Анкетна карта - СДРУЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПЛОВДИВ

ОБЩОГРАДСКО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СЪБРАНИЕ – ПЛОВДИВ 2002

А Н К Е Т Н А КАРТА

Уважаеми съграждани - участници в ОБЩОГРАДСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО СЪБРАНИЕ . Молим ви да отговорите на няколко въпроса, чиято цел е да научим повече за вашето отношение към провеждания експеримент мини-референдумите и ла получим идеи от вас за усъвършенстването му в бъдеще.

1. Намирате ли за подходящи поставените на гласуване въпроси?

ДА

НЕ

ДОНЯКЪДЕ

2. Бяха ли сравнително обективно представени противоположните становища по референдумните теми ?

  • ДА

  • НЕ (наблегнато е повече върху ПОЗИТИВНИТЕ СТРАНИ)

  • НЕ (наблегнато бе повече върху отрицателните страни)

3. Бяха ли представени темите достатъчно разбираемо ? ДА НЕ

4. Предложените начини за гласувани дали са удобни за гражданите (по пощата или по избор с лично участие в събрание)? ДА НЕ

  1. Какви предложения имате за друг начин на гласуване? Тази форма на гласуване е много добра, стига да води до положителен резултат. Искрено се надявам да е така.

  2. Моля ви да предложите важни градски проблеми, които според вас са подходящи за референдумно решаване. Да се спре престъпността, корупцията , мръсотията е голяма.

  3. Мислите ли че убедеността на пловдивчани в силата на гражданското общество ще бъде по-голяма след провеждането на мини-референдумите и особено след гласуване по-късно по същите теми в Общинския съвет?

ДА - НЕ- ДОНЯКЪДЕ

ПОЛ

ВЪЗРАСТ

18-30

31-40

41-50

51 -60

над 60

ПРОФЕСИЯ :

ИМЕ И АДРЕС ( по желание )