Стенограма - продължение 2

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

(След почивката.)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ (звъни): Заседанието продължава.

Моля господин Сунгарски да докладва законопроекта.

ЯНАКИ СТОИЛОВ (ДЛ, от място): Можете да го прекратите като в петък. Горе-долу ситуацията е същата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И това може, защо не?!

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към следващия чл. 16 има направено и оттеглено предложение на народния представител Иван Тодоров.
Комисията предлага, след като подкрепя по принцип текста на вносителя, той да бъде преномериран в чл. 12 със следната редакция:

"Чл. 12. На българите, живеещи извън Република България, се осигуряват възможности за запознаване с многовековната българска култура и наука и за участие в нейното развитие, според желанието и интересите им, като за целта Република България чрез съответните институции:

1. изпраща печатни издания, технически носители на информация и други материали за запознаване с живота, културата и други сфери от развитието на България;

2. организира срещи със специалисти и дейци в съответните области;

3. насърчава и подпомага създаването и дейността на средища за популяризиране и развитие на българската култура и наука на територията на съответните държави;

4. организира културни, научни и други прояви на територията на съответните държави или в Република България, включително с участието на международни организации и изтъкнати представители на науката, изкуството, културата и спорта;
5. предоставя при възможност помещения и обзавеждане на организации на български общности или български национални малцинства зад граница за осъществяване на културно-просветна, научна и друга подробна дейност."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 12 така, както е предложен от комисията.

Гласували 93 народни представители: за 92, против 1, въздържали се няма.

Член 12 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ:

"Чл. 17. (1) Българската държава подпомага съхраняването и изявата на източноправославното вероизповедание като традиционна религиозна принадлежност на българите и като фактор за опазване на българската национална идентичност, за което, съгласувано с Българската православна църква, подпомага дейността й сред българите, живеещи извън Република България, контактува с техни религиозни общности извън страната и подпомага дейността им зад граница, насочена към утвърждаване на националните и духовни ценности.

(2) Съгласувано с държавите, в които живеят българи, както и със съответните религиозни институции на тяхна територия, Република България съдейства за осъществяване верските права на нашите сънародници."

Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 17 да се преномерира в чл. 13.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 13 така, както е предложен от вносителя като чл. 17.

Гласували 86 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 2.

Член 13 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията предлага следващия чл. 18 на вносителя да отпадне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията за отпадане на чл. 18.

Гласували 80 народни представители: за 76, против 4, въздържали се няма.

Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19 като предлага  преномерирането му в чл. 14 със следната редакция:

"Чл. 14. (1) Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация при установяване на открити наследства в Република България, наследници по които са българи, живеещи извън Република България, им предоставят информация чрез съответните български дипломатически и консулски представителства.

(2) Българите, живеещи извън Република България, при издаване на документи, свързани с гражданската им регистрация, заплащат такси в размер, определен за българските граждани."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 14 така, както е предложен от комисията.

Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.

Член 14 е приет.

ВЙ/МД 278.3