“ЗЕЛЕНА” АКЦИЯ “100 СЕДМИЦИ ЗА ПЛОВДИВ”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Пловдив е любимият град за повечето от нас. Това, обаче, никак не личи. Градът ни е мръсен, прашен, някои ъгълчета са направо затрупани с боклуци, тротоарите и улиците са пълни с дупки, но пък липсват решетки над шахтите, дървета и трева в градинките, вода в езерцата, фонтаните и чешимичките, елемен­тарни указателни табели по спирките и основните обекти и ... какво ли не още. Освен това добре знаем, че е много лесно да срещнещ компания с просташко държане и грубиянски викове /дори нощем/, невръстни момчета, които обръщат кошчета за смет и чупят пейки и лампи, и други, брадясали вече момчета, които пък разсипват строителни отпадъци из целия квартал. Но пък трудно ще откриете съграждани, които да респектират описаните по-горе нарушители /дума да не става пък за някакви общински инспектори, например/, или пък сами да поемат някаква инициатива за облагородяването на града.

Вярно е, като че ли хората са обезверени и примирени с падащото качество на живота. Но е вярно, че въпреки иконо­мическата криза, въпреки слабостта на закона, много неща могат да се направят и при сегашните условия. За да подоб­рим качеството на живота ни.

Нужно е само пловдивчанинът да се ядоса. Да се обърне с гняв към това, което е около него, но също и към себе си. Да си припомни, че трябва да изисква, но и да дава. И че до началото на следващото хилядолетие остават по-малко от три години.

Затова ние, активистите на Сдружението за възраждане на Пловдив, разработихме и предлагаме поредица от дейст­вия, които обявяваме като общоградска “ЗЕЛЕНА” АКЦИЯ “100 СЕДМИЦИ ЗА ПЛОВДИВ” /5 юни 1998 - 1 май 2000 г /”100 седмици за XXI Век”/

Под девиза “Да разчистим града от боклука на XX век!” ние призоваваме и ще направим всичко възможно да вклю­чим Общината, другите неправителствени организации, бизнеса и най-важно - вас, нашите съграждани, в поредица от действия, които ще имат като резултат един доста по-приветлив град в навечерието на 2001-ва година и дори още през пролетта на 1999 -та - когато ще сме център на т.нар. “Европейски културен месец”.

Като елемент от поредицата действия в тези “100 седмици”, наред с доброволната дейност и стимулиране на граждан­ското участие, ние предлагаме и друг инструмент за постигане на целта - един орган, санкциониращ многобройните нарушители на обществения ред и чистотата.

Вярно е, че наказателни мерки трябва да се прилагат в краен случай, но като че ли ситуацията може да бъде овладяна само чрез съчетано прилагане на доброволни и принудителни действия. Защото се оказва, че Общинският съвет е приел още преди 2 години една подробна и нелоша Наредба №1 за обществения ред, чистотата и т.н, както и Наредба №2 за движението по улиците ... /тоест, това са местните “закони”, по които трябва да се ръководи ежедневния ни живот/, ала практически няма орган, който да следи за спазването им и при нужда да санкционира нарушителите! Общината няма кадри за това, а Общинската полиция изглежда само случайно и между другото “наглежда” спазването на наредбите! Добре известно е, че колкото и да е добър един закон, той не се спазва, ако зад него не стои и силата на властта - т.е.- възможността, при необходимост, да бъде наложена санкция за неспазването му.

Ето защо ние предлагаме /това предложение ще влезе като проекто-решение в една от следвщите сесии на Общинския съвет.*/ да бъде създаден специализиран орган към Общината за контрол на чистотата, екологията, обществения ред и т.н. /вж.Наредба №1/ - да го наречем ЕКОПОЛИЦИЯ или еко-инспекторат - който ще санкционира нарушителите и вероятно бързо, за няколко месеца, в съчетание с въздействието на другите форми, ще промени обществената атмосфера в града, поощрявайки непримиримостта към нарушителите на реда и подпомагайки гражданската инициативност. Ала не само санкции, но и съдействие на различни граждански формирования и инициативи, от малки съседски групи до по- големи акции на клубове или сдружения, ще бъдат сред основната дейност на екоинспекторите, която ще се регулира от Правилник. Издръжката им може да се оформя на смесена основа - една твърда минимална работна заплата от фондове­те на Общината плюс значителен процент /може би до 25-30/ от събраните от нарушителите глоби. Разбира се, възможен е и друг вариант, при който заплащането на еко-инспекторите става изцяло за сметка на общинския бюджет. За да придобиете по-точна представа за Наредба №1, в следвашите редове ще цитираме някои от по-характерните нейни постановки: чл.4.

...забранява се: 1. Извършването на действия, противни на добрите нрави и обществения ред. 2.Продажба и реклама на вестници с порнографско съдържание по улиците, подлезите... 4.Озвучаване и онагледяване на хазартни изги извън сградите на провеждането им. 5.Вдигането на шум, вкл. и от нерегулирани алармени инсталации.. 6.Играенето на хазартни игри на...обществени места. Миенето на МПС на уличните платна и тротоарите...хвърлянето на бомбички, ракети...внасянето на вериги, боксове, тояги и др.. чл. 15. Наказват се по тази наредба лицата, които повреждат пътни, градински,паркови настилки, осветителни тела, декоративни елементи, паркови и архитектурни елементи / пейки, детски, чешми/... чл.20 .. възстановяват се незабавно разкопаните пътни, тротоарни настилки, зелени площи и др. като извозватотпадъци и земни маси още същия ден... Предвидените санкции са средно от 2000 до 5-10 000 лв. при по-тежки случаи – до 30-50 000лв. Всеки момент се очаква да бъдат актуализирани /приети са 1996-та г./ - като бъдат увеличени 10 пъти.

Първи въпрос от МИНИ-РЕФЕРЕНДУМА: - НЕОБХОДИМО ЛИ Е ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА ГЛАСУВА СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБА № 1 , С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЧИСЛЕНОСТ 40-50 ДУШИ И ОВЛАСТЕН ДА САНКЦИОНИРА НАРУШИТЕЛИТЕ? Можете да отговорите с „ДА“ / в този случаймоля оградете с кръгче отговора „ДА“ на въпрос 1 в приложената бюлетина/ Можете да отговорите с „НЕ“/ в този случай оградете отговора „НЕ“ на въпрос № 1/ Възможни аргументи за отговор „ДА“ и отговор „НЕ“: Несъмнено липсата на специализирани органи за санкциониране на нарушенията по Наредбата/ макар и предвидени в нейния член 37/ сериозно подкопава смисъла от съществуването и създавайки у нарушителите / вкл.потенциалните/ чувство за безнаказаност, допринася за потопа от нарушения, с които обществото изглежда примирено. В този смисъл създаването на еко-инспекторат ще има особено значение, защото наред с другите акции в „100 седмици“ , влизането в градския живот на петдесетина еко-инспектори ще бъде ясен / стартов /сигнал/ като звън от камбана??/ за края на ерата на примиреността и търпимостта към всевъзможни нарушения на обществения ред и общите блага. Предвижданата връзка и подкрепа от страна на дежурни двойки на Общинска полиция ще гарантира възможността еко-патрулите да реагират адекватно и срещу големите или обществено особено опасните нарушители на чистотата и реда. От друга страна създаването на нови структуривинаги предизвиква съмнения за излишно натрупване на бюрокрация. Дали пък не е по-разумно тези хора да бъдат впрегнати в самото почистване, а не в санкциониране на нарушителите? Едно друго възможно съмнение би било дали те ще съумеят да се справят с големите нарушители, без да злоупотребяват с правата си спрямо беззащитните слоеве – възрастни жени, деца – и без да се поддават на нарушенията на корупцията, макар и отнасяща се до дребни суми. Никой не обича да си признава, че е нарушител, а в следващите 2 години може да ни се наложат някои не дотам приятни срещи с органите на реда и чистотата.

Втори въпрос: ТРЯБВА ЛИ ИЗДРЪЖКАТА НА ЕКО-ИНСПЕКТОРИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯ ОСНОВНО ОТ СЪБИРАНИТЕ ГЛОБИ, ИЛИ ОБЩИНАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ТВЪРДИ ЗАПЛАТИ ЗА СМЕТКА НА НЯКОЕ ПЕРО ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ?

Можете да оъговорите „ОТ ГЛОБИТЕ“ / в този случай моля оградете с кръгче отговора „ОТ ГЛОБИТЕ“ в бюлетината за гласуване Въпрос № 2 / Можете да отговорите „ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ“ / в този случай оградете с кръгче отговора „ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ“ на въпрос №2/ възможни аргументи “за“ и „против“ единия и други отговор.

Обвързването на заплащането на инспекторите с обема на събраните глоби несъмнено ще повиши тяхната заинтересованост от разкриване и реално санкциониране на нарушителите. Дори можем да очакваме едни прекалено насъскани инспектори да заобикалят улиците на града ни. Високият процент на отчисления за тях от всяка глоба намалява стимула за корупция. За Общината особено важно ще бъде, че пти този вариант инспекторите почти няма да тежат на общинския бюджет и заплатите им няма да ощетяват други, не по-малко важни, пера в него. От друга страна има опасност прекалено заинтересовани инспекторите да се опитат да глобяват хора заради явно маловажни, несъществени и дори измислени нарушения. Това поставя въпроса и за съответния контрол върху самите инспектори / можи би със съдействието на граждански организации/. Има известно противоречие и в това, че с постигането на целта на еко-инспектората – намаляване на нарушенията – ще намаляват и доходите на инспекторите, което може да предизвика някои неочаквани реакции от тяхна страна.