КЦМ

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Писмо от М-во на индустрията и търговията до Зам.-председателя на НС
  2. Писмо от кмета на община "Родопи" до Председателя на НС
  3. Информация относно: Питането на народни представители от 16 и 17 Пловдивски избирателни райони за производството на олово в „КЦМ" АД - Пловдив.
  4. Информация относно: Концепцията на Министерство на индустрията и търговията за комплексното решаване проблемите на оловното производство и практическите действия, които се предприемат в тази насока.
  5. Приложение 1
  6. Приложение 2
  7. Резултат от лабораторно изследване

 

 

 

 

Информация

ОТНОСНО: Питането на народни представители от 16 и 17 Пловдивски избирателни райони за производството на олово в „КЦМ"АД - Пловдив.

 

Съгласно концепциятя на Министерсвото на индустрията и търговията за цялостно решаване на проблемите в оловното производство, добива на олово от концентрати.в страната ще се преустанови, респективно ще се ликвидира тази дейност и на плоцадката на „КЦМ"АД — Пловдив, това становище е обосновано от редица фдктори, като критично състояние на околната среда в района, сравнително висока енергоемкост, незадоволителни условия на труд, намалявана собствена сурозинна база и др.

Подробна информация за тази концепция и практическите действия, които се предприемат в тази насока е изпратена до председателя на комисията по околната среда към народното събрание г-жа Св. Стефанова (писмо № 02–00–04 от 6.02.1992 г. на МИТ).

Проблемите на оловното произзодство са обсъждани многократно и всички взети решения от министерския съвет потвърждават становището за осигуряване на екологическо чисто производство и преустановяване на действащите мощности поради незадоволителни показатели. В изпълнение на това решение, в края на м.декември 1991 година — производството на олово беше спряно.

Отчитайки редица фактори, като:

- Възможност чрез реконструкция и въвеждане на нови очистни съоръжения да се намалят емисиите на вредности под приетите нови стандарти за опазване на природната среда)

- Запазване на работни места в металургията;

- Добра реализация на продукцията на вътрешния и външен пазар;

- Осигуряване преработката на местните концентрати и от това възможност за запазване на работни места и в рудодобива

Министерският съвет взе решение № 28 от 20.01.1992 година да преустанови производството на олово в „КЦМ“ АД - Пловдив до извършване на ремонтни работи и въвеждане в действие на нови пречистни съоръжения, гарантиращи емисии пол приетите норми в страната. Само след доказване на тяхната ефективна работа и при строг екологичен контрол производството може да бъде възстановено. Трябва да се има предвид, че действащите сега стандарти за емисии на прах и аерозоли кореспонлират с европейските норми. При спазването им, екологичното натоварване на района не се влошава.

Сегашното решение на правителството не променястратегическата политика на министерството в един близък и реален срок да се изградят нови мощности по екологично чиста технология на друга площадка чрез образуване на смесени дружества счужди заинтересовани фирми.

 

Информация

ОТНОСНО: Концепцията на Министерство на индустрията и търговията за комплексното решаване проблемите на оловното производство и практическите действия, които се предприемат в тази насока.

Потребността от комплексното решаване на проблемите на оловно-цинковото производство в България се о6уславя от критичното състояние на опазването на околната среда около заводите, незадоволителните условия на труд и висока трудоемкост, високите производствени разходи, водещи до намаляване на конкурентната способност на продукцията и общото изоставане в качеството.

Концепцията на министерство на индустрията и търговията за комплексно решаване проблемите на оловното производство у нас предвижда спирането на оловното производство в „КЦМ“ — АД, гр. Пловдив и изнасянето му на нова площадка извън територията на страната чрез образуването на смесено дружество със заинтересовани фирми от република Гърция. Предвижда се да се запази производството на олово и оловоантимонови справи от вторични суровини в Оловно-цинков комплекс — ООД — гр. Кърджали чрез модернизация на мощностите и въвеждане на нови екологосъобразни технологии.

Министерството на индустрията и търговията предприе практиески действия по проучване на възможностите за съвместно изграждане на металургична мощност за олово в Гърция. Започна организирането на работа по проучването на гръцките находища в Северна Гърция, което ще извърши „Горубсо“-АД в края на зимния период и пролетта на 1992 г. Това е първият и необходим етап за целия проект.

Възложено е на фирмата „Лурги“ — Германия да изработи оферта за строителството на оловодобивен завод в областта на Кирки — Александрополис.

За реализирането на проекта за добив на оловно-цинкова руда на територията на Северна Гърция, както и изградане на нова металургична база за производство на олово на гръцка територия бяха проведени редица срещи, като беше подписан договор между фирмите:

КЦМ-АД, Пловдив и „Горубсо“ — АД, Мадан, от българска страна и гръцката фирма „Термес Майнинг“ за създаване на смесена фирма с ограничена отговорност „Родопи Майнинг“ със седалище в гр. Атина. Подписан беше и съвместен бизнес-план с фиксирани цели, задачи и срокове за изпълнение.

Предстояща е задачата за образуване на консорциум от европейски фирми за кредитиране на програмата.

Практическата дейност на Министерството на индустрията и търговията е насочена в две основни направления:

- Подобряване на екологическата обстановка в районите около заводите-производители чрез реконструкция и модернизация на съществуващите мощности и подобряване на технологичните параметри;

- Комплексно решаване на проблемите на оловното производство чрез изграждане на нови мощности по съвременни технологии, обезпечаващи и най-строгите екологични норми.

С решение № 42 на министерския съвет от 8 март 1990 г. бяха поставени най-неотложните мерки за оздравяване на околната среда и изграждане на екологосъобразни мощности за производство на цинк и олово.

В резултат на целенасочената дейност за подобряване на екологичните параметри състоянието на оловното производство е следното:

I. „КЦМ“ — АД — Пловдив

— Производството на олово е намалено от 63,4 хт/год. на 39,4 хт за 1990 г. И на 34 xт през 1991 г., с което общите емисии на вредни компоненти се намаляват. Преустановен е вносът и преработката на оловни концентрати;

— Реконструиран е основният технологичен агрегат — „шахтова пещ“ с цел намаляване на площта й;

— Извършен е капитален ремонт на вентилационните и пречиствателни съоръжения в цех „агломерация“;

— Уловени са газовете, отделящи се при агломериращото пържене на оловни концентрати и са насочени за пречистване през съществуващите ръкавни филтри;

— Изграден е нов ръкавен филтър за пречистване на вентилационните газове от шахтовата пещ;

- Реконструирани са седем от осемте броя ръкавни филтри за технологични газове (тип уром-1) с цел увеличаване на филтрувалната им площ;

- Ограден е складът за оловосъдърлащи суровини и полупродукти;

- Изготвени са проекти и има готовност за изпълнение на обекти, свързани с улавяне и обезпрашаване на вентилационните газове от цех „рафинация“ и учдстък „агломерация“;

- Оптимизира се топенето в съответствие с намалената програма, което доведе до рязко спадане на емисиите от производството.

В резултат на тези действия от 1991 г. беше достигнато намаляване на изходящата запрашеност от технологичните газове с над 50% — от 0,035 г/нм3 на 0,014 г/нм3; ниска изходна запрашеност от внедрения ръкавен филтър за вентилационните газове от „шахтова пещ“ — 0,005 г/нм3 до 0,025 г/нм3.

Приеха се новите стандарти за опазване на природната среда, които кореспондират c европейските норми и отговарят на съвременните технически възможности.

Емисиите на вредности от оловното производство, сравнени по години, показват подобрение и оздравяване на средата:

 

години прах г/нм3 олово г/нм3 цинк г/нм3 кадмий г/нм3
1988 0,04 0,019
1990 0,03 0.011 0,004 0,0011
1991 0,01 0,00058 0,0012 0,00058
ПДК 1991 0.05 0,015 0,024 0,002

 

II. Оловно-цинков комплекс — ООД — Кърджали

Производството на олово е намалено от 34,8 хт/год на 27,1 хт за 1990 г. И 19 хт за 1991 г.;

Разработена е програма за изпълнение на постановление № 42 на министерския съвет и допълнителни мерки за ускорено подобряване на екологическите параметри.

Започнато е изграждането на предвидените по програмата обекти, но поради неосигурени финансови средства те не са завършени. Това се отнася за: „Изграждане на инсталация за обезвреждане и утилизация на газовете от агломерация в участък „натриев бисулфит“ и „Пречиствателна станция за промишлени води с оборотно водоснабдяване“. Обектите ще се завършат до края на 1992 г.;

— във връзка с въвеждането в експлоатация на нови пречиствателни съоръжения и поддържането на съществуващите е извършено следното:

а) изпълняват се предписанията на органите по опазване на околната среда; изпълняват се графиците за текущите и капитални ремонти. Изградена е нова организация за профилактично поддържане на газопречиствателните съоръжения;

б) доставени са и са монтирани дифузионни филтри за очистка на опашните газове при производството на сярна киселина от фирмата „Ведд“ — Белгия;

в) във връзка със свеждане на емисиите на оловни аерозоли в работната и околна среда в границите на санитарно-хигиенните норми беше извършен значителен обем проучвателна дейност. В продължение на 2 години бяха получени и обсъдени оферти за лрахоуловителни съоръжения на водещи фирми в света — „Шрьотер“, „Интензив филтър“, „БЕТ“ — от Германия, „Метеко-АФ“ — от Италия и „Котрел“ — САЩ. След обсъждането на предоставените оферти беше сключен договор с фирмата „БЕТ“ — Германия. Необходимите средства по договора възлизат на 3782 хил. дем. Въвеждането на инсталацията в експлоатация следва да се извърши в началото на IV тримесечие на 1992 г.

С изграждането на модерната обезпрашителна система се гарантира максимално обхващане на изходящите газове и максимално съдържание на прах в пречистените газове — под 5 мг/ нм5. Което отговаря на нормите в Германия, Холандия и Швейцария, както и нашите норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата (дв, бр.91/1991 г.). Понастоящем отработените газове от оловно производство след очистка съдържат прах от 40–50 мг/м5 и серен двуокис 0.3–1.5 об.%.

Успоредно с изпълнението на горните мероприятия 6еше организирана финансово-икономическа и техническа проучвателна дейност за изясняване на финансовата реализуемост на реконструкцията и най-ефективната в техническо и икономическо отношение схема за реконструкция на оловно-цинковото производство. За целта са разработени:

1. ТИД за реконструкция на оловно-цинковото производство от института по цветни метали — Пловдив — „металургпроект“ — София.

2. ТИД за капацитетно разширение и модернизация на оловно-цинковата металургия в България от Щолберг инженеринг- Германия.

3. Предпроектен технико-екологичен доклад за реконструкцията на производството на олово и цинк на площадка „КЦМ“-АД, Пловдив.

4. Екологична експертиза на БИОТЕЛ.

5. Реконструкция на производството на цинк в КЦМ, Пловдив.

6. ТИД — финансово-икономически анализ на реконструкцията на цинковото производство.

Тези разработки бяха осигурени на база на проведените срещу и получените оферти от всички фирми в Европа, които могат да предложат технологии, оборудване и пълен инженеринг за реконструкцията. Експертизите на получените оферти показаха висока технологична и апаратурна надеждност по отношение гаранциите за общите имисии на метал в 500 метровата зона.

Финансово-икономическите разработки доказват, че изграждането на нови мощности за производство на олово и цинк на нова площадка не може да защити големите инвестиции.

В изпълнение на т.2 от Решението на съвещанието по социалните и екологическите проблеми в района на Комбината за цветни метали — гр. Пловдив, състояло се в министерския съвет на 12 юни 1991 г. Министерството на индустрията, търговията и услугите разработи и внесе в Министерския съвет проект на „Решение за подобряване на екологичната обстановка и развитието на производството на олово и цинк в България“. Проектът беше обсъден на заседание на Министерския съвет на 4 и 25 юли 1991 г. С протокол № 63 от 25 юли 1991 г. Министерския съвет прие по принцип предложението за спиране на оловното производство до 31.12.1991 г., като Министерството на индустрията, търговията и услугите съвместно с други министерства и ведомства следваше да подготви проект за постановление за уреждане на всички проблеми, породени от спирането на оловното производство. При обсъждането на внесения на 16 август 1991 г, проект за постановление, министерският съвет взе решение в края на месец декември да бъде спряно производството на олово в КЦМ-АД, Пловдив до достигане на нормите за екологичните изисквания на производството чрез провеждане на реконструкция и модернизация на изградените мощности. В изпълнение на това решение производството на олово беше спряно.

Разработената програма за реконструкция и модернизация на оловното производство предвижда въвеждане на нови съоръжения и реконструиране на съществуващите с цел екологизация на производството като цяло и осигуряване на екологичните параметри, валидни за страната. Предвидените обекти, същността на извършените работи и очаквания резултат са отразени в приложения №№ 1 и 2.

Очакваните параметри от съоръженията, предмет на peконструкцията, кореспондират с нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата.

В резултат на въведените съоръжения и на поддържане на оптимално натоварване на мощностите в КЦМ-АД, се осигуряват следните параметри на околната среда:

 

    Стандарт Ще бъде достигнато
Емисии: прах 50 мг/м3 15
  олово в праха 15 мг/м3 10
  кадмий в праха 2 мг/м3 0,9
  серен двуокис 3000 мг/м3 2100
Емисии: олово 0,0003мг/м3  0,0003
  серен двуокис 0,05 мг/м3 0,05
  цинк 0,024 мг/м3 0,01
  кадмий 0,0004 мг/м3 0,00005

 

Съгласно графика за реконструкцията пълният обем работи ще бъде завършен до края на месец март, а основните съоръжения ще бъдат готови за експлоатация в края на месец февруари.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

 

Резултат от лабораторно изследване на хранителен продукт