ВТОРИ ПЛОВДИВСКИ МИНИ-РЕФЕРЕНДУМ

 / Пловдивско Общо събрание”/

Уважаема госпожо, Уважаеми господине,

За първи път в историята на нашия град / и дори за първи път в Източна Европа/ се провеждат мини-референдуми, чрез които гражданите ПРЯКО влияят върху РЕШАВАНЕТО на важни градски проблеми.

За първи път вие няма да гласувате за хора, които ще взимат вместо вас решения, касаещи всички пловдивча­ни, а с гласа си ДИРЕКТНО ще оформите тези решения.

За първи път в Пловдив се експериментира модел на ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, при който ще гласуват не всички граждани, а 1000 случайно избрани измежду тях, като полученият резултат ще бъде зачетен от Общинс­кия съвет така, както ако са гласували всички пловдивчани. Тези 1000 наши съграждани ние сме нарекли “Плов­дивско Общо събрание”.

С настоящето ви уведомяваме, че след провеждането на прецизен и гарантиран от Общинския съвет и незави­сими организации случаен подбор, ВИЕ СТЕ ВКЛЮЧЕН/А СРЕД тези 1000 СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ ПЛОВДИВЧАНИ от нашето “Пловдивско Общо събрание”. Честито !

Някои от вас вече са участвали в Първия мини-референдум /Тема: Бездомни кучета”/, други сега попадат в случайната извадка и те трябва по-внимателно да прочетат тези редове.

Разбира се, Вие ще гласувате по повдигнатите проблеми САМО АКО ПОЖЕЛАЕТЕ да участвате в “мини- референдума”. Убедени сме, че повечето от вас, не ще пропуснат шанса, който им е дал жребият, да ПОВЛИЯЯТ ДИРЕКТНО върху решаването на някои градски проблеми. Ако решите да гласувате в референдума, това може да стане по два начина - или като пуснете приложената тук бюлетина в коя да е пощенска кутия на града /пощен­ските разходи са предварително заплатени от нас/, или като посетите едно от обявените обсъждания за участници в Общото събрание, на които можете да изразите своето мнение и да използвате приготвената урна. / Обсъжда­нията ще бъдат на 15 и 22 април . от 17 00 ч. в Младежки дом “Спектър”/до градината/, и на 16 април от 18 ч в читалище '4Съвременник”-Ж.Р.”Тракия”, бл. 140 . Ако можете да посетите лично обсъжданията ще имате възмо­жност да получите членска карта и нашия специален “'пловдивски” бележник./ Този път можете да използвате и телефон,за да ни съобщите мнението си - на тел.83-44-38 до 14ч , а след 19 ч. и на тел. 67-24-57.

Молим Ви да участвате в срок до 23 аирил 1998 г.

В мини-референдумите ще се гласува по въпроси от дневния ред на следваща сесия на Общинския съвет ! След гласуването вашето общо решение ще бъде внесено в Общинския съвет и ако общинските съветници гласуват като вас - то влиза в сила. Ако гласуват противоположно няма да се вземе решение и въпросът се връща за доразглеждане и уточняване. Така вашият общ вот ще има реална сила. /вж. чл.67,алЗ от Правилника на Общ.съ­вет/

Вие - също като общинските съветници - ще получавате експертни мнения и информация по темите, за да можете да си изработите компетентно виждане, като винаги ще бъдете запознавани с доводите и на двете противо­положни страни. Убедени сме, че като истински гражданин, който се интересува от съдбата на града ни, няма да пропуснете възможността да участвате пряко в управлението му. Очакваме и Ваши предложения за подходящи общоградски проблеми, по които би било удачно да се проведат референдуми.

Вашето име и адрес са били изтеглени при жребия измежду всички пловдивчани. Ако желаете, можете да запазите вашата анонимност. Но ако искате да участвате и в бъдещите ни инициативи ще ни улесните, ако посо­чите името си на бюлетината /по ваш избор!/. Към нашия “Пловдивски референдум” вече има интерес и от чуж­бина. Участието на пловдивчани в него ще допринесе за издигането на авторитета и популярността на нашия град..

От Екипа па Експеримент “Пряка демокрация” и Сдружение за възраждане на Пловдив /със съдействието на Програма “Демократична мрежа”и ААМР/