Кратка история

КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
НА
РП “АСЕНОВЕЦ” – гр. Асеновград

За периода от 01.I.1977 г. до 31.XII.1989 г. изготвена съгласно чл. 117 и чл.118 от Наредба #1 от 29.X.1982 г. на Главно управление на архивите при министерски съвет за класифицирането, научно-техническата обработка, съхранението и използването на документите в учрежденията, организациите и предприятията, публикувана в Държавен Вестник, брой 85 от 29.X.1982 година.

ИСТОРИЯ НА ФОНДООБРАЗУВАТЕЛЯ

В изпълнение на решение #56 от 14.XII.1976-та година, на изпълнителния комитет на окръжния народен съвет гр. Пловдив, взето на заседанието му на същата дата и отразено в протокол #7 за концентрацията и специализация на местната промишленост от 01.I.1977. трите градски  предприятия в Асеновград – “ТЕКСТИЛ”, “БИТОВИ УСЛУГИ” и “КОМУНАЛНИ УСЛУГИ” се обединяват в едно предприятие с наименование Р.П. “АСЕНОВЕЦ” със седалище гр. Асеновград, с район на дейност асеновградска селищна система.

За директор на обединеното предприятие е бил назначен Ангел Петров Шаров, за зам. директор по производствено-техническите въпроси – инж. Христо Янчев, за зам.директор  по икономическите въпроси  - Маргарита Кожухарова, а за главен счетоводител – Благой Ушев.

Районно Предприятие “Асеновец” е предприятие от системата на местната промишленост към стопанска дирекция “БИГА” – гр. Пловдив, която е към Министерството на производството и търговията с потребителски стоки и има за предмет на дейност производство на стоки за широко потребление и извършване на битови услуги.

По своя преценка предприятието има право да извършва и други дейности извън определения по-горе предмет на дейност, като осигурява най-ефикасно използване на ресурсите и задоволяване на потребителското търсене и социалните потребности и интереси на своя трудов колектив.

РП “Асеновец” е юридическа личност, на отделен баланс и банкова сметка, има право да сключва договори и да бъде страна по съдебни и арбитражни спорове.

Може да се каже, че РП “Асеновец” съществува много преди създаването му (01.I.1977 г.) т.е. още от 23.XII.1947 г., когато е приет закона за национализирането на частните индустриални  и минни предприятия. Въз основа на този закон се образува предприятието О.С.П. “ИНДУСТРИИ”, към което се предадоха по-дребни национализирани обекти от местно значение, като: дараци и чепкала, мелници, содолимонадени работилници, печатници и други. Така О.С.П. “Индустрии” започна дейността си с 16 производствени обекта, с административен и производствен персонал от 72 човека. В процеса на дейността си предприятието обхвана и други промишлени дейности като варници, месомелна работилница и други.

O.С.П. “Индустрии” е първият, начален етап от историята на Р.П. “Асеновец” и то сложи началото на развитието на местната промишленост в Асеновград.

На 22.VI.1949 г. О.С.П. “Индустрии” се преименува в О.С.П. “Местна Промишленост”. В него, с активното участие на обществено-политическите организации и особено на Градския народен съвет, бяха включени голям брой от частните занаятчии от града. Разкрити бяха дейностите: тенекеджийство, сарачество, мозайкаджийска работилница, часовникарство, велосипедомонтьорство, радиомонтьорство, електромонтьорство, тенекеджийски поправки, калайджийска работилница, вулканизация, подковачество, железарски работилници, машинно стругарство, оксиженство, водопроводчици, строително железарство, кожухарска работилница, абаджийство, дърводелство, коларо-дърводелски работилници и мебелна работилница.

Предпиятие О.С.П. “Местна промишленост съществува до 31.VI.1950 г.

През 1950-та година Министерския съвет издаде постановление #1171 публикувано в Д.В. брой 117 от 19.V.1950 г. за изграждане на околийски промкомбинати в бившите околии в страната. В Асеновград на основата на О.С.П. “Местна промишленост” на 01.VIII.1950 г. се създаде предприятието “Околийски Промкомбинат”.

Последният освен дейностите и обектите на бившото предприятие О.С.П. “Местна Промишленост” разкри нови дейности в града и обхвана най-вече присъщите за местната промишленост дейности в селата на бившата Асеновградска околия, като: мелници, коларо-железарски работилници, обущарски, бръснарски и шивашки ателиета, тухларници, дараци, петмезчийници и други. С тези дейности в селата бяха заети 280/6 (не се чете ясно “нула” или “шест”*) човека. В Асеновград също се откриха нови дейности като: производство на детски играчки и кухненски прибори, финна механика, чорапна работилница и други. Общо обектите в Асеновград и околията достигнаха 134 броя.

Големият брой на обектите на околийския промкомбинат, тяхното разнообразие и разпръснатост наложи на 01.I.1952 г. да бъдат сздадени два промкомбината, а именно:

     а. Околийски Промкомбинат;

     б. Градски Промкомбинат;

Новообразуваният Околийски Промкомбинат обхвана дейностите в селата на бившата Асеновградска околия, които са подробно описани по-горе. Този промкомбинат съществува до 01.IV.1959 година и прекрати своята дейност, поради новото административно делене на страната. Дейностите в селата на Асеновградска околия, съответно преминаха към новообразуваните  Смолянски и Пловдивски съвети.

Новообразуваният на 01.I.1952 г. Градски Промкомбинат в Асеновград обхвана поменатите по-горе дейности в града, с изключение на дараците и мелниците.

През 1955 г. в Асеновград за първи пътсе разкрива дейността “Производство на персийски килими”, която отпочва през второто полугодие на 1955-та година. Първите десет стана бяха монтирани и на тях започнаха работа 19 работнички. Килимарското производство в Асеновград се развиваше много бързо. В продължение на няколко години се приеха около 800 жени на работа и то предимно млади хора. Разкрити са шест килимарски цеха. Една от причините за разкриването на тази дейност в града е имало голям брой незаета женска работна сила. До края на 1955 година са били произведени първите 175 квадратни метра персийски килими, които са били изнесени за СССР. Килимите са били произвеждани предимно за износ. Предприятието е изнасяло килими за следните страни: СССР, Австрия, Дания, ГДР, Норвегия, Чехословакия, Полша, Швейцария, Сирия, ФРГ, Великобритания, Франция, Япония, Ливан, остров Кипър, Италия, САЩ, Колумбия и Куба. През 1972 г. се внедри за първи път в страната производството на копринени персийски килими, качество 700/700 и 800/800.
През 1959 г. се разкриха нови дейности като: дюшекчийство, даракчийство, ръчно плетиво, текстилно бояджийство и производство на дъждобрани от пластмасово фолио.

През 1960 г. се извърши нова реорганизация. Със заповед #159 от 04.VII.1960 г. градското управление на промишлеността – Пловдив, в изпълнение на на решение #149/28.VI.1960 г. на ИК на Г.Н.С. – Пловдив, Градския промкомбинат в Асеновград считан от (не се чете ясно деня) 01.VII.1960 г. се разделя на два промкомбината, а именно: Промкомбинат “Гранит” и Промкомбинат “Асенова Крепост”.

Промкомбинат “Гранит” обхваща металообработващите дейности, строителни материали и дървообработване.

Промкомбинат “Асенова Крепост” по отраслите: текстилен, шивашки, хранително-вкусов, обувен и други дейности. През следващите години се внедри тъкане на вълнени черги за Англия, производството на тензух и жакардов плат за дюшеци. Производството на пластмаси се обособи в самостоятелен отрасъл. Същия от 01.I.1964 година се отдели в нов Промкомбинат – “Химик”, който съществува до 01.VI.1965 г.

В изпълнение на решение #71 от 26.II.1965 г. на създадената база Г.П.К. „Химик“ се образува ДИП „Асенова Крепост“ за производство на пластмасови изделия. В същото време всички прмкомбинатски услуги се отделиха в нов специализиран промкомбинат за услуги – „БИТОВИ УСЛУГИ“. От 01.VI.1965 г. ГПК „Асенова Крепост“ бе преименован в ГПК „Текстил“ – специализиран за производство на килими, облекла, платове, тъкани. През 1976 г. ГПК „Текстил“ достигна общ обем промишлена продукция 4612 хил. ле., а стокова продукция – 4750 хил. лв. с персонал от 804 човека от които ИТР и служители 58 човека. Изложеното до тук обхваща периода от 23.XII. 1947 г. до 31.XII.1976 г. и дава представа  за създаването и развитието на местната промишленост в Асеновград чрез различните по етапност трансформации и модификации на едно и също основно предприятие, което по настоящем е Р.П. „Асеновец“: То започва като ОСП „Индустрии“ на 23.XII.1947 г. и последователно преминава в ОСП „Местна Промишленост“, „Околийски Промкомбинат“, „Единен Градски Промкомбинат“, ДПП „ТЕКСТИЛ“ до края на 1976 г. след която дата се преименува в РАЙОННО ПРЕДПРИЯТИЕ „АСЕНОВЕЦ“. Ето основанието от което се счита, че Р.П. „Асеновец‘ съществува от 23.XII.1947 г.

От 01.I.1977 година започва новият етап на развитие на обединеното предприятие РП „Асеновец“. В него се събраха много на брой и разнообразни по характер дейности, териториално разположени на множество и различни места в градове и района, с различна степен на развитие, различно ниво ма материално-техническа база и степен на квалификация на кадрите. Към всичко това като се прибавят транспортното ззатруднение, недостигът на материали, износеността на машините и съоръженията, липсата на резервни части, поредицата от трудности и недостатъци растеше. Единствения верен и спасителен път бе намерен в колективното ръководство, в широкото проучване и обсъждане на събрания и съвещания, по всички основни въпроси, в ангажирането и преодоляването на трудностите от целия работнически колектив.

Така създаденото ново предприятие РП „Асеновец“ започна своята дейност при следните обективни обстоятелства. Събраха се дейности като: тенекеджийство – за производство на водосточни тръби, улуци и тенекеджийски услуги за населението, коларство – за производство на магарешки каручки, каруцерии за товарни коли и услуги за населението, строително железарство – всички видове строително-железарски услуги за обществения и частен сектор, подковашки усллуги, сарашка дейност – произвеждаха се всички видове хамути, конски и магарешки амуниции, самари, седла и други. Изброените сарашки изделия са се произвеждали от натурални кожени материали – гьон, фодра, бокс и др., основен ремонт на товарни ремаркета, цинкография. Към отрасъл „Металообработване“ в РП „Асеновец“ е включено и производството на създадените след 1977 г. нови изделия: Комбинирана дърводелска машина АС-10 с две модификации, багажник за лека кола, малогабаритен банциг, фреза за ремонт на чешми, фрези дърводелски, а от края на 1982 г. се отпочна и производството на багажни ремаркета за леки коли, за развитието на услугите от същия отрасъл в предприятието имаше и: вело-ремонти, моторемонти, автотенекеджийство и ремонт на амортисьори.

По решение на висшестоящи органи през 1966-та г. дейността „Мебелно производство“ се закри като предмет на дейност на предприятията в системата на местната промишленост.

След 1977 г. и след създаването на единното предприятие РП „Асеновец“ по инициативата на ръководството на същото предприятие в едно от халетата на терена на „Металообработване“ се откри наново дейността „Производство на Мебели“ за услуги на населението.
За създаването и развитието на тази дейност се отпочна отново организирането, оборудването с машини и съоръжения и набирането на кадри.

През 1982 г. за разширение обема на производството се извърши разширение на този цех с допълнително оборудване.

Към отрасъл „Дървообработване“, освен гореспоменатата дейност, РП „Асеновец“ застъпваше и следните услуги:

- стъклопоставяне;

- бъчварство;

- Дърводелски услуги по домовете;

- Тапицерска работилница и други;

През1975 г. цехът за носни кърпи при Д.С.О. „Валентина“ – Пловдив бе предаден на Т.П.К. „Текстил“ – Асеновград, заедно с цялото му оборудване, която дейност заедно с производството на детска и юношеска памучна конфекция, производството на галантерийни изделия, чаршафи, калъфки и гащета, производството на мъжки ризи, работно облекло се поеха от РП „Асеновец“.

След 01.I.1977 г. – след извършени концентрации в предприятието РП „Асеновец“ отрасъл „Шивачество“ има следната структура:

 - звено за производство на носни кърпи;

 - звено за производство на галантерийни изделия – чаршафи, калъфки и гащета;

 - Градски шивашки услуги – изпълнявани в 15 ателиета;

 - Районни шивашки услуги – обхванати от 10 ателиета, в селата: Златовръх, Д. Воден, Избегли, Тополово, П. Евтимово, Леново, Новаково и Конуш.

В РП „Асеновец“ се застъпиха още и изделия от стъклопласт. Тази дейност започва  през 1977 г. по разработка на базата за развитие и внедряване към МВТУ – София. Първите изделия усвоени в предприятието бяха малки улеи за детски пързалки, маси и столове за вилно обзавеждане. През 1979 г. бяха направени технологични разработки за сърфинг, чието производство беше усвоено през 1980 г. През следващите години се внедриха нови модификации на сърфинг като „Уиндглидер“ олимпийски клас, също и вид малка яхта.

През четвъртото тримесичие на 1982 г. се внедри производството на санитарно-технически изделия (вани, мивки и клекала).

РП „Асеновец“ прие от бившите предприятия „Комунални и всестранни услуги“ непромишлена дейност като: Бръснарство (обхванато в 27 бръснарски и фризьорски салона, от които 22 в Асеновград и 5 в района – Избегли, Златовръх, Тополово и два в Д. Воден)

Освен описаните дейности в обединеното предприятие РП „Асеновец“ – описани като такива на предприятието „Текстил“ влязоха металообработващата дейност и битови услуги (шивашки, обущарски, дърводелски, подковачество, вулканизация и други) от предприятието „Битови Услуги“ и бръснаро-фризьорство, всестранни услуги и комунални услуги от предприятието „Комунални Услуги“. Събра се годишен обем продукция за 9800 хил. лв. с 1287 човека персонал. В района бяха застъпени: леярство – Катуница, строително железарство – Катуница, Поповица, Садово, клетки за птички – Селци, дървообработване – Катуница, Чешнигирово, Кочово; вулканизация – Поповица; фуражомелка и шивашки ателиета – във Воден, Новаково и други.

Работата се усложняваше и утежняваше от наложените нови реорганизации и изменения през всяка година:

- През 1978 година – строително железарската дейност се отдели с 215 хил. лв. обем и 18 работника в ново предприятие – „Полимерстрой“.

- През 1979 г. се откриха нови дейности: ремонт на амортисьори и производство на дърводелски машини (плани) в Асеновград и дърводелство в с. Златовръх.

- През 1980 г. се откри ново звено за сторително железарство в с. Златовръх.

- Отдели се „Ръчно Плетиво“ с годишен обем 68 хил. лв. и 27 работнички, което премина във филиал „Косю Тафров“ към Т.П.К. „Марица“.

- През същата година се отделиха и образуваха ново предприятие „Янко Григоров“ с годишен обем 728 хил. лв. и 32 работника, обхващащо следните дейности в района: 

   - Строително железарство – в катуница, Поповица и Садово;

   -Леярство и дървообработване – в Чешнигирово и Катуница;
   -Шивашки услуги – в Поповица, Болярци, Катуница, Караджово, Садово,  
Чишнигирово, Христо Милево;

   -Фуражомелки – в Катуница, Кочово, Чешнигирово и Христо Милево.

В процеса на многото организации РП „Асеновец“ още от основаването му става „майка“ т.е. от него са се отделили 7 нови самостоятелни предприятия с общ обем 17 071 хил. лв. и численост 1003 човека.

В обединеното предприятие продължава създадената вече традиция за ускореното развитие на производството на стоки за широко потребление и граждански услуги. Ежегодно тук се произвеждат над 14 милиона бройки носни кърпи за цялата страна, 230 хил. кв. Метра щори от естествен фурнир и пластмаса, 100 хил. бройки трикотажни облекла, 240 хил. метра чарша, 65 хиляди метра улуци за покрив, 46 хил. метра водосточни тръби и други. Изпълняват се: метални, текстилни, шивашки, мебелни, бръснаро-фризьорски, всестранни и други услуги за населението – средногодишно за 1600 хил. лв. с 1015 човека, които изпълняват 10 245 хил. лв.. годишен обем стокова продукция.

На 06.XI.1980 г. (56 дни предсрочно) РП „Асеновец“ изпълни комплексно плана за VII-та петилетка. В предприятието има 14 орденоносци и 32 отличници – носители на значката на Министерството на вътрешната търговия и услугите.

Ако трябва още по-кратко да се изтъкне и опише, за да може да се получи по-ясна представа за създаването и развитието на местната промишлесност в Асеновград по етапност и трансформации, следва да се отбележи, че в РП „Асеновец“ се извършват два вида дейности:

   -Промишлена;

   -Непромишлена дейност;

Промишлената дейност обхваща основно производството на авторемаркета, конфекционирането на носни кърпи, спално бельо, производство на щори за прозорци, горен вълнен трикотаж, ритуални булчени украси и булчени рокли, стъклопластови и телени изделия за бита.

Непромишлената дейност включва бръснаро-фризьорски и всестранни услуги, хигиенни бани и комплексни приемателни пунктове.

Разчета на РП „Асеновец“ за 1988 г. е 11 769 хил. лв. в това число услугите за същата година са 2500 хил лв. Тук следва да се отбележи, че многообразните (над 100 вида) услуги се извършват в 95 обекта в Асеновградската селищна система. Икономическите показатели на услугите не са добри. За годината са с планирана загуба от 251 хил. лв. Увеличаване обема на услугите означава и увеличаване ръста на загубата, която следва да се дотира.

На 23.XII.1947 г. влизе в сила законът за национализация на частните индустриални и минни предприятия. В града се образува предприятието ОСП „Индустрии“, към което се предадоха по-дребни национализирани обекти – дараци, чепкала, мелници, печатници и содолимонадени работилници. Това предприятие започна дейността си с 16 производствени обекта и 72 души персонал. То сложи началото на  местната промишленост в Асеновград и е основата на сега съществуващото РП „Асеновец“.

На 22.VI.1949 г. предприятието се преименува на О.С.П. „Местна промишленост“, а през 1950-та година се превърна в Околийски Промкомбинат. Настъпва период на административно и организационно укрепване. Разкриват се нови дейности, обемът се увеличава и се създават предпоставки за разделяне на предприятието. През 1952-ра година то се разделя на два промкомбината – околийски и градски.

От 01.IV.1959. г. остава да съществува като обединен единен промкомбинат, в който освен първоначалните дейности се разкриват още килимарство, металообработване, строителни материали, дървообработване, шивачество, текстилен отрасъл, хранително-вкусов отрасъл, хладилни и други дейности. През 1960 година дейностите металообработване, строителни материали и дървообработване се отделят и образуват градски промкомбинат „Гранит“ с 14 мил. Лв. годишен обем и 432 човека персонал.

Основното предприятие остава с 470 човека и 10 220 хил. лв. обем, но започва бързо да се разраства. Още на следващата година (1961-ва г.) в него се внедряват нови дейности като производство на пластмасови и каучукови изделия, които в последствие през 1964 година се обособяват в самостоятелно предприятие „Химик“. Същото от 01.IV.1965 г. се преименува в Д.И.П. за пластмасови опаковки „Асенова Крепост“. Междувременно през 1964-та г. от предприятието-майка се отделят „“Битови Услуги“ на база на дейностите за услуги.

От 1970-та година базисното предприятие съществува като Г.П.К. „Текстил“ специализиран в производството на персийски килими, облекла,  трикотаж и памучни тъкани. През 1974-та година цехът за пластмасови играчки и домакински принадлежности се отделя и обособи като самостоятелно предприятие за „Пластмасова Ширпотреба“ в с. Тополово. През същата година производството на книжен амбалаж също се отдели и премина в Т.П.К. „Обединение“ гр. Пловдив.

От 01.I.1977 в изпълнение на решение #56 от 14.XII.1976 г. на И.К. на О.Н.С. – Пловдив трите градски предприятия „Текстил“, „Битови Услуги“ и „Комунални Услуги“ се обединяват в РП „Асеновец“. В същото време цялата килимарска дейност се отдели, за да се образува в последствие предприятието „Родопски Килим“.

Така от създаването на РП „Асеновец“ – 23.XII.1947 г. до 31.XII.1989 г. то измина труден, стръмен и достоен път.

История на Фонда

Фонда, за времето на експертизата – 01.I.1977 г. до 31.XII.1989 г. се е съхранявал в специално помещение на рафтове, при нормална влажност на въздуха.
За горния период от време не са предавани архивни материали на други предприятия.

При извършване на експертизата на фонда, следния се оказа:

  -По количество – непълен;

  -По състояние – в добър вид.;

  -По крайни години на запазените материали: от 1977 г. до 31.XII.1989 г.;

  -По система на деловодство – с входящи и изходящи дневници.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
 НА
ЕООД “АСЕНОВЕЦ” – Асеновград

На ЕООД “Асеновец” било възложено извършването на голяма част от комунално-битовите услуги и на определени производства на територията на Община Асеновград. То се структурирало като конгломерат от разнородни и териториално разпръснати дейности: битови и комунални услуги, магазини, производство на носни кърпи, конфекция, авторемаркета, телени изделия, стъклопласти и др. Многообразните (над 100 вида) услуги се извършват в 95 обекта в Асеновградската селищна система.

Икономическата криза и рязкото спадане на производството в страната от 1990 г. са характерни и за дейността на дружеството – при всички основни показатели се наблюдава значително влошаване.

Най-напред отпадат всички видове битови и комунални услуги. Производствените средства, свързани с тези дейности – сгради, павилиони, помещения, машини и съоръжения се отдават под наем или аренда на отделни физически лица.

Постепенно се закриват отделни производствени дейности. Прекратява се производството на цеха за мебели по поръчка. Спира с изцяло производството на цеха за телени изделия – скари за хладилници и полици за цветя и хранителни стоки. Производството на носни кърпи, претърпява загубата на традиционни пазари, при появата на местна конкуренция с внос от чужбина (производството спада за периода 1991 – 1994 – под 11 пъти). В шивашкото производство също се очертава тенденция за намаляване. Същото е и с производството на стъклопласти.

Успоредно със спада на производството намалява броя на работните места. Докато през 1991-ва година средностатистическият брой на заетите е *** (не се чете) души, през 1992-ра възлиза на 469 души, а в края на 1994 г. – 174 работни места.

Финансовите резултати също не са добри. Само през 1991 г. приходите превишават разходите и формират положителен финансов резултат – печалба от 154 000 лв., а в следващите години те са по-малко от разходите и дружеството приключва със загуба – 1 746 хил. лв. за 1992 г., 1 059 хил. лв за 1993 г. и 10 149 хил. лв. за 1994 г.

През 1995г. ЕООД “Асеновец” практически не извършва производствена дейност. Производствените сгради, машини и съоръжения са дадени под наем или включени в съвместна дейност.

Приходите на дружествот за 1995г. се формират от наеми и аренди и са в размер на 1 700 000 лв.

Към 01.I.1996 г. във фирмата работят общо 27 човека, от които 10 в майчинство.

Лошите производствени и финансови резултати довеждат до ликвидиране на дружеството. Това става с Решение #644 от 12.XI.1997 г. на Общински Съвет – Асеновград. Пловдивският окръжен съд с решение #9881 от 30.XII.1997 г. определя срока за ликвидация – 31.12.1997 г.

ИСТОРИЯ НА ФОНДА

Архивните материали на дружеството се съхраняват в отделно помещение, оборудвано със дървени стелажи. Няма повредени документи от влага и гризачи. Фондът не е пълен. Част от документите са предадени във Вторични суровини. Справочните документи в бъдеще ще се пазят в Община Асеновград.

31.III.1998 г.
гр. Асеновград