Европейските фондове и инвестициите в образованието

1 Увод

 

Структурните фондове и Кохезионният фонд (СКФ) имат значителна роля за икономическото развитие на страната в периода 2009-2012 г. (Стратегически доклад, 2012) Въздействието им е значително подсилено, поради икономическата криза и силно ограничените публични и частни инвестиции. Към настоящия момент, средствата от европейските фондове се оказват ключов източник за реализиране на инвестиции в българската икономиката. Немалка част от тези инвестиции са насочени към технологичното развитие и човешки капитал, което рефлектира върху икономиката в средносрочен план.

През последните десетилетия провежданите европейски политики със структурните инструменти в страните-членки бяха оценявани посредством макроикономическо моделиране на нетното им въздействие. Оценката на въздействието на икономическите политики е едно от най-големите предизвикателства в емпиричните икономически изследвания. Отправен момент в тези анализи е теоретичната рамка, на която стъпва емпиричния модел. Предизвикателството се състои в това, на база постиженията във формалното и прецизно макроикономическо моделиране да бъде разработена рамка, която да е максимално адаптирана към разглежданата икономика и която да може да бъде тествана емпирично. Основната цел на настоящето изследване е да бъде направена оценка на въздействието на инвестициите в образование и наука в България, финансирани по линия на европейските фондове в периода 2010-2020 г. Самата оценка е извършена на база приложение на модела SIBILA (Vasilev, Ganev, Simeonova-Ganeva, Chobanov & Tsvetkov, 2011). Оценено е въздействието на инвестираните средства по оперативните програми в образование и наука към края на 2012 г., както и са направени проекции на потенциалното им въздействие до края на настоящия и през новия програмен период.

Използваните статистически данни в емпиричния анализ са с източник НСИ, Евростат и БНБ. Използваните данни от усвояването на еврофондовете са с източник ИСУН и Министерство на финансите.

В част 2 от настоящето изследване представяме кратък преглед на практиката в макроикономическото моделиране на нетното въздействие. В част 3 са представени основните характеристики на модела SIBILA по отношение на включените в него фактори за човешки и технологичен капитал. В част 4 са представени оценките на въздействието от инвестициите в наука и образование. В заключение са направени основни изводи за ефекта от тези инвестиции.

Цялото изследване