Промишлеността 1952-1988

1. Персонал в държавните предприятия от машинострителната и металообработващата промишленост по категории

2. Основни фондове на държавните предприятия от машиностроителната и металообработващата проимшленост

3. Индекси на общата продукция на държавните и кооперативните предприятия от машиностроителната и металообработващата промишленост

Ключови думи: персонал, фондове, продукция, машиностроене, металообработване, държавни предприятия, кооперативни предприятия.