Производство в милиони лева по цени на 1.4.1956

Цифри за индустрии, вложен капитал, заети лица (среден дневен брой през годината), платено възнаграждение,  годишно производство, продадени стоки  

Железарство

Ламаринени изделия (включително бергманови тръби)

Тел и телени изделия (включително гвоздеи)

Патрони и електрически арматур

Изделия от олово и букволеярство

Изделия от алуминий и други метали

Желязолеярство и машинно производство

Котли и резервоари

Коларство и автомобилни каросерии    

Вагони, велосипеди, аероплани и корабостроителство

Златарство и ортопедически уреди

 

Брой държавни и кооперативни предприятия    

Обща продукция на цялата промишленост  

Обща продукция на държавните и кооперативни предприятия

Промишлено производствени основни фондове - милиони лева  

Работници и служещи в държ. и кооп. предприятия  

Средна год. заплата лева    

Отработени човекодни  

Коефициент разходи    материали    гориво    енергия    амортизация  

Пълна себестойност на продукцията