Закон за независимите оценители

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ
 
Тук е взета от: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135605218

 

Чл. 1. Този закон урежда:
1. правния статут на независимите оценители;
2. условията и реда за придобиване на правоспособност;
3. регистъра на независимите оценители;
4. условията и реда за упражняване на професията оценител;
5. устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители;
6. отговорността на независимите оценители за нарушаване на професионалните задължения и професионалната етика.
 

Чл. 5. Независимият оценител е лице, което въз основа на регистрация в регистъра на независимите оценители има право да изготвя и подписва доклад за оценка на обекти, подлежащи на оценяване, като прилага необходимите стандарти.
 

Чл. 9. Управителният съвет на Камарата на независимите оценители отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията по чл. 8, ал. 1 и/или не е издържал успешно изпита за придобиване на правоспособност на независим оценител.
 

Чл. 13. Независимият оценител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено Камарата на независимите оценители за изгубен или унищожен сертификат за придобиване на правоспособност или печат. За издаване на дубликат се заплаща такса по тарифата по чл. 8, ал. 5.
 

Чл. 17. (1) Професията на независим оценител се упражнява въз основа на договор между възложителя и независимия оценител - пряко като физическо лице или чрез дружество на независим оценител, с посочване на независимия оценител, отговорен за извършване на оценката.
(2) Един независим оценител може да участва само в едно дружество на независим оценител.
(3) За упражняване на дейност като дружество на независим оценител може да кандидатства лице:
1. което е регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с основен предмет на дейност извършване на оценки;
2. в което поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството е правоспособен независим оценител;
3. което е представило списък с независимите оценители, които работят към него.
(4) Дружеството подава до Камарата на независимите оценители заявление за регистрация, към което прилага:
1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3;
2. свидетелство за съдимост на управителите или членовете на управителния орган;
3. декларация на управителите или членовете на управителния орган, че дружеството ще спазва Кодекса за професионална етика на независимите оценители и ще прилага утвърдените от общото събрание на Камарата на независимите оценители стандарти за оценяване;
4. декларации на независимите оценители по представения списък, че са съгласни да извършват дейността чрез дружеството;
5. декларация от представляващия дружеството по регистрация, че не му е отнета правоспособността като независим оценител или че е изтекъл срокът, за който е била отнета;
6. декларация, че не е обявено в несъстоятелност и не е в ликвидация.
(5) При установяване на непълноти и/или неточности в подадените документи заявителят се уведомява писмено в 7-дневен срок. Заявителят е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и/или неточности в 14-дневен срок след получаване на уведомлението. В случай че непълнотите и/или неточностите не са отстранени в посочения срок, документите не се разглеждат.
(6) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители се произнася по заявлението по ал. 4 с мотивирано решение в 14-дневен срок от датата на подаването му. Решението се съобщава писмено на заявителя и влиза в сила от датата на приемането му. Заявителят заплаща такса за издаване на сертификат на независим оценител по тарифата почл. 8, ал. 5.
(7) При отказ за регистрация решението по ал. 6 може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред контролния съвет на Камарата на независимите оценители по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Контролният съвет се произнася по жалбата в 14-дневен срок от постъпването й.
(8) Решението на контролния съвет подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Управителният съвет на Камарата на независимите оценители отказва вписване в регистъра, когато заявителят не отговаря на някое от изискванията на ал. 3 и 4.
 

Чл. 21. (1) Независимият оценител не може да извършва и подписва оценка, когато:
1. е свързано лице с възложителя по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. е свързано лице със собственика или ползвателя на обекта на оценка по смисъла на § 1, т. 3от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. той или свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс има имуществен или друг интерес, свързан с обекта на оценката;
4. към момента на извършване на оценката има задължения към собственика или ползвателя на обекта на оценка или към възложителя на оценката.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за всички членове и служители на дружество на независим оценител.
(3) Към доклада на оценителя за извършената от него оценка се прилага декларация за изпълнение на изискванията по ал. 1.

Глава четвърта.
УСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

 

Чл. 25. (1) Право да участват в общото събрание имат всички членове на камарата.
(2) Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят с устава.
 

Чл. 29. Управителният съвет:
1. свиква общото събрание;
2. организира дейността на камарата и управлява имуществото;
3. приема нови членове;
4. създава, поддържа и публикува регистъра по чл. 15;
5. организира провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност като независим оценител най-малко два пъти годишно;
6. утвърждава стандарти за несъвместимост на професията на независим оценител с други професии или функции;
7. определя реда за представяне на годишните отчети за дейността на независимите оценители;
8. налага дисциплинарни наказания по предложение на комисията за професионална етика;
9. изпълнява други функции, възложени му с устава или по решение на общото събрание.
 

Чл. 33. (1) Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на контрол върху спазването на правилата на професионалната етика и по провеждането на дисциплинарните производства по този закон.
(2) Комисията по професионална етика:
1. следи за спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;
2. констатира нарушенията и прави предложения до управителния съвет за налагане на дисциплинарни наказания по този закон;
3. разглежда сигнали на трети заинтересовани лица за нарушения, свързани със спазването на Кодекса за професионална етика на независимите оценители;
4. разглежда сигнали за нарушения в изпитната процедура за придобиване на правоспособност като независим оценител и дава мотивирани предложения за провеждане на нови изпити или потвърждава редовността на проведените;
5. разглежда спорове по изготвени оценки на независими оценители.
(3) Председателят на комисията по професионална етика може да присъства на заседания на управителния съвет с право на съвещателен глас.
 

Чл. 37. (1) Дисциплинарната отговорност се погасява с изтичането на 6 месеца от откриване на нарушението, съответно на две години от извършването му.
(2) Дисциплинарното нарушение са смята за открито от момента, в който Комисията по професионална етика е узнала за нарушението. В случай че узнаването е станало по повод на подаден сигнал, комисията е длъжна в тримесечен срок да образува дисциплинарно производство.
 

Чл. 41. Дисциплинарното наказание се заличава, ако от налагането му са изтекли:
1. шест месеца - за наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 3;
2. една година, считано от датата на плащането или от принудителното събиране на глобата по чл. 36, ал. 1, т. 2;
3. две години, считано от датата на изтичане срока на наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 4;
4. три години, считано от датата на налагане на наказанието по чл. 36, ал. 1, т. 5.

Глава шеста.
ОСПОРВАНЕ НА ОЦЕНКА

 

Чл. 44. (1) Контролният състав се произнася с мотивирано решение в двуседмичен срок от изтичането на срока по чл. 43, ал. 2. Решението заедно с мотивите по него се огласява публично.
(2) В случай че при извършване на оценката са установени нарушения по чл. 42, комисията служебно образува дисциплинарно производство.
(3) Разходите по оспорване на оценката са за сметка на лицето, инициирало проверката, а в случая на ал. 2 разходите се възлагат на независимия оценител.

Преходни и Заключителни разпоредби
 

 
§ 1. (1) Камарата се учредява по инициатива на най-малко 50 лицензирани оценители, които образуват инициативен комитет. Министърът на икономиката и енергетиката публикува на интернет страницата на министерството покана за образуване на инициативен комитет. Министърът на икономиката и енергетиката, подпомаган от инициативния комитет, организира провеждането на учредително събрание на Камарата на независимите оценители в срок до три месеца от влизането в сила на закона.
(2) Министърът на икономиката и енергетиката публикува обявлението за датата и мястото на провеждането му в два национални всекидневника не по-късно от един месец преди датата на провеждане на събранието.
 
§ 2. (1) Камарата на независимите оценители се конституира на учредително събрание с участието на поне една втора от заявилите участие лицензирани оценители.
(2) Право да участват в учредителното събрание имат само лица, лицензирани като оценители по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (обн., ДВ, бр. 57 от 2002 г.; изм., бр. 115 от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.).
(3) Лицата по ал. 2 подават заявление до инициативния комитет за участие в учредителното събрание на Камарата на независимите оценители, придружено с копие на лиценза, свидетелство за съдимост, декларация, че са регистрирани по Търговския закон и не са обявени в несъстоятелност или не са в ликвидация - за дружествата, и декларация, че ще спазват устава, Кодекса за професионална етика на независимите оценители и стандартите съгласно изискванията на закона. Заявленията се подават не по-късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на учредителното събрание.
(4) За конституиране органите на камарата придобитият стаж като оценител, лицензиран по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се признава за професионален стаж по смисъла на този закон.
 
§ 3. Учредителното събрание приема устав на камарата и Кодекс за професионална етика на независимите оценители. Проектите на устав и на Кодекс за професионална етика се изготвят от инициативния комитет и се огласяват публично на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката най-късно 7 дни преди датата на събранието.
 
§ 4. Учредителите се вписват в регистъра към Камарата на независимите оценители при условията на § 5, ал. 1.
 
§ 5. (1) В срок една година от влизането в сила на закона лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки могат да се извършват само от оценители, вписани в регистъра по чл. 15.
 
§ 6. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 36 и 65 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 се създава изречение второ: "Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители."
2. В чл. 26:
а) в ал. 2, изречение първо думите "оценители, определени по реда на чл. 5, ал. 2" се заменят с "независими оценители съгласно Закона за независимите оценители";
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от Министерския съвет."
 
§ 7. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 октомври 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г.)
 
§ 2. (1) В срок до 30 декември 2010 г. лицата, получили лиценз за оценители от Агенцията за приватизация по реда на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, се вписват в регистъра по чл. 15 по право, след подаване на заявление с приложен лиценз.
(2) Оценки могат да извършват само оценители, вписани в регистъра по чл. 15.

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)
 
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.