦК на БКП по области и по избирателни райони и ги задължи на заседанието на Политбюро на ЦК на БКП на 3 януари 1998 година да представят списъци с кандидатите за общински съветници, за кметове и за народни представители за предстоящите общински и парламентарни избори.

5. Утвърди предложението на академичния съвет на Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ) при ЦК на БКП и присвои звания професор на Димитър Димитров Ябълков, Божидар Борисов Попов, Адриана Павлова Пенчева, Владимир Асенов Спасов, Христо Ангелов Дамянов, д-р Петко Василев Тонев, Радка Стоянова Костова, Еленко Димитров Мановски, Зонка Златкова Спасова и доценти Иван Донков, Еники Лазаров, Стефан Минков Иванов и Пеню Савов.

6. На 3 януари 1998 година всички секретари на околийските комитети на БКП да представят снимки и списъци за смяна на партийните членски книжки.

7. Утвърдена бе програма за действие и политиката на БКП в условията на катастрофална криза по предложение и разработка на Божидар Борисов Попов.

8. За ректор на АОНСУ при ЦК на БКП бе утвърден проф. Димитър Димитров Ябълков, за завеждащ катедра "Партийно строителство" - проф. Владимир Спасов, икономическа проблематика - проф. Божидар Попов и идеологическа проблематика - проф. Адриана Пенчева.

София, 7 декември 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ЦК НА БКП ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪБОР ПОД НАСЛОВ "ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ ОТ НОВИТЕ НАШИ И ЧУЖДИ ПОРОБИТЕЛИ".

Документът е приет на разширено заседание на Политбюро на ЦК на БКП (София, 6 декември 1997 г.); адресиран е до българската общественост и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


На 6 декември 1997 г. в София се състоя разширено заседание на Политбюро на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП), което взе следното решение:

БКП призовава българския народ, политическите партии, движения, професионални съюзи и младежки организации за провеждане на национален събор "Да спасим България от новите наши и чужди поробители" на 3 март 1998 г. в село Ковачевци, Софийска област. Отечеството е в опасност! Спасителният път е в завета на Георги Димитров за единен народен фронт против осемгодишното изтребление на българския народ с методите на "безкръвната" психологическа война, която се води срещу отечеството ни. Всяка година в тази война България дава по сто хиляди жертви.

БКП е за справедливо обществено устройство, което осигурява спокоен градивен труд, мир и благоденствие.

София, 6 декември 1997 г.

Първи секретар на ЦК на БКП:

ИВАН ПОЛИМЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 10 декември - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ДЪЛГ" КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА СТУДЕНТСКА МЛАДЕЖ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИЙНАТА ВЛАСТ,

По случай осми декември фондация "Национален дълг" честити студентския празник на бившите студенти с молба да окажете съдействие студентското битово обслужване да престане да бъде позор за една нация, която може би единствена има своя 24 май - ден на писменост, наука, култура.

Този грабеж, тази диващина (хазарт, пиянство, наркомания, проституция и т.н.), на който са подложени българските студенти, е позор за българската нация.

Твърдя това открито и като бивш ръководител на вътрешноведомствения контрол на ЕАД "Студентски столове и общежития" съм готов да го докажа пред какъвто и да е орган.

Правех каквото бе според възможностите ми, но не само че не срещнах разбиране и подкрепа от ръководството на ЕАД - ССО и МОНТ, но с тази позиция предизвиках тяхната жестокост и те се държат като побеснели от алчност за грабеж вълци, на които агънце чете лекции по вегетарианство. С тези вълци за беззащитните студенти оставям на вас да прецените как трябва да се действа.

Честит Осми декември, бивши студенти! Да помогнем на нашите настоящи колеги в името на бъдещето на българската нация!

София, 3 декември 1997 г.

Президент на фондация "Национален дълг":

ИВАН СТОЙЧОВСКИ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ФОНДАЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ДЪЛГ" ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на 38-ото Народно събрание, до парламентарно представените политически сили, до министър-председателя, до председателя на Комитета за защита на студентския град и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА БИВШИ СТУДЕНТИ,

Обръщам се към вас с колегиално, студентско уважение и по случай студентския празник Осми декември, Фондация "Национален дълг" пожелава на всички български студенти - бивши и настоящи, уважение и преклонение към студентския девиз "Където народът - там и ние!", защото българските студенти, бивши и настоящи, са частица от българския народ и отношението към българските студенти днес е демонстрация и на отношението към българския народ, чиито синове и дъщери сме и ние с вас.

Ето защо моля:

1. Да приемете обръщението ми към вас не само като колегиален поздрав, но и като провокация за размисъл за вашия личен принос за днешната криза в студентското битово обслужване и научното обслужване на България днес.

2. Ако имате желание да се запознаете не само с обективна информация за проблемите и причините за кризата в студентското ни битово обслужване, но и приемливи варианти за частично или пълно преодоляване на тази криза с трудно предсказуеми сега последици, Фондация "Национален дълг" е готова да предложи не само обективна информация, но дори да поеме отговорността за разработването и внедряването на приемлив за вас тактически вариант за преодоляване на част или почти напълно на основните проблеми в студентското битово обслужване, което ще даде импулс за ускоряване на решаването на проблемите в научното обслужване на националното стопанство и намаляване на негативните последици от натрапения ни отвън непрогресивен модел на преход с тотална разруха.

Аргументацията ми:

Фондация "Национален дълг" разполага с обективна информация за проблемите и причините за тях в студентското битово обслужване поради факта, че нейният президент до 16 часа на 23 май 1997 г. бе ръководител на вътрешноведомствения контрол в ЕАД "Студентски столове и общежития" и целенасочено изследваше причинно-следствените връзки за негативните явления. Събраната информация бе анализирана не само през призмата на партийната целесъобразност, а и от позицията на националната необходимост. Основният извод е, че съществуващото кризово състояние в студентското обслужване е партийно целесъобразно както за управляваща, така и за опозиционна политическа сила, но тази обща партийна целесъобразност е в остро противоречие с националната необходимост, т.е. досегашната дейност на Българската социалистическа партия (БСП) и Съюза на демократичните сили (СДС) в студентското битово обслужване противоречи на националните интереси на България, и това се осъзнава все по-масово.

Вина за това противоречие не носят ръководствата на БСП и СДС. Основната вина е в непрогресивния модел на преход с тотална разруха, който ни е натрапен отвън и никоя политическа сила у нас не може да го отхвърли без рискове от остри вътрешни и международни напрежения. Всенародната борба на този модел за тотална разруха има само един успешен тактически вариант: колкото се може по-мащабно и по-бързо да се разгърне тотална разруха, за да се види непрогресивността на този модел, граничеща с абсурдност. Студентското битово обслужване е нагледна илюстрация на тази абсурдност: вече седем години се търпи тази неефективна форма на организация на студентското битово обслужване да се саморазлага бавно, вместо бързо да се претрансформира в нова, адекватна на условията организационна форма. От тоталната разруха в ЕАД "Студентски столове" няколко "наши човеци" са присвоили няколко десетки милиарда лева. И БСП, и СДС могат да се гордеят с тези милионери и милиардери, но няколко десетки хиляди млади специалисти и студенти са нравствено деформирани за цял живот. Тази нравствена деформация на младия национален елит крие трудно предсказуеми последици за бъдещето на България. Според нас тази деформация трябва да се ограничи още сега чрез нова организация на студентското битово обслужване. Именно за тази цел фондация "Национален дълг" извършваше изследвания и разработки, към които не само няма интерес в ЕАД "Студентски столове и общежития", но и бяха най-унизително за нас прекратени. Такова абсурдно отношение съответства на партийната целесъобразност, произтичаща от модела за преход с тотална разруха.

Да ни е честит Осми декември - денят на бившите и настоящите български студенти. Дано Бог ни дари с прозрение що е рационалност!

София, 2 декември 1997 г.

Президент: ИВАН СТОЙЧОВСКИ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

СЪЮЗИ


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА ФАШИЗМА И ФАШИСТИТЕ, ПРИЕТ НА СЪВЕЩАНИЕ-СРЕЩА НА ДЕЙЦИ НА ДВИЖЕНИЕТО (ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ, 26 НОЕМВРИ 1997 Г.) С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПА, АЗИЯ И АМЕРИКА.

В срещата участва и председателят на Българския антифашистки съюз (БАС) Велко Вълканов.

Апелът е към гражданите от всички страни, към българската общественост; изпратен е до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов, до председателя на Министерския съвет Иван Костов, до главния прокурор Иван Татарчев, до председателя на Върховния касационен съд Румен Янков.

Предоставен е за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер".


"Още е плодна утробата, родила чудовището"!
        Бертолд Брехт

Ние, гражданките и гражданите на Германия, България, Куба, Съединените щати, Франция, Великобритания, Гърция, Румъния, Русия, Виетнам, участващи в Парижката среща от 26 ноември 1997 година, организирана от Националното и интернационалното движение против реабилитацията на фашизма и фашистите,

СМЯТАМЕ, че днес, петдесет години след военния им разгром силите, които проповядваха нацизма и фашизма, отново се активизират, което личи от все по-открито проявяваната в редица страни тенденция за тяхната реабилитация и банализиране, изразяваща се в частност в оневиняването на фашистките престъпници, осъдени от съответните съдилища;

СМЯТАМЕ, че фашизмът намира изключително благоприятна почва за развитие в периодите на кризи, в каквито сега се намират нашите общества, кризи, по времето на които се заличават общочовешките и демократични ценности, необходими за оцеляването им;

СМЯТАМЕ, че атмосферата на мракобесие, насилие и терор, в която съществува светът днес, насажда паника, страх и съмнение за бъдещето на човечеството, носи в себе си заплахата за крушение на човешките свободи, на смисъла на човешкото съществувание и човешкото достойнство,

След взаимен обмен на информация и широка размяна на възгледи и в търсене на координация при решаването на всички тези въпроси,

Ние, привържениците на свободата, равенството, братството, хуманизма и еманципацията на народите,

ЗАЯВЯВАМЕ, че е крайно наложителна солидарност в международната дейност против възможността за реабилитацията на фашизма и фашистите,

ПРИЗОВАВАМЕ жените и мъжете от цял свят, обединени от волята си да отхвърлят фашизма, неговата идеология и неговите методи, и най-вече младежите, чието бъдеще е под заплаха, да се присъединят към нашето движение.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ДРУГИ МАТЕРИАЛИ


София, 10 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ТЕАТРАЛНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран чрез БТА до средстватаза масово осведомяване.


Министерството на културата започна реализацията на театралната реформа в условия на принципно съгласие със Съюза на артистите в България.

Общо беше разбирането ни за необходимостта от промяна в организацията на театралното дело. Общо беше и желанието ни тази реформа да доведе до развитие и обогатяване на българската театрална култура.

В започналия дебат по принципите на реформата в театъра ясно се откроиха различни становища, мнения и интереси. Естествено, Съюзът на артистите в България (САБ) зае позиция, свързана преди всичко със синдикалните въпроси и социалната цена на реформата.

Постигнатото досега не е малко. В законодателен план Министерството на културата успя да постигне признаването на 5 процента от реализираната печалба за присъщ разход. Прието беше предложението на Министерството на културата за отделянето на 2 процента от средствата от приватизация за бюджета за култура. Постигнати бяха предварителни договорености за увеличаване на средната работна заплата и запазването на относителния дял за култура в бюджета за 1998 година. Министерството на културата извървя своята част от пътя в диалога с представителите на местната власт. Общинските съвети приеха решения за 50 процента осигуряване на фонд "Работна заплата" за театрите, които се явиха на конкурс за държавна субсидия и разшириха подкрепата си за редица други културни институции. Представените проекти за театралната дейност през 1998 година говорят за промяна в отношението на театралните директори и творческите колективи на театрите, която е насочена към разширяване на контактите, търсене на нови възможности за финансиране на театралната продукция. В резултат на това Програмата за развитие на театралната дейност на Министерството на културата получи нов кредит на доверие както по отношение на организационно-творческите си механизми на Програмата, така и за поносимостта на социалната си цена.

Според изчисленията на Националния център за театър общо от началото на реформата в българския театър, без щатни трудови договори (но не и без работа) ще останат 578 души, от които 191 творчески кадри. Тези цифри не могат да бъдат окончателни, тъй като голяма част от тези хора най-вероятно ще бъдат ангажирани по други договори - за отделни роли, за серия от спектакли, за определен брой представления и т.н.

Нарушеният диалог между Министерството на културата и Съюза на артистите в България затрудни работата на Националната театрална комисия, която в края на месец ноември оцени проектите на кандидатстващите за държавна субсидия театри. САБ отказа да предложи свои делегирани представители за работата на комисията. Свои наблюдатели изпратиха Сдружението на театралните директори в България и Българската асоциация за театър, но и тук САБ отклони предложението за участие. В Националната театрална комисия бяха включени изявени театрални творци, предложени от кандидатстващите театри, Националният център за театър и лично от министър Емма Москова. Поканата на министър Москова приеха и творци, които в началото на театралната реформа изразиха ясно своите опасения и съмнения. Именно затова Декларацията на Федералния съвет на САБ за "некомпетентността на комисията", за "предизвестените" отпадащи театри, сянката на съмнение върху морала и чувството за дълг на членовете на Националната театрална комисия, според нас, не води до възстановяване на диалога, а отклонява твърде много интелектуална енергия и обществено внимание, които са ни така необходими днес, за да постигне реформата в българския театър целите си.

Министерството на културата смята, че диалог между двете институции е необходим и той ше бъде възстановен. Министерството на културата декларира още веднъж принципната си позиция за необходимостта от диалог с всички значими субекти в българския театър за реализирането на Програмата за развитие на театралната дейност. Съдбата на българския национален театър е еднакво скъпа на всички ни. Взаимното уважение и добронамереност са онази социална среда, в която бихме искали да бъде постигната общата ни цел.

София, 3 декември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 9 декември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.