Уважаеми съграждани,

На своята редовна сесия на З април т.г., след доста оживени дебати Общинският съвет, по предложение на председателя си Красимир Обретенов и по повод провежданите от нашето Сдружение мини-референдуми, прие - за първи път в историята на Източна Европа - решение, гарантиращо реална тежест на прекия народен вот в местното управление! Става дума за нова алинея 3 към чл.67 от Правилника за дейността на общинския съвет, която предвижда, ако общинските съветници гласуват противоположно на резултата от проведено допитване “сред представителна извадка на гражданите на Общината”, то предложенията да се върнат и прегласуват на следващо заседание и да се считат за приети само ако за тях има квалифицирано мнозинство. /Естествено, в случаите, когато общинските съветници гласуват като пловдивчаните, участвали в допитването, решенията се считат за приети веднага./

Това е една наистина новаторска и необичайна стъпка към по-голямо отваряне на Съвета към гражданството, която е още по-ценна, имайки предвид, че общинските съветници всъщност преотстъпват, макар и малка част от управленските си права на съгражданите си, участвали в мини-референдум! С особено задоволство несъмнено посрещат това решение всички онези от вас, които повярваха в смисъла на нашия експеримент за пряка демокра­ция и гласуваха в първия мини-референдум. А също така и екипа на “Пряка демокрация” и активистите на Сдруже­нието за възраждане на Пловдив, с чийто експеримент г-н Обретенов обоснова и предложението си до сесията. Очаквано следствие от това ще бъде засилената гражданска активност и инициативност на пловдивчани, чийто ефект несъмнено ще чувстваме през следващите години. И тъй като за тези от вас, които са участвали в пър­вия мини-референдум /по темата “Бездомни кучета”/ резултатите от общия вот несъмнено са интересни, ето ги: 91,3 % са “За” нови, радикални мерки за решаване на проблема с кучетата; близо 63% са предпочели “Евтаназията”, срещу над 37% - “стерилизацията”. Решението на гражданите по проблема ще бъде внесено за сесията на Общин­ския съвет на 16 април от името на Комисията по околната среда и имаме големи основания да очакваме общин­ските съветници да препотвърдят вашия колективен вот.

Николай Близнаков - ръководител пи експеримента “Пряка демокрация" и председател па Сдружението за възраждане на Пловдив