Протокол за избор на управител

ПРОТОКОЛ

   Днес 31.VIII.1993 г. Комисията назначена със Заповед # А-654/16.VIII.1993*
на Кмета на Община Асеновград, се събра в 14:00 ч. в зала #305 на Общината, за провеждане на конкурса чрез защита на “Бизнес Програма” за развитие на “Асеновец” ЕООД – Асеновград, за длъжността “Управител на “Асеновец” ЕООД.

Присъствуваха всички членове на комисията:

Председател: Тодор Борисов Йорданов – началник управление “Икономическо развитие”

Членове:

 1. инж. Анастас Анг. Попов – директор на Геотехника ООД;

 2. Драгомир Георгиев Георгиев – гл. счетоводител при Община Асеновград;

 3. инж. Георги Ник. Бойков – Общински съветник;

 4. инж. Мария Станчева Вълканова – Общински съветник;

 5. Байрам Реджеб Миман – Общински съветник;

 6. инж. Борислав Янков Примов – Общински съветник;

От допуснатите кандидати на конкурса се явиха всички, а именно;

Васил Ил. Желязов,

Иван Ник. Петров и

Любомир Хр. Драгалов.

След размяна на мнения преди да влезнат кандидатите, Комисията взе следното


РЕШЕНИЕ:

 

1. Кандидатите да представят своя “Бизнес-проект” за развитие на “Асеновец” ЕООД – Асеновград в кратко експозе;

2. Кандидатите да се явят на конкурса по азбучен ред;

3. Кандидатите да се оценяват по шестобална система. Получилия кандидат най-висока оценка печели конкурса;

4. Резултата от конкурса да се обяви в тридневен срок, на входа на Общината да се окачи обява и писмено се уведомят кандидатите за резултата.

Председателят на Комисията г-н Йорданов запозна кандидатите с регламента на конкурса, след което напуснаха залата.

Г-н Йорданов прочете длъжностната характеристика на първия по азбучен ред кандидат Васил Илиев Желязов, след което се покани в залата и му се даде думата.

Г-н Васил Илиев Желязов:

-Щрихирал съм общите неща и това може да бъде голямо помагало в работата ми. На тази база съм подготвил програмата. Срещнах се лично с г-н Драгалов и исках информация за състоянието на предприятието, без разбира се, някои данни, които представляват фирмена тайна.

Залегнах на преструктурирането – не значи съкращаване на работниците. Повече разчитам на стабилна работа, да се овладеят повече професии. Залагам на силно проучване на пазарите, основно без посредници. Също на борсовото проучване и на силна рекламна дейност в рамките на възможностите на предприятието. Ще се придържам в режим на икономии в границите на разумното. Необходимо е най-напред стабилизирането на предприятието и после приватизацията му. В града липсват стругарски и фрезови услуги. Ще внедря свободни мощности и производство на ролетки. Закритите телени изделия, макар че са закрити, смятам да ги внедря, а мебелния цех да се даде под наем.

Г-н. Анастас Попов:

-Цехът не е ли дървообработващ? А не мебелен.

Г-н. В. Желязов:

- Да, цехът е комбиниран и понеже терена е чужд – за това да се дава под наем.

Дори и административната сграда отчасти. Смятам да продължа дейността за направа на щори.

Г-н. Б. Примов:

- Дейността е спряна.

Г-н. В. Желязов:

- Създаде се възможност на много стоки, което е неблагоприятно за предприятието. Относителното обедняване на хората също се отрази. Наемите ще се увеличават и растат. Загубите идват от минал период. Първото полугодие предприятието реализира печалба. Смятам да се направи проучване за реализиране на някои видове стоки, като кошниците за Англия, изработване на носни кърпи и други. Да се намалят режийните, да се внедри машината за права на вериги. Да се наблегне на изделията от стъклопластика. Цеха в с. Стоево се реализира добре, хвърлиха се средства за аспирации. Ще внедря едроплощни изделия – покривни плафони, три инсталации на фирма “Линкам”. Идеи имам за обратна връзка с фирмата. Добра гама има битови изделия с развлекателна цел – детски пързалки, сърфинги, водни колела и други, може и яхта. Трябва да се комбинират производствата. Проблеми има с машинното плетиво. Повече трябва да се работи на ишлиме. Да се намали повременният труд, тъй като около 25% са повременници. Запознат съм добре с реализацията на носните кърпи и изработването на щори. Необходимо е да се търси износ по различни пътища. Конкуренцията да бъде лоялна. Необходимо е да се търси износ по различни пътища. Конкуренцията да бъде лоялна. Непрекъснато да се мисли и за други производни в зависимост от пазара. Необходимо е също преквалификация на работниците. Булчините украси в града са на ниво, разчита се на качествено стабилно производство. За да има разнообразие е необходимо моделиерна на високо ниво. Трябва да има обща тенденция за снижаване на разходите. Ремаркетата са в загуба, но лошото е, че работят на стари калкулации. Непрекъснато да се прави преглед и внедрява ново производство.

Г-н. Анастас Попов:

- Понеже съм управител, ще ви задам няколко въпроса. Твърде голяма част от капитала представлява дълготрайни активи – има и машини непродаваеми. Като личен управител на фирмата, какъв практически път ще изберете за намаляване на дълготрайните активи?

Г-н. В. Желязов:

- По отношение на излишните машини ще действувам да се дават под наем. Металообработващата дейност да се засили. Тежи на предприятието сградния фонд. Правени са опити за продажба на базата в с. Златовръх, но няма клиенти. Ще се опитвам да се дават под наем или аренда. Ще залагам срещу кредити.

 

Г-н. Анастас Попов:

- Ако не се явят кандидати под наем, какво ще правите по-нататъ? Съществуват ли екологични проблеми?

Г-н. В. Желязов:

- Съществуват във Стъклопластика и в мебелния цех. Ще наблегна на аспирации мощни, ще се поставят допълнителни филтри, технология има, хора обучени също има, остава да се направят по-задълбочени изследвания на екологията.

Г-н. Анастас Попов:

- На практика как ще осъществявате маркетинг?

Г-н. Георги Бойков:

- Проучването на маркетинга и по каква схема.

Г-н. В. Желязов:

- Трябва да се обхванат традиционните клиенти и да се проявява коректност към тях. Да се създават в други населени места фирмени магазини. Да се осъществяват непрекъснати контакти със външни фирми. Да се проучват в Министерството на търговията, Търговската палата чрез пресата и т.н. Ще обединявам търсенето и рекламата.

Г-н. Ан. Попов:

- Как ще постъпите при възникване конфликти с работници, с работниците и ако се готви стачка?

Г-н. В. Желязов:

- Ще проверя характера на конфликта и откъде идва. Ще потърся кръгла маса. Голяма част от конфликтите се парират чрез поддържане непрекъснат контакт с колектива. Ще се вслушам в техните предложения.

Г-н. Попов:

- Не само доброто сътрудничество със синдикатите решава въпросите. Не е лошо по широка връзка с работниците. Като назрее стачка познавате ли закона за стачките? По какъв начин ще следите и спазвате нормативните актове? Предвиждате ли юристконсут? Управителя трябва да чете Държавен Вестник.

Г-н. В. Желязов:

- Ще се старая да постигам консенсус с повече разговори, ще се вслушвам в решенията на колектива и т.н. Хубаво е да има юрисконсулт. Не само държавен вестник, но и други вестници трябва да се четата. Също тълкувания на трудово-правни консултации.

Г-н. Б. Примов:

- Виждам отрицателни тенденции в трикотажа, носните кърпи, конфекцията производство на булчени рокли, булчени цветя, ремаркета с изключение на стъклопластика. Бихте ли дали приоритет на някои дейности и кои ще бъдат.

Г-н. В. Желязов:

- Започвам от носните кърпи – смятам реализация в Гърция, Турция, Франция, Италия, като предварително се плаща плата и сумите се привеждат в къс срок. Леката промишленост е бързо възвращаема. Не се е наложило още булчените рокли  да се дават под наем. “Асеновец”+ е традиционен изпълнител на тази дейност, но я взеха доста частни фирми. Добри резултати може да има още в шивашкото производство – спално бельо.

Г-н. Ан. Попов:

- Предприятието има ли шивашки, бръснарски, фризьорски и други услуги?

Г-н. В. Желязов:

- Понеже са традиционно губеща дейност са дадени под аренда.

Г-н. Попов:

- Как виждате съвместната дейност с текстилен комбинат “Марица” – Пловдив?

Г-н. В. Желязов:

- Текстилният комбинат “Марица” да се вземе и производството.

Г-н. Т. Йорданов:

- Всеки управител трябва да разчита на бизнес-формула. Каква е? Целта е да се извлече печалба.

Г-н. В. Желязов:
- Висок оборот - Ниска печалба.

Г-н. Т.Йорданов:
-Променя ли се собствеността, ако се преобразува в еднолична фирма? Да се мисли за приватизация.

Г-н. В. Желязов:
-Не ми се е налагало да вниквам в същината на този въпрос. Предложението за приватизация да идва от самото предприятие.

Г-н. Б. Миман:
-В цеха за стъклопластика в с. Стоево назрява конфликт между селото и работниците. Предимно за екологията и в производството не работи нито един работник от с. Стоево. Бихте ли се съгласили назначаването на работник да става с изпитателен срок?

Г-н. В.Желязов:
-Смятам, че цеха ще се разшири и ще влезнат да работят и хора от селото. Не е приятно разбира се едни да получават заплата, а други – не.

Г-н. Б. Миман:
-Какво предпочитате – персонала 90% ли да ви подкрепя или някъде 30%-40%?


Г-н. В. Желязов:
-Смятам да има балансиране между едните и другите. Но не може и работниците да се качат на главата на управителя и те да го избират. Управителя трябва да има права, не само задължения. Да има взаимно уважение, благоприятна светлина.

Г-н. Б. Миман:
-Защо кандидатствувате за управител в такъв тежък момент за предприятието?

Г-н. В. Желязов:
-Искам да проверя себе си.

Г-н. Др. Георгиев:
Явно че знаете проблемите на предприятието. Как ще постъпите когато спрат да ви плащат продукцията, а преди това клиента редовно е плащал и му имате доверие?

Г-н. В. Желязов:
-Ще правя силно проучване на по-едрите клиенти.

Г-н. Георгиев:
Двете сметки са плокирани от Търговска Банка. Ще искате ли кредит? Как ще утоложите страстите да давате по 1200 лв заплата, макар, че няма реализация и т.н. Как ще се измъкнете от тази въртележка? Каква е финансовата картина на предприятието? Икономиите не са за подценяване.
Г-н В.Желязов:
-Най-бързите и точни стъпки са да се започне усилено да се произвежда, като се използуват различни форми. Някои производства да се дадат на търгова основа.

Г-н. Г.Бойков:
-Като управител на предприятието за какъв период ще излезете на нула? Какво виждане имате вие?

Г-н. В. Желязов:
- Смятам за не по-малко от три месеца, до края на годината. Трудно е конкретно да се каже.

Г-н. Г.Бойков:
-Имате ли лични контакти и потенциални партньори за производства и колко са?

Г-н. Желязов:
- Имам лични контакти и ще запазя връзките си.

Г-н. Йорданов:
-Имате ли лична фирма?

Г-н. В.Желязов:
-Нямам лична фирма.

Г-н. Г. Бойков:
- Смятате ли да създадете добри пазарни позиции и в какъв срок?


Г-н. В. Желязов
- Пазара е една от основните дейности. Едното идва като функция от другото, когато качеството е добро.

Г-н. Г. Бойков:
- Срокът е кратък. Не сте посочили конкретни числа по отношение на икономическите показатели. Колко ще реализирате годишно?

Г-н. В. Желязов:
- Имам виждане откъде да тръгна и как да се върви напред. В момента се очертава, че пазара е намалял за носни кърпи. Ще търся реализация.

Г-н. Т. Йорданов:
- Ще се преквалифицират ли работниците?


Г-н. В. Желязов:
-Да.

Г-н. Г. Бойков:
-Как я виждаш средната работна заплата?

Г-н. В. Желязов:
-Средната работна заплата я виждам от 2000-2200 лв.

Г-н. Б. Примов:
-Каква работна седмица ще планираш?

Г-н. В. Желязов:
-Планирам 40 часова работна седмица. Но ще се срещнат много трудности, докато се влезе в график.

Г-н. Г. Бойков:
-Бихте ли посегнали на ликвидиране на дейности?

Г-н. В. Желязов:
-На този етап – не. Порочно е да се намалява производството.

Г-н. Г. Бойков:
-Ако дейността е губеща, може ли да разширите друга за сметка на това? Какво бихте искали от Синдикатите?

Г-н. В. Желязов:
-Глътка въздух, търпимост и отсрочка.

Г-жа. М. Вълканова:
-Коректно ли е било поведението ви в предприятието, като сте работили там? Негативизъм имало ли е? Какъв е резултата от ходенето ви в Германия?

 

Г-н. В. Желязов:
- В Германия ходихме трима човека – зам. Управителя, бригадира и аз. След като се върнах, се появиха търкания между ръководството и мен. Намерих по-добра работа и напуснах предприятието. Доста време мина от тогава и би следвало да са изгладени отношенията.


В залата влезе Иван Ник. Петков.
Председателят на комисията г-н Йорданов запита има ли допълнение към бизнес-програмата.

Г-н. И. Петков:
-Няма допълнения.

Г-н. Ан, Попов:
-Като управител какви практически пътища ще изберете за развитието на предприятието?

Г-н. И. Петков:
 – Това е дълъг процент на агония. Трябва да се освободи от всички неизползувани площи. Не желая да минавам на бракуване и ликвидации. Няма да тегля кредит. Всички в предприятието ще правят жертви в името на прогреса, начело с мен. Ще има тристранна комисия, в срок от три месеца предприятието ще тръгне напред.

Г-н. Г. Бойков:
- Ще получавате ли заплати и какви? За всички работещи в предприятието, от управителя до чистачките до три месеца възнаграждението ще бъде еднакво до излизане от кризата. Не съм ходил в предприятието и не съм се запознал по детайли.

Г-н. Попов:
-Как ще осъществявате маркетинг? Търговията ще се оправи ли? Работата?

Г-н. И. Петков:
- Не виждам как ще се търси българския пазар. Търговията не може да оправи нещата.

Г-н. Ан. Попов:
-Как ще свалите режийните разноски? Какъв е екологичния проблем и как ще го ликвидирате? Как ще действувате при възникване на конфликти между вас и работниците? Ако се стигне до стачка? Как ще следите лавината от правителствени документи, необходим ли е юристконсулт?

Г-н. И. Петков:
- Ще разработя ефективна структура на управление. Един ръководител става не-ефективен след петата година. Ще търся винаги съвети на специалистите за всички дейности. Ще работя непрекъснато с тристранна комисия, двата синдиката и утолизирания заместник. Ще осъществявам непрекъснати контакти с тях. Те от своя страна ще изразяват волята на колектива. Ще приемам работници по всяко време на деня, но няма да допусна да ми се чука по масата и да стават скандали. Ще разясняваме на колектива, на свои събрания и ще се вземат конструктивни решения. Трудно ще се следят правителствените документи, но ще се постига с четене и съвети на специалисти. Възнамерявам да ползвам юрист.

Г-н. Б. Примов:
- Имате ли скрупули, ако се наложи да съкращавате дейности? Булчените рокли са губещи.


Г-н. И. Петков:
- Провокиращо е, а и веднага синдиката ще се изправи на нож. Трябва да се правят жертви. Вместо да го оздравим, ние можем да го забатачим и да доведем до обща стачка, а и до фалит на предприятието.
Ще действам разумно, без да взривявам колектива. Не приемам факта Петър Щерев да печели от носни кърпи, а предприятието да не печели. Не е нормално да губят булчинските рокли. Нямам скрупули.

Г-н. Ан. Попов:
- Как гледате на работата на ишлиме?

Г-н. И. Петков:
-Положително.

Г-жа. М. Вълканова:
- С какъв основен кръг от въпроси ще се занимавате първата седмица?

Г-н. И. Петков:
- Управленски решения няма да вземам, но най-подробно ще се запозная с предприятието.

Г-н. Т. Йорданов:
- С преобразуване на фирмата извършва ли се смяна на собствеността? Какви методи ще приложите за приватизиране?

Г-н. И. Петков:
- Зависи какво ще прави общината с фирмата и как ще се сключи договора и колко са активите.

Г-н. Т. Йорданов:
- След изтичане на договора на какви цени ще се изкупи имуществото? По пазарна формула ли? Кажете бизнес формула.

Г-н. И. Петков:
- Може до 50% всичко да се разглежда комплексно, а не едностранно. А за качеството ще е така – или високо качество, или нищо.

Г-н. Миман:
- Харесва ми начина на мислене, ясно че не сте запознат с финансовата карта на предприятието, която е много трагична. По какви причини, след като знаете състоянието на предприятието, искате да станете управител?

 

Г-н. И. Петков:
- Според мен, в Асеновград само ЗММ не може да се изкара от калта. Считам, че от 3 до 6 месеца предприятието ще тръгне напред. Проявявам малко лудост.

Г-н. Др. Георгиев:
- Кредит ще вземате ли? Вие отговорихте с „не”. Имате да получавате от даден клиент крупна сума, как ще си я вземете? Трябва да плащате заплати. Как ще излезете от ситуацията?

Г-н. И. Петков:
- Първият опит е да направя разговор по телефона с клиента, след което ще пристъпя по съдебен ред. Никога няма да дам продукция без открит акредитив.

Г-н. Др. Георгиев:
-Ако банките ви затворят вратата? Редно ли е чрез общинския Съвет да искате помощ от общината?

Г-н. И. Петков:
- Собственика е общината, но да, не ми пречи. Дружеството трябва само да се справи с проблемите.

Г-н. Г. Бойков:
- Познавате ли отделните дейности в предприятието? За какъв период предприятието ще излезе на нула? Имате ли лични контакти за осигуряване на пазара? Какъв маркетинг виждате в страната? По каква схема ще се разшири пазара?

Г-н. И. Петков:
- Не познавам дейностите в предприятието. На нула ще изляза за около 5-6 месеца. Лични контакти нямам, но ще търся. Нужно е възстановяване на пазарите из цялата страна. Схемите ще се разширяват в последствие. За качеството не трябва да говорим, то трябва да бъде високо. След като е висока цената на носните кърпи, трябва да се намерят причините за неефективността.

Г-н. Г. Бойков:
- В какъв срок ще постигнеш добри пазарни позиции? Бихте ли се конкретизирали с цифрови данни за средната заплата на дружеството? Ще ликвидирате ли дейности?

Г-н. И. Петков:
- Смятам в двуседмичен срок да се стабилизират пазарите. А до 6 месеца предприятието да заработи като часовник. Не познавам работата на предприятието и за средната работна заплата не мога конкретно да уточня, тъй като зависи от каква база ще тръгнем. Ако всички действия са изчерпани на предприятието, без да имам скрупули, тогава ще пренасочвам, преквалифицирам и т.н.

Г-н. Ан. Попов:
-Готов ли сте да се застъпите нов пазар, да спечелите клиенти, да продавате на себестойност без печалба. Единствено само с акредитив ли ще работите?

 

Г-н. И. Петков:
- Ще работя с нареждане или платежно искане постоянно и сигурно в зависимост от клиентите.

Г-н. Др. Георгиев:
- В това предприятие станаха много смени на управители. Трябва ли Общината да поема риск?

Г-н. И. Петков:
- Смятам, че със всички кандидати общината поема риск. Зависи от договора между двете страни.

Г-н. Т. Йорданов:
- Пазара е основното място на взаимодействие между продавач и купувач. Пазара е гладен за някои видове производи и ако искате да наложите производството си, как ще действате?

Г-н. И. Петков:
- Щом има пазар не се страхувам да рискувам. Ще отговарям на интересите на хората – потребителите.

 


В залата влезе Любомир Христев Драганов – третият кандидат.

Г-н. Л. Драганов:
- В проекта съм залегнал основните насоки за приватизация на предприятието, съществуващи структури на фирмата по цехове, положението с пазарите, мерки за излизане на предприятието от междинна криза, сътрудничеството между английската фирма и нашето дружество. Смятам дасе закрепи фирмата и започне усилено производство. Да се стабилизират добре цеховете и тогава да преминем към приватизация.

Г-н. Ан. Попов:
- Какъв процент пластмасово производство имате? От дълготрайните активи какъв процент са в действие и в бездействие? В Златовръх ще действа ли цеха? А работещите в него местни ли са? Какви са екологичните проблеми? Стъклопластиката има ли пазар? Имате ли конкретни данни и по какъв начин практически ще проведете маркетинговата дейност на предприятието?

Г-н. Л. Драганов:
- Пластмасовото производство е 20%, 10% е металообработващото производство и 70% е текстилното производство. Дълготрайните активи са около 40 милиона в действие и 20% в бездействие. На този етап смятам, че цеха в Златовръх ще действа и работещите са местни хора.
За текстилното производство и направата на ремаркета не виждам екологични проблеми, но за цеха в с. Стоево – стъклопластиката съществува вредност, но замерванията са още в рамките на допустимото. Намалено е работното време на работниците, които работят на първия етаж, а втория етаж се ползва за склад. Цеха се намира на не по-малко от 300 м. до населеното място. Стъклопластиката има добър пазар и сериозен конкурент е английската фирма. За маркетинга мога да кажа, че вътрешния пазар е проучен на 80%. Чуждия пазар също ще разширявам рекламната дейност.

Г-н. Т. Йорданов:
- Има ли ефект рекламата?

Г-н. Л. Драганов:
- С ваните се получи много добър резултат, изкупиха ги и продажбата почна със записване.

Г-н. Ан. Попов:
- Участвате ли на панаира? Вземате ли практически мерки за снижаване на режийните разноски? Ако се създадат конфликти между вас и колектива, как ще процедирате? Познавате ли закона на стачната дейност? Данъците са категорични. Ще теглите ли кредит? Имате ли да доплащате на раотниците? Имате ли виждания за ново производство?

Г-н. Л. Драганов:
-  Не участваме на панаира, тъй като наемите са високи. Режийните разноски директно отиват в Министерството. Не съм влизал в пререкание със синдикатите. Нямал съм случай на стачка, но познавам законните разпоредби. Имаме 4 милиона да вземаме от длъжници и толкова имаме заем. Средствата предимно ми трябват само за материали. Най-големият длъжник на предприятието е даден под съд.  Имам виждания за ново производство като шев на копринени ризи, блузи, есенно-зимна колекция от габардин и други.

Г-н. Примов:
- От изнесените данни се вижда, че производството бележи спад, с изключение на стъклопластиката. Как ще действате за напред? Опитвали ли сте производство на ишлеме? Фирмата, която дължи сумата българска ли е?

Г-н. Л. Драганов:
- Производство на носни кърпи бележи спад, но по обективни причини, тъй като ТПК „Марица” излизат в неплатен отпуск и останахме без материали. Освен това вдигат всеки месец цените. Опитвали сме да внесем плат отвън, например Корея, Китай, Сингапур, но са категорични, че желаят само за готова продукция. От Чехия също не е изгодно внасянето на плат. Фирмата, която дължи сумата е българска. Която преди това е била много редовен платец.

Г-н. Г. Бойков:
- Платежоспособни ли са фирмите?

 

Г-н. Л. Драганов:
- В банковата сметка  нямат средства. Подготвил съм звена и машини за конфекция. Ще направя курс за преквалификация на работниците.

Г-н. Ан. Попов:
- Отпадък ще има ли от производството и какво ще правите с него?

Г-н. Л. Драганов:
- Ще има отпадък, правим вратовръзки, папионки, носни кърпи и др.

Г-н. Примов:
- От данните се вижда, че при по-голямо изпълнение има загуби. Трябва да се бръкне по-надълбоко в този анализ. Как ще приватизирате фирмата? Имате ли частна дейност?

Г-н. Л. Драганов:
-  Част от платовете за производство на булчени рокли са от Турция и са доста скъпи. Най-напред смятам да стабилизирам предприятието и тогава ще мисля за приватизация. Нямам частна фирма.

Г-жа. М. Вълканова:
- Като бяхте в един екип с Тишков разбрахте ли къде греши той, къде вие? Една година се въртя в предприятието и си замина. До колкото ми е известно е взел машини от предприятието и си замина. До колкото ми е известно е взел машини от предприятието и ще открива собствена фирма. Искам да знам да не сте от същата верига. Прави ми впечатление, че той държи много на вашата кандидатура.

Г-н. Л. Драганов:
- Тишков работи като наемен работник във Пловдивска фирма. Има договор за отдаване под наем на машини. В началото на юли са дадени около 10 машини, за около 250 лв. на месец.

Г-н. Георгиев:
-За колко време са отдадени машините?

Г-н. Л. Драганов:
-За три години.

Г-н. Йорданов:
- Производството на мебели ще бъде по-специално и ще е необходима преквалификация на работниците и да залегне точка в договора, че работниците имат предимство.

Г-н. Л. Драганов:
- Желанието е да бъде монтажен цех. Имаме уверение че ще вземат дори и напусналите работници.

Г-н. Георгиев:
- Ползувате ли юрист? Но ако не се актуализира наема с инфлацията ще губите ли пак?

Г-н. Л. Драганов:
- Ползуваме Ахинора Динева като юрист.

Г-н. Йорданов:
- Вземате ли наем от банята? Трябва да става на търгова основа.

Г-н. Л. Драганов:
- Опитахме се на търг, но не успяхме.

Г-н. Йорданов:
-Имате ли бизнес формула?

Г-н. Л. Драганов:
- Двама души от предприятието се занимават с проучване за фирмени магазини из цялата страна, даже и в Македония за вани и носни кърпи. Да намаляваме цената с намаление на режийните разходи с добро качество и голям обем.

Г-н. Йорданов:
- Какви методи ще предложиш за приватизация? Кой има инициатива?

Г-н. Л. Драганов:
- Методи има пазарни и непазарни. А инициативата ще има ръководството и работниците.

Г-н. Миман:
- В продължение на една година имахте ли конфликти с г-н Тишков?

Г-н. Л. Драганов:
- Да, имали сме служебни конфликти.

Г-н. Миман:
- Какво е екологичното замърсяване и в стъклопластиката работят ли хора от с. Стоево? Какво предпочитате – една пълна подкрепа на колектива или примерно 40% от колектива, а заплащането да ви бъде два пъти по-голямо.


Г-н. Л. Драганов:
- В производството на стъклопластиката са поставени филтри, а самото производство е свързано с майсторлък и ще се вземат хора от селото, но трябва да се обучат и квалифицират. Желая в предприятието 60% опозиция. Да, съгласен съм за заплащането, мой проблем е това.

Г-н. Георгиев:
- Кога ще влезе в сила новата структура, ще откриете ли повече фирмени магазини? Напуснаха ви специалисти по счетоводството. Оптимист ли сте вие? Ще се стабилизира ли предприятието?

Г-н. Л. Драганов:
- Имам 4 счетоводителя, един заместник и един главен счетоводител, от които двама са в пенсионна възраст. Търся непрекъснато база за разкриване на фирмени магазини. Труден проблем ми е да си подбера екип. Ще назнача главен счетоводител, началник търговски отдел, експедитор подготовка на кадри. До сега са посещавани три-четири курса за преквалификация. Да – оптимист съм, зная че ще е трудно но смятам да се оправя.

Г-н. Г. Бойков:
- Ако сте управител за колко време ще излезе предприятието от криза. Ще разрешите ли кръга на потенциални партньори, ще ликвидирате ли дейности?

Г-н. Л. Драганов:
- Смятам, че за седем месеца максимум предприятието ще излезе от кризата. За един месец имам три лични контакта с чужди фирми. Може да се ликвидират телените изделия, защото се предлагат на страшно ниски цени.

Г-н. Г. Бойков:
- Смятате ли да създадете добри пазарни позиции на дружеството и в какъв срок? Бихте ли се ангажирали с конкретни цифри? Колко е обема на продукцията и другите икономически показатели? Какви машини са дадени под наем и ако са необходими можете ли да си ги върнете?

Г-н. Л. Драгалов:
- От справките е видно какъв е обема на продукцията и икономическите показатели. Дадени са под наем шевни прави машини за детски дрехи, дори шием в момента на ишлеме. Правим договори за които се съдържа клауза за връщане, инфлация и т.н.

Г-н. Т. Йорданов:
- С преобразуването на дружеството във фирма, собствеността чия остава?

Г-н. Л. Драганов:
- Имуществото е собственост на фирмата – Общински съвет е собственик.


След като кандидатите представиха своите бизнес-проекти за развитие на „Асеновец” ЕООД – Асеновград, членовете на комисията оцениха по шестобалната система кандидатите, както следва:

Кандидати.........ОЦЕНКИ..................ОБЩО....СРЕДНА ОЦЕНКА
1. В. Желязов –    5+4+3+4+4+4,4+4    = 28,4              = 4,06
2. И. Петков –       3+3+4+3+4+4,3+3   = 24,3              = 3,47
3. Л. Драганов –  3+5,5+5,5+5+4,2+5   = 32,7              = 4,67

На базата на горните оценки, комисията

РЕШИ

Конкурсът за длъжността Управител на „Асеновец” ЕООД печели
 г-н инж. Любомир Христев Драгалов.