Развитие на аграрния отрасъл

за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси

Описание на интервенцията

Индикатори/стойности/източник

Релевантни институции

Финансиране

Срок на реализация

 

Целият проект в табличен вид виж тук.