"ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ МОДЕЛ"

 КАТО  ИНСТРУМЕНТ НА ПРЕХОДА В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ЕВРОПА.  БЪЛГАРИЯ, ЛИТВА, МАКЕДОНИЯ, ПОЛША, РУМЪНИЯ И СЛОВЕНИЯ

Книгата е издадена от Фондация "Д-р Желю Желев" в поредицата "Президентска библиотека" през 2010 година като превод на френското издание:

« Le modèle semi-présidentiel comme instrument de la transition en Europe post-communiste – Bulgarie, Lituanie, Macédoine, Pologne, Roumanie et Slovénie », Bruylant, Bruxelles, 2005, 560p.

Издателство "Омда" я огласява в интернет със съгласието на автора, преводача и фондацията.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР..............................................

ПРЕДИСЛОВИЕ............................................

ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ.........................................

 

ЧАСТ ПЪРВА. ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ РЕЖИМ КАТО ПРОЦЕС НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ........................................

 

ГЛАВА I. ИЗБОРЪТ ПРИ ВСЕОБЩО И ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ КАТО МНОГОЗНАЧЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАСТТА В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА

РАЗДЕЛ 1. ПРЕЗИДЕНТСКИЯТ СТАТУТ КАТО ВЯРНО ОТРАЖЕНИЕ НА КОНЮНКТУРНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

§ 1. Варианти на реформаторски институционални политики и на конститутивни институционални политики

§ 2. Общи правила: от юридическата привидност до съответстващата й реалност

§ 3. Несъвместимости, невъзможност за изпълнение на функциите, временно изпълняване на функциите и заместване на президента: общо правило и българското изключение

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПРАВДАНИЕ ИЛИ ЗА ДЕЙСТВИЕ    

§ 1. Функцията държавен глава или „представител на републиката"

§ 2. Функцията пазител на Конституцията и посредник

§ 3. Функцията Главнокомандващ на въоръжените сили

РАЗДЕЛ 3. ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА

§ 1. Полагане на клетва и имунитет на президента на републиката

§ 2. Механизъм за подвеждане под отговорност на президента на републиката

§ 3. Примерът на България

 

ГЛАВА II. ПРЕЗИДЕНТСКИ ПРАВОМОЩИЯ ПОД КОНТРОЛ?

РАЗДЕЛ 1. МНОГООБРАЗИЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ПРАВОМОЩИЯ: ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, БЛОКИРАНЕ

§ 1, Право на решение

§ 2. Право на участие в процеса на взимане на решения и право на блокаж

§ 3. Влияние на конституционните съдилища: примерите на България, Литва и Македония

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ С ОГЛЕД НА „ПАРЛАМЕНТАРИЗМА" И „ПРЕЗИДЕНЦИАЛИЗМА"

§ 1. Правомощия по отношение на правителството

§ 2. Правомощията на президента в областта на външните отношения

§ 3. Ролята на президента в случай на извънредни обстоятелства

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОМОЩИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА

§ 2. Правото на послание и на „обръщение към народа"

§ 3. Президентът на Републиката, повече или по-малко бдителен пазител на институциите: право на отлагателно вето и на сезиране на Конституционния съд

 

ГЛАВА III. ПАРЛАМЕНТАРНОТО ВЪРХОВЕНСТВО В КОНКУРЕНТНА СРЕДА

РАЗДЕЛ 1. ИЗБОР НА МОНОКАМАРНА ИЛИ НА ДВУКАМАРНА СИСТЕМА

§ 1. Изборът на монокамарна система като отказ от представителство с порочен ефект

§ 2. Изборът на бикамарна система: „разделяй, за да подкопаеш силата"

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОМОЩИЯТА НА ПАРЛАМЕНТА: МЕЖДУ ФОРМАЛНО И РЕАЛНО

§ 1. Афиширано парламентарно върховенство

§ 2. Правителствените аспирации към глобални законодателни правомощия

РАЗДЕЛ 3. КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИЛИЩА И ТЯХНАТА ЗНАЧИТЕЛНА ВЛАСТ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

§ 1. Разрастване на правосъдния миметизъм

§ 2. Назначения и разширени правомощия на конституционните съдилища

 

ЧАСТ ВТОРА. ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКИЯТ РЕЖИМ КАТО ИЗРАЗ НА ВЛАСТОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ..........................................

 

ГЛАВА I. ПОЯВАТА НА ПАРТИЙНА СИСТЕМА

РАЗДЕЛ 1. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ МОДЕЛИ

§ 1. Смесената избирателна система като направен избор

§ 2. Пропорционалната избирателна система като направен избор
§ 3. Измеренията на изградените системи

РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО МЕЖДУ ВЪТРЕШНИТЕ И ВЪНШНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА

§ 1. Стратегиите на посткомунистическите елити

§ 2. Бремето на стария комунистически режим

§ 3. Влиянието на външната среда

РАЗДЕЛ 3. КАКВА ПАРТИЙНА СИСТЕМА?

§ 1. Трудното политическо пренареждане

§ 2. Основните политически течения

 

ГЛАВА ІІ. СМЕСЕНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНТЕКСТ

§ 1. Полупрезидентският модел като отговор на едно историческо ограничение

§ 2. Полупрезидентският модел като отговор на едно органичение от управленски характер

§ 3. Полупрезидентският модел като отговор на едно ограничение от преговорен характер

РАЗДЕЛ 2. ЕЛЕКТОРАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ           

§ 1. Накъсана електорална темпоралност

§ 2. Противоречивите електорални логики на полупрезидентския модел

РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

§ 1. Волята за подялба на властта: принципът на съжителството

§ 2. Трудностите на президентското лидерство

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ

§ 1. Избраните личности

§ 2. Съществуващите ресурси на периферните правомощия

 

ГЛАВА III. ПРЕЗИДЕНТСКИ ИНСТИТУЦИИ „С ПРОМЕНЛИВА ГЕОМЕТРИЯ"

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ

§ 1. Системната мрежа на преобразуване

§ 2. Критика на модела

РАЗДЕЛ 2. РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКА ЕВРОПА

§ 1. „Символичните" президенти

§ 2. Президентите „регулатори"

§ 3. Президенти, „взимащи решения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...............................................

БИБЛИОГРАФИЯ.............................................

ПРИЛОЖЕНИЯ...............................................